Diverse team AFRY employees on roof at sunrise

Inkludering och mångfald

Mångfald, inkludering och djup sektorkunskap

Världen är komplex, och vi måste kunna se den större bilden när vi fattar beslut. Om vi vill förbättra hur vi gör saker, räcker det inte att ta hänsyn till endast en aspekt av samhället. Tiden vi lever i kräver inte bara kompetens – den kräver också mångfald, inkludering och, inte minst, modigt ledarskap.

Inkludering och mångfald som affärsstrategi

För oss är det självklart att alla människor har lika värde och rätt till samma möjligheter. En inkluderande arbetsplats med fokus på mångfald tenderar också att ge kommersiell och ekonomisk framgång: det är helt enkelt mer lönsamt.

Man with glasses and woman

Var dig själv fullt ut på jobbet

Vi tror på att mångfald är en styrka och att en inkluderande arbetsplats är mer dynamisk och kreativ, där människor mår bättre – och där fantastiska idéer kommer till liv.

Jämställdhet vid AFRY

AFRY strävar aktivt efter att främja mångfald och inkludering, för att utveckla våra rutiner till att locka och rekrytera nya chefer och anställda, för att säkerställa rättvis och könsneutral lön och för att utbilda och utbilda chefer i inkluderande ledarskap. Detta arbete handlar om att utarbeta konkreta handlingsplaner för större mångfald. AFRY har ett övergripande mål att skapa en bättre könsbalans i hela företaget och på alla nivåer.

AFRY x Gapminder: Gender Equality

Vet du hur många av världens företag som har en kvinna som vd eller högsta chef? 2%, 10% eller 18%?

I en färsk studie genomförd av Gapminder visar resultaten att nio av tio svar på frågan var felaktiga. Eftersom företagsvärlden fortfarande är pinsamt mansdominerad, tenderar vi att underskatta det antal kvinnor som faktiskt tar sig till toppen.

Den här missuppfattningen behöver vi göra något åt eftersom den riskerar att bromsa utvecklingen. Flickor och unga kvinnor kanske inte siktar högt nog för att de har en världsbild som inte stämmer överens med verkligheten – formad av föräldrar, lärare och andra i deras närhet, som underskattar de faktiska chanserna för kvinnor att bli företagsledare. Och pojkar kanske fortsätter att anta att män är bättre ledare än kvinnor, vilket givetvis inte är fallet.

AFRY samarbetar med Gapminder för att sprida kunskap och bidra till en mer faktabaserad världsbild. Genom vårt samarbete vill vi öka kunskapen om FN:s globala hållbarhetsmål (SDGs), där ett av målen handlar om jämställdhet (SDG 5). Uppgradera din syn på jämställdhet och se det rätta svaret på frågan om andelen företag med kvinnliga ledare – gör Gapminders test!

 

Woman standing in front of green bushes with wind blowing

Gapminder Gender Equality Test

Gapminder has launched a test to address misconceptions about UN Sustainable Development Goal 5: Gender Equality.

AFRY:s arbete för HBTQI+ rättigheter

En arbetsplats för alla

Medarbetarna är det viktigaste för AFRY. Vi har kollegor över hela världen och vi kommer alltid att uppmuntra dem till att vara sig själva och att stödja dem i att älska vem de vill. Våra medarbetare är vår viktigaste och enda tillgång, så att se till att alla känner sig trygga och accepterade på arbetsplatsen är en av våra högsta prioriteringar. Ladda ner vår guide och läs mer om AFRY:s arbete för HBTQI+ rättigheter.

LGBTQI+ pride flag with AFRY logo
Om AFRY i Danmark

HBTQI+ nätverket

På AFRY är våra medarbetare det allra viktigaste. Därför vill vi göra allt vi kan för att alla ska känna sig trygga, inkluderade och fria att vara sig själv fullt ut. Vi tror på kraften i att vara lagspelare, hängiven och modig vilket gör oss stolta över att presentera det nya HBTQI+ nätverket. Nätverkets syfte är att HBTQI+ personer ska kunna lära känna varandra och dela med sig av sina erfarenheter i en trygg miljö, samt att nätverket kan bidra till att fatta viktiga beslut om hur AFRY bäst kan stötta HBTQI+ personers rättigheter.

 

På AFRY kan du vara dig själv. Vi respekterar varandra och arbetar tillsammans för att säkerställa en inkluderande arbetsmiljö för alla, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Jag är stolt över att hissa regnbågsflaggan utanför vårt kontor, för att stödja HBTQI+ personer och rätten att vara den du är.

Jonas Gustavsson, VD på AFRY

Jonas Gustavsson, CEO AFRY, and Amir Nazari, Inclusion & Diversity Manager, hoisting the rainbow flag on Pride Day 2021 at the AFRY Headquarters in Stockholm
Jonas Gustavsson, VD AFRY, och Amir Nazari, Inclusion & Diversity Manager, hissar regnbågsflaggan under Pride Day 2021 på AFRY’s huvudkontor i Stockholm.

Mångfald är viktigt, men inkludering är viktigare

Mångfald handlar om att ha en blandning av talanger, likheter och olikheter – saker som gör varje människa unik. Och mångfald är mer än en fråga om kön och ursprung. Det handlar också om ålder, klass, sexuell läggning och fysisk förmåga, bland annat.

Inkludering, å andra sidan, handlar om att få den här mixen av människor att arbeta tillsammans och känna tillhörighet på lika villkor. En inkluderande arbetsmiljö är en tillvaro där alla individer behandlas rättvist och respektfullt, har samma tillgång till möjligheter och resurser och fullt ut känner att de kan bidra till organisationens utveckling.

Mångfald är att bli bjuden på festen, medan inkludering är att vara med och dansa.

Immigrated Competence Programme

2015 startade AFRY ett rekryteringsprojekt med syftet att attrahera och anställa fler utlandsfödda ingenjörer. Sedan dess har närmare 700 praktikanter börjat på AFRY genom programmet, och nästan alla har blivit anställda av AFRY efter sin praktikperiod. Amir Nazari utsågs till mångfaldscoach 2016 och vårt Immigrated Competence Programme har vidareutvecklats under hans ledning.

”Det råder brist på erfarna ingenjörer och det stora behovet att rekrytera var en avgörande faktor för att det här projektet skulle dra igång”, säger Amir Nazari. ”Det är ren nödvändighet att titta bortanför Sveriges gränser och ta in personer och kunskap från andra länder.”

Förutom behovet av kompetens är också utvecklingen av företaget en viktig del av projektet. Att få in personer med andra perspektiv är viktigt. Det öppnar upp för nya sätt att diskutera och lösa problem.

”Mångfald skapar engagemang, harmoni och dynamik”, säger Amir Nazari. ”Arbetsmiljön blir bättre, med mer energi och en större känsla av glädje.”

Ta reda på mer i den här intervjun med Amir Nazari.

 

Picture of one of our employees Zain Nadra

Möt Zain

Zain Nadra var den första kvinnliga deltagaren i vårt Immigrated Competence Program. Zain, en maskintekniker från Syrien, kom till Sverige 2015. Efter en tids provanställning vid AFRY i Stockholm blev hon tillsvidareanställd.
AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

Inkluderande rekrytering

Vi vill attrahera personer med olika bakgrund och perspektiv till vår organisation. Mångfald är positivt för många sätt för oss på AFRY. Vi vet att det driver både kreativitet och innovation.

Våra Inclusion & Diversity Managers håller regelbundet workshops om inkludering för våra rekryterare och chefer, för att säkerställa att vi genomför våra rekryteringsprocesser på att inkluderande sätt. Under dessa tillfällen pratar vi om omedvetna fördomar, stereotyper, förebilder och hur vi kan undvika och motarbeta diskriminering. Vi jobbar också kontinuerligt med att främja en inkluderande kommunikation såväl internt som externt.

Inclusive Communication Guide

För att belysa vikten av att vara medveten om hur och vad vi kommunicerar har vi tagit fram AFRYs Inclusive Communication Guide. Guiden täcker flera aspekter av kommunikation: skriftlig, visuell och fysisk/verbal, och tar upp ämnen såsom stereotyper, representation, tillgänglighet och förebilder.

Syftet med guiden är att förse våra medarbetare med fakta, kunskap och praktiska råd, men vi tror starkt på att dela med sig av kunskap. Därför är alla välkomna att ta del av AFRYs Inclusive Communication Guide. Ta en titt på checklistorna och övningarna för att se om du behöver ompröva några av dina fördomar eller beteenden!

Nyheder

Våra Inclusion & Diversity Managers

Sofia Klingberg - Inclusion & Diversity Manager

Sofia Klingberg

Efter att ofta ha upplevt utanförskap i gymnasiet för att inte ha uppfyllt samhällets förväntningar, är Sofias önskan att alla ska inkluderas på samma villkor.

Med en bakgrund inom samhällsvetenskap är Sofias vision att alla som arbetar på AFRY ska bli den bästa versionen av sig själva.

Att jobba med strategisk, långsiktig utveckling är kärnan i Sofias arbete. Hennes passion är att utrusta modiga ledare med rätt verktyg för att kunna leda vägen genom att stå upp för inkludering och mångfald.

Amir Nazari  - Inclusion & Diversity Manager

Amir Nazari

Amir är ursprungligen från Iran och kom till Sverige 1986. Han hann nästan ta examen som kemiingejör, men tvingades börja om med studierna när han kom till Sverige, eftersom det på den tiden sällan gick att tillgodoräkna kvalifikationer från andra delar av världen.

Genom sin egen erfarenhet vet Amir att mycket har förändrats sedan dess, men han vet också att det finns mycket kvar att göra. Amirs ambition är att AFRY ska vara en mångsidig, inkluderande och välkomnande arbetsplats för alla.