a man in a black jacket stands with his arms crossed and smiles at the camera

Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

AFRYs årsstämma 2023

Årsstämma i AFRY AB (publ) kommer att äga rum torsdagen den 27 april 2023 klockan 14.00 på bolagets huvudkontor med adress Frösundaleden 2a Solna. Inregistrering sker från klockan 13.30.

Aktieägarna kan även utöva sin rösträtt på årsstämman genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i AFRYs bolagsordning (se under rubriken "Deltagande genom poströstning" nedan).

Material från stämman, såsom verkställande direktörens presentation och vid stämman tillgängligt presentationsmaterial, kommer att finnas på hemsidan dagen efter stämman.

Rätt att delta

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 19 april 2023,
  • dels anmäla sitt deltagande senast fredagen den 21 april 2023.

Förvaltarregistrerade aktier

För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per onsdagen den 19 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast fredagen den 21 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 21 april 2023.

Anmälan kan ske här, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, per telefon 08-402 58 73 vardagar kl. 09.00 – 16.00 eller skriftligen till adress: AFRY AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Vid anmälan vänligen uppge aktieägarens fullständiga namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, och eventuella biträden.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt under rubriken "Handlingar" nedan.

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta genom poströstning måste anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst senast den 21 april 2023 på något av följande sätt:

  • Digital poströstning: aktieägare kan poströsta digitalt genom verifiering med BankID enligt instruktioner här.
  • Röstning via e-post: röstning kan göras genom att fylla i och underteckna poströstningsformuläret som finns tillgängligt under rubriken "Handlingar" nedan, och sedan skicka formuläret via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com.
  • Röstning via post: röstning kan göras genom att fylla i, skriva ut, och underteckna poströstningsformuläret som finns tillgängligt under rubriken "Handlingar" nedan, och sedan skicka formuläret till AFRY AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

AFRYs årsstämma 2022

Årsstämma med aktieägarna i AFRY AB hölls torsdagen den 28 april 2022 på bolagets huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

VDs anförande

Årsstämma 2021

Årsstämman i ÅF Pöyry AB ägde rum den 3 juni 2021.

VDs anförande

Årsstämma 2020

Årsstämma med aktieägarna i ÅF Pöyry AB hölls tisdagen den 28 april 2020 på bolagets huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

VDs anförande

Årsstämma 2019

ÅF Pöyry AB höll årsstämma klockan 16.00 onsdagen den 15 maj 2019 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Extrastämma 16 januari 2019

ÅF AB höll en extrastämma klockan 16.00 onsdagen den 16 januari 2019 (inte den 10 januari som tidigare meddelats) på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.

Årsstämma 2018

ÅF AB:s årsstämma har hållits onsdagen den 25 april 2018 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 har hållits kl 16:00 den 25 april 2017 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 har hållits kl 16:00 den 27 april 2016 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2015

Årsstämma 2014 hölls onsdagen den 29 april 2015 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2014

Årsstämma 2014 hölls måndagen den 5 maj på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2013

Årsstämma 2013 hölls på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna, fredagen den 26 april.

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ÅFs högsta beslutande organ och är det forum där ÅF Pöyrys aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till ÅF Pöyrys bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på ÅF Pöyrys webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.

[Return to top]

1790_afry_makingfuture0898.jpg

Finansiella rapporter

E6 Lighting Tomasz Majewski

Bolagsordning