1790_afry_makingfuture0898.jpg

Bolagsordning

Bolagsordning

antagen vid årsstämman den 3 juni 2021.

§ 1.

Bolagets företagsnamn är AFRY AB, organisationsnummer 556120-6474. Bolaget är publikt (publ).

§ 2.

Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller genom dotterbolag bedriva konsulterande och annan liknande verksamhet på de tekniska, ekonomiska och administrativa områdena samt tillhandahålla tjänster inom samma områden, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt annan lös eller fast egendom, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 3.

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. Bolagsstämma kan hållas även i Solna.

§ 4.

Aktiekapitalet skall uppgå till lägst etthundrasjuttiofem miljoner (175 000 000) kronor och högst sjuhundra miljoner (700 000 000) kronor.

§ 5.

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst sjuttio miljoner (70 000 000) och högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000).

§ 6.

Bolagets aktier skall utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal av högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) stycken och aktier av serie B till ett antal av högst tvåhundraåttio miljoner (280 000 000) stycken.

Aktie av serie A skall kunna omvandlas (konverteras) till aktie av serie B enligt följande. Ägare till aktie av serie A äger under perioden januari-februari varje år påfordra att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Framställning därom skall under denna period skriftligen göras hos bolaget.

Därmed skall anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandlingen skall utan dröjsmål därefter anmälas för registrering hos Bolagsverket och är verkställd när registrering har skett och anteckning i aktieboken eller avstämningsregistret har gjorts.

§ 7.

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut nya aktier av serie A och serie B skall ägare av aktier av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom emission, mot annan betalning än apportegendom, ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler samt skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av nya aktier skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 8.

Bolagets styrelse skall bestå av lägst sex (6) och högst tio (10) ledamöter, utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman.

§ 9.

En (1) eller två (2) revisorer, med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag ska väljas. Uppdraget som revisor ska gälla till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det år då revisorn utsågs.

§ 10.

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderåret.

§ 11.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.

Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 12.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 13.

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kapitlet lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kapitlet 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kapitlet 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 14.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 15.

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551).