Our offerings

AFRY som investering

Fem skäl att investera

AFRY är ett stabilt bolag med en historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. Framtida aktieägarvärde bygger på organisk och förvärvad tillväxt och fortsatta synergier och effektiviseringar inom hela bolaget.

Three people on bicycles

1. Föränderlig omvärld ökar behovet av våra lösningar

AFRY skapar hållbara lösningar som spänner brett över både kompetensområden och kundsegment. Genom att kombinera dessa kan vi erbjuda lösningar inom teknik, design och digitalisering som få andra bolag i branschen kan matcha. Det bidrar till att vi är en attraktiv partner när industrin ska digitaliseras eller när vi bygger smarta städer som ska vara långsiktigt hållbara.

2. Diversifiering ger låg konjunkturkänslighet

Den breda portföljen innebär att AFRY kan leverera efterfrågade helhetslösningar och därmed skapa värde hos kunderna. Samtidigt bidrar det till en stabilitet över konjunktursvängningar och en förbättrad riskspridning. Bolaget har en stark lokal position i kärnmarknader och i utvalda segment som processindustri, energi, automotive samt lighting, är ambitionen att bli internationellt ledande.

Modern houses next to the sea.
A man and a woman beside a bridge

3. Framgångsrik tillväxtagenda och stabilt resultat

AFRY växer både organiskt och via förvärv och har som målsättning att årligen växa med 10 procent. Tillväxten stärker och breddar vårt kunderbjudande samtidigt som vi i förvärvade bolag har kunnat identifiera och realisera kostnadssynergier. Vi har en tydlig tillväxagenda och  har visat att vi kan växa lönsamt. Målet är att uppnå en EBITA-marginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel. Under 2019 uppnådde vi en total tillväxt om 42 procent i och med förvärvet av Pöyry och justerad EBITDA marginal om 8,7 procent.

4. Attraktiv arbetsgivare

På lång sikt är vår förmåga att attrahera och utveckla de bästa medarbetarna avgörande. Bolaget erbjuder bra utvecklingsmöjligheter och intressanta uppdrag hos kunder som vill ligga i framkant. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer att vi kan rekrytera talangfulla medarbetare som vill vara med och skapa ledande lösningar, vilket i sin tur stärker vårt kunderbjudande och konkurrenskraft.                                                          

Woman on bridge looking down on traffic
Man on bike in rainy weather

5. Långsiktigt värdeskapande

Under perioden 2015–2019 har vi uppvisat en kursut- veckling om 95 procent jämfört med 44 procent för OMX Stockholm PI. Vi står för en långsiktigt hållbar utveckling som ska tillföra värde till både aktieägare, kunder, medarbetare och samhället i stort.