1790_afry_makingfuture0898.jpg

AFRY som investering

AFRY är ett stabilt bolag med en historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. I övergången till ett mer hållbart samhälle är AFRY väl positionerat för att ta en ledande position. Nedan följer de viktigaste skälen till varför vi skapar kund- och aktieägarvärde

A man and a woman beside a bridge

1. Långsiktigt värdeskapande

Vi fokuserar ständigt på att stärka vårt kunderbjudande, förbättra effektiviteten och investera i våra medarbetare och vår verksamhet för att generera lönsam tillväxt. I linje med vår utdelningspolicy har vi levererat en stabil genomsnittlig utdelning över 50 procent av resultatet efter skatt de senaste åren.

2. Stor efterfrågan på ingenjörstjänster

Globala megatrender som urbanisering, digitalisering och klimatför - ändringar leder till en allt större efterfrågan från kunder på hållbara lösningar. Dessutom kommer flera hållbarhetsinitiativ och lag - stiftningar såsom EU:s Green Deal, Fit for 55, REPowerEU och EU:s taxonomi att driva investeringar och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Modern houses next to the sea.
Three people on bicycles

3. Konkurrensfördelar i industriomställningen

Efterfrågan är särskilt stark inom våra industri- och energisegment där AFRY har sina rötter och djup branschkunskap. Idag har vi en ledande position som ytterligare stärkts tack vare det strategiska förvärvet av Pöyry

4. Diversifierad portfölj

AFRY har en väldiversifierad portfölj där mer än hälften av intäk - terna genereras från vårt industri- och energierbjudande och en bra mix av privat och offentlig sektor. Vi har en stark position i Norden och utvalda internationella segment och projekt i mer än 100 länder världen över.

Man and Woman beside power plant in Stockholm