AFRY + Gapminder Jonas Gustavsson and Anna Rosling Rönnlund

AFRY som investering

AFRY är ett stabilt bolag med en historiskt god avkastning och lönsam tillväxt. De globala megatrenderna förväntas leda till ett växande behov av hållbara lösningar vilket skapar stora möjligheter för AFRY, där vi kan ta en ledande roll som möjliggörare.

Three people on bicycles

1. Starka underliggande trender

De globala megatrenderna som klimatförändringen, urbanisering och digitalisering formar kundernas efterfrågan och förväntas leda till ett växande behov av skalbara och hållbara lösningar samtidigt som digitalisering fortsatt är en drivkraft inom alla branscher och sektorer. EU:s Green Deal och taxonomi kommer driva på investeringar och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle. AFRY är rätt positionerat för att inta en ledande roll som möjliggörare.

2. Ledande inom hållbara och digitala lösningar

Utifrån den starka position AFRY byggt upp inom hållbarhet och digitalisering bidrar vi till den pågående omställningen till ett hållbart samhälle. Omställningen är påtaglig inom ett flertal transformativa segment såsom Infrastructure, Food & Life Science, Clean Energy och Bioindustry. Här kan AFRY ta en tydlig position i kundens värdekedja och bedömningen är att segmenten kommer skapa stark och långsiktig tillväxt framöver.

Modern houses next to the sea.
A man and a woman beside a bridge

3. Diversifiering ger låg konjunkturkänslighet

AFRYs breda portfölj och internationella närvaro innebär att vi kan ta oss an större och mer komplexa uppdrag för att möta våra kunders behov av avancerade och hållbara lösningar. Samtidigt bidrar en bred portfölj till en stabilitet över konjunktursvängningar och en förbättrad riskspridning. AFRY har en stark lokal position i Norden och i utvalda internationella segment.

4. Attraktiv arbetsgivare

På lång sikt är vår förmåga att attrahera och utveckla de bästa medarbetarna avgörande. Att vara en attraktiv arbetsgivare säkerställer att vi kan rekrytera talangfulla medarbetare som vill vara med och skapa ledande lösningar, vilket i sin tur stärker vårt kunderbjudande och konkurrenskraft. AFRY rankas som en av de mest populära arbetsgivarna bland unga ingenjörer och forskare i Sverige.

Woman on bridge looking down on traffic
Man on bike in rainy weather

5. Historik med stabil tillväxt och lönsamhet

AFRY har som målsättning att årligen växa med 10 procent genom organisk tillväxt och tilläggsförvärv. De senaste 10 åren har den genomsnittliga intäktstillväxten uppgått till 9 procent (17 procent inklusive plattformsförvärv). Baserat på en stark balansräkning kommer AFRY även att accelerera förvärvsagendan med fokus på tilläggsförvärv, men även plattformsförvärv. AFRY har även som målsättning att uppnå en EBITA-marginal på minst 10 procent över en konjunkturcykel och de senaste 15 åren har den genomsnittliga EBITA-marginalen uppgått till 8,5 procent.

6. Långsiktigt värdeskapande

De senaste fem åren har aktien uppvisat en kursutveckling om 96 procent jämfört med 52 procent för OMX Stockholm PI. Vi står för en långsiktigt hållbar utveckling som ska tillföra värde till både aktieägare, kunder, medarbetare och samhället i stort.

Woman on rooftop looking out towards cloudy sky