woman sitting on stairs with a bicycle next to her

Från ord till handling

Klimatrisker kan inte längre ignoreras

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel kom med en stark varning om att våra nuvarande handlingar orsakar oåterkallelig skada och att det krävs betydande investeringar för att mildra krisen. Detta understryker behovet av brådskande tekniska och finansiella reformer samt omstrukturering av företag.

Ett globalt nettonollscenario skulle kräva omvälvande förändringar inom alla affärssektorer, energiekosystemet och den globala ekonomin.

Utsläppsminskningar och omställning av nuvarande energisystem kräver årliga investeringar på 1–1,5 % av världens BNP. IPCC uppskattar i sin rapport om 1,5 °C att framtill 2035 kommer 2,5 % av världens BNP avsättas årligen för investeringar i hållbar energi, varav mer än en tredjedel kommer att stå för ytterligare nettoinvesteringar. Därför måste företagen minska utsläppen av växthusgaser där så är möjligt.

En del av den globala utmaningen är att definiera ansvaret för genereringen av växthusgaser. Den nivå av inflytande och kontroll som varje företag har över utsläppen genom värdekedjan är indelad i tre omfattningar.

Wind farm with clear dark sky

Vi har sett ett stort antal konkreta åtgärder i näringslivet för att minska ägda och kontrollerbara utsläpp (så kallade scope 1 & 2-utsläpp), men man har inte ägnat lika stor uppmärksamhet åt att minska de så kallade scope 3-utsläppen längs hela värdekedjan. Trots utmaningarna med att åtgärda indirekta utsläpp har scope 3 inte bara en enorm potential att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna, utan det kan också leda till betydande affärsfördelar, nya partnerskap, innovationer och intäktstillväxt.

Emission scopes of industrial decarbonisation in detail

Omvälvande förändring behövs

Tillsammans står energiproduktion och energianvändning för cirka 75 % av de globala växthusgasutsläppen, inklusive både sektorernas egna utsläpp (scope 1 & 2) och nedströms i värdekedjan (scope 3). Det direkta ansvaret – som återspeglas i scope 1 & 2-rapporteringen – står emellertid för en relativt låg andel på 1/3 av de totala utsläppen.

Därför har de flesta företag ingen inblick i omfattningen och arten av deras scope 3-utsläpp. Regeringar har en nyckelroll att spela när det gäller att genomföra standarder, förordningar och incitament för att stödja utfasningen av fossila bränslen i scope 3-utsläppen. Detta sker både i USA och i EU. Samtidigt kan företag som arbetar för att minska utsläppen i scope 3, minimera riskerna i sina värdekedjor, frigöra nya innovationer och samarbeten samt svara på det ökande trycket från investerare, kunder och det civila samhället.

Viktiga åtgärdsområden

Företag som lyckas bygga nya allianser och partnerskap, med en gemensam ambition att minska utsläppen, återuppfinna affärsmodeller och utveckla nya produkter och tjänster, kommer att vara bättre positionerade för att fånga framtida tillväxt.

Insatser på flera fronter kan skapa en god cirkel där varje företag aktivt arbetar för att minska utsläppen i sin värdekedja samtidigt som de drar nytta av andra företags insatser. Detta skapar också mer robusta data som kan ligga till grund för mål och reslutatuppföljning, samtidigt som det hjälper till att skapa nya innovativa lösningar som bygger på ett systemperspektiv för värdekedjan.

Innovation inom affärsmodellen

Företag kan gå över till eller skapa nya innovativa affärsmodeller för att avsevärt minska sina scope 3-utsläpp. Att ompröva vad ett företag kan erbjuda och hur det kan erbjudas på en systematisk nivå kan hjälpa företaget att möta marknadens krav och generera intäkter på nya sätt samtidigt som utsläppen minskas i hela värdekedjan.

Utsläppsprestanda kan också tilldelas ett monetärt värde genom att sätta ett internt pris på kol som täcker scope 3-utsläpp. Ett koldioxidpris kan också användas för att samla in avgifter som sedan kan återinvesteras i nya koldioxidsnåla aktiviteter, produkter och tjänster. Ett pris på koldioxid kan täcka utsläpp både uppströms och nedströms. Det kan också kvantifiera miljöprestandan hos produkter eller tjänster i ekonomiska termer och i förhållande till konkurrenterna för ett företag.  

Enligt CDP integrerade nästan 1 400 företag redan 2017 ett internt koldioxidpris i sina affärsplaner. Detta inkluderar över 100 Fortune 500-företag med årliga intäkter på cirka 7 biljoner USD.

Global CO2 emissions by sector indicated by blocks of different colours and sizes

Cirkulära affärsmodeller

Att skapa framgångsrika och lönsamma affärsmodeller som minskar främjandet av onödig konsumtion och minskar efterfrågan på material är mycket efterfrågat. Produkt-tjänstesystem tillhandahåller till exempel tjänster såväl som produkter för samarbetsbaserad konsumtion med avsikt att minska miljöpåverkan.

Att omdefiniera hur vi tänker på produktägande genom gemensam användning eliminerar de ovannämnda utsläppen i samband med nyproducerade produkter. Ägodelar kan stå oanvända under långa tidsperioder, t.ex. används den genomsnittliga europeiska bilen endast under 2% av sin livstid.

Ny teknik som främjar förändring

"Fjärde vågen"-teknik såsom dataanalys, smarta sensorer och blockkedjor kommer att hjälpa företag att hantera sina scope 3-påverkan genom att erbjuda kraftfull insikt i komplexa globala värdekedjor och kommer att bidra till att minska utsläppen på nya sätt. Dessa tekniker spelar en allt viktigare roll i affärsinnovation, och företagsledare är överens om att implementering av ny teknik inte bara kommer att förbättra deras företags miljöavtryck utan också dess resultat.

Från produkt till tjänst

Bland de mest kraftfulla verktygen för ett företag att minska sina scope 3-utsläpp är att fokusera på att sänka livscykelutsläppen av växthusgaser redan under utformningen av produkter och tjänster. Designprocessen kan spela en avgörande roll för att bestämma hur mycket utsläppsminskningar som kan uppnås.

Om en produkt är utformad för att tillverkas med ett specifikt material, så påverkas möjligheterna att sänka de inbyggda växthusgasutsläppen och processutsläppen, de olika alternativen för logistik uppströms och nedströms, den optimal möjliga effektiviteten i användningsfasen och de möjliga behandlingarna i slutet av livscykeln, alla av designvalet.

En strategi som bygger på cirkulär ekonomi kan leda till stora förbättringar av miljöprestandan genom att omforma system och affärsmodeller för att samtidigt minska utsläppen uppströms och nedströms. Enligt Material Economics uppskattningar skulle den cirkulär ekonomin kunna reducera upp till 3,6 miljarder ton CO2 från tunga industrier per år globalt.

A woman is standing on a roof watering green plants

Engagemang

En viktig hävstång för att minska utsläppen nedströms är att engagera kunderna. Det finns flera olika strategier som ett företag kan använda sig av för att genomföra en sådan insats. Framgångsrika företag samarbetar med kunder och arbetar tillsammans för att minska utsläppen genom innovation av nya produkter och tjänster.

Att engagera konsumenterna och hjälpa dem att förstå hur de kan minska energianvändningen och sina egna koldioxidavtryck blir också allt vanligare.

Många verksamheter investerar i koldioxidsnåla projekt och företag samt i motståndskraftig utveckling, såsom omvälvande, sammankopplade tekniker och lösningar för att stödja deras väg mot nettonoll; förnybar energi, koldioxidlagring/CCS, ren vätgas och batterilagring.

Utmaningen väntar

Världens befolkning beräknas uppgå till 10 miljarder år 2050. 68% förväntas bo i stadsområden, och den växande befolkningen kommer att förvänta sig att se en förbättrad levnadsstandard. Det är inte svårt att förstå att en större och mer välbärgad befolkning kommer att vilja konsumera mer, vilket ökar trycket på knappa resurser som mark, vatten och energi.

COP27, FN:s årliga klimatkonferens, ägde rum i Sharm el-Sheikh i Egypten den 6–18 november 2022. Konferensen ansågs vara det sista tillfället att vidta globala kollektiva åtgärder mot klimatkrisen och uppnå nettonollutsläpp i hela ekonomin, i linje med Parisavtalet.

För att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna och skapa beboeliga förhållanden för den globala befolkningen måste regeringar och företag visa vägen. Att minska scope 3-utsläppen och samarbeta med både leverantörer och kunder är en viktig aktivitet för alla företagsledare som strävar efter att hantera sin verksamhet ansvarsfullt och samtidigt skapa samhällsvärde.

Nu är det dags att agera.

Kontakt

Tiina Kähö - Johtaja, yritysvastuu, ESG ja raportointi

Tiina Kähö

Senior Principal and Co-head of Sustainability Consulting, AFRY Management Consulting

Kontakta Tiina Kähö

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.