Person touching digital screen

Definitioner – inklusive alternativa nyckeltal

Koncernens finansiella rapporter inkluderar finansiella mått definierade i enlighet med IFRS. Därtill används mått som inte är definierade enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal.

Organisk tillväxt, EBITA, Justerad EBITA, EBITA-marginal och justerad EBITA-marginal är så kallade alternativa nyckeltal för vilka detaljerade beräkningar återfinns nedan. Syftet är att ge ytterligare information för jämförelse av utvecklingen mellan åren samt ge en indikation på koncernens prestation och finansiella ställning. De alternativa nyckeltalen används av ledningen för att följa upp verksamheten och koncernens finansiella mål. Dessa alternativa nyckeltal är viktiga för att förstå den underliggande verksamheten.

 

Antal anställda
Det totala antalet anställda vid periodens utgång.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning reducerad med ej räntebärande skulder och nettot av uppskjutna skatter.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Debiteringsgrad
Mot kund debiterad tid i förhållande till total närvarotid.

Direktavkastning
Utdelning per aktie i förhållande till aktiekursen per balansdagen.

EBITA
Rörelseresultat med återläggning av förvärvsrelaterade poster.

EBITA-marginal
EBITA i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar, avskrivningar och förvärvsrelaterade poster.

Eget kapital per aktie
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till totalt antal utestående aktier.

Förvärvsrelaterade poster
Av- och nedskrivningar av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, omvärdering av villkorade köpeskillingar samt vinster och förluster vid avyttring av bolag och verksamheter.

Genomsnittligt antal årsanställda
Genomsnittligt antal anställda under året omräknade till helårstjänster. Det verkliga antalet anställda är högre på grund av deltidstjänster samt att vissa anställda arbetar under del av året.

Jämförelsestörande poster
Avser främst kostnader för omstrukturering samt kostnader vid större förvärv. Övriga poster av engångskaraktär kan också redovisas som jämförelsestörande poster i de fall det ger en mer rättvisande bild av det underliggande rörelseresultatet.

Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Nettolåneskuld
Räntebärande skulder (exklusive villkorade köpeskillingar) och avsättningar till pensioner minus likvida medel och räntebärande fordringar.

Nettoskuldsättningsgrad
Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Orderstock
Periodens ingående balans av ordervärde minus periodens intäktsförda avräkning från detta.

Resultat per aktie
Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Aktier i eget förvar räknas inte som utestående aktier.

Rullande tolv månader omsättning och rörelseresultat
Omsättning och rörelseresultat avseende de senaste tolv månaderna.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader, i förhållande till finansiella kostnader.

Rörelsemarginal
Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning.

Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansnetto och skatt.

Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster
Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster.

Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster
Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster.

Soliditet
Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i förhållande till balansomslutningen.

Tillväxt-total
Tillväxt mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning: Värde (Omsättning minus omsättning jämförelseperiod) och procent(Omsättning minus omsättning jämförelseperiod dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-förvärv
Tillväxtnetto mellan omsättning förvärv och avvecklad verksamhet mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Den förvärvade eller avvecklade enhetens omsättning ingår i beräkningen 12 månader från förvärvets eller avvecklingens resultatpåverkan. Beräkning: Värde (Omsättning förvärv minus omsättning avveckling minus motsvarande uträkning i jämförelseperioden) och procent (Omsättning förvärv minus omsättning avveckling minus motsvarande uträkning jämförelseperioden dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-valutaeffekt
Valutapåverkansnetto mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning: Värde (Omsättning minus motsvarande omsättning omräknad med jämförelseperiodens valutakurser) och procent (Omsättning minus motsvarande omsättning omräknad med en jämförelseperiodens valutakurser dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-organisk
Tillväxt justerat för förvärv, avveckling samt valutapåverkan mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning enligt följande: Värde (Omsättning minus omsättning för förvärv, avveckling och valutapåverkan) och procent (Omsättning minus omsättning för förvärv, avveckling och valutapåverkan dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-kalendereffekt
Kalenderpåverkan mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning: Värde (Skillnad i arbetstimmar mellan två perioder dividerat med jämförelseperiodens totala antal arbetstimmar multiplicerat med jämförelseperiodens totala omsättning) och procent (Skillnad i arbetstimmar mellan två perioder dividerat med jämförelseperiodens totala antal arbetstimmar multiplicerat med jämförelseperiodens totala omsättning dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-organisk justerad för kalendereffekter
Organisk tillväxt justerad för kalenderpåverkan mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning: Värde (Organisk tillväxt minus kalenderpåverkan) och procent (Organisk tillväxt minus kalenderpåverkan dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Totalavkastning
Aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning.

Vinstmarginal
Resultatet efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning.