Genrefoto fra BaseCamp

Definitioner – inklusive alternativa nyckeltal

Koncernens finansiella rapporter inkluderar finansiella mått definierade i enlighet med IFRS. Därtill används mått som inte är definierade enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal.

Organisk tillväxt, EBITA, Justerad EBITA, EBITA-marginal och justerad EBITA-marginal är så kallade alternativa nyckeltal för vilka detaljerade beräkningar återfinns nedan. Syftet är att ge ytterligare information för jämförelse av utvecklingen mellan åren samt ge en indikation på koncernens prestation och finansiella ställning. De alternativa nyckeltalen används av ledningen för att följa upp verksamheten och koncernens finansiella mål. Dessa alternativa nyckeltal är viktiga för att förstå den underliggande verksamheten.

 

Antal anställda

Det totala antalet anställda vid periodens utgång.

Annual Recurring Revenue (ARR)

ARR är återkommande intäkter från abonnemang eller åtaganden såsom underhålls- och supportkontrakt normaliserade på årsbasis.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning reducerad med ej räntebärande skulder och nettot av uppskjutna skatter.

Avkastning på totalt kapital

Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Balanslikviditet

Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.

Debiteringsgrad

Mot kund debiterad tid i förhållande till total närvarotid.

Direktavkastning

Utdelning per aktie i förhållande till aktiekursen per balansdagen.

EBITA

Rörelseresultat med återläggning av förvärvsrelaterade poster.

EBITA justerad

EBITA exklusive jämförelsestörande poster.

EBITA-marginal

EBITA i förhållande till nettoomsättning.

EBITA-marginal justerad

EBITA-marginal exklusive jämförelsestörande poster.

EBITDA

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar, avskrivningar och förvärvsrelaterade poster.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till totalt antal utestående aktier.

Förvärvsrelaterade poster

Av- och nedskrivningar av goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, omvärdering av villkorade köpeskillingar samt vinster och förluster vid avyttring av bolag och verksamheter.

Genomsnittligt antal årsanställda

Genomsnittligt antal anställda under året omräknade till helårstjänster. Det verkliga antalet anställda är högre på grund av deltidstjänster samt att vissa anställda arbetar under del av året.

Jämförelsestörande poster

Avser främst kostnader för omstrukturering samt kostnader vid större förvärv. Övriga poster av engångskaraktär kan också redovisas som jämförelsestörande poster i de fall det ger en mer rättvisande bild av det underliggande rörelseresultatet.

Kassaflöde per aktie

Kassaflöde från den löpande verksamheten i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Nettolåneskuld

Räntebärande skulder (exklusive villkorade köpeskillingar) och avsättningar till pensioner minus likvida medel och räntebärande fordringar.

Nettoskuldsättningsgrad

Nettolåneskuld i förhållande till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Orderstock

Periodens ingående balans av ordervärde minus periodens intäktsförda avräkning från detta.

Resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Aktier i eget förvar räknas inte som utestående aktier.

Rullande tolv månader omsättning och rörelseresultat

Omsättning och rörelseresultat avseende de senaste tolv månaderna.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster med återläggning av finansiella kostnader, i förhållande till finansiella kostnader.

Rörelsemarginal

Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansnetto och skatt.

Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster

Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster.

Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande poster

Rörelsemarginal justerat för jämförelsestörande poster.

Soliditet

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i förhållande till balansomslutningen.

Tillväxt-total

Tillväxt mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning: Värde (Omsättning minus omsättning jämförelseperiod) och procent(Omsättning minus omsättning jämförelseperiod dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-förvärv

Tillväxtnetto mellan omsättning förvärv och avvecklad verksamhet mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Den förvärvade eller avvecklade enhetens omsättning ingår i beräkningen 12 månader från förvärvets eller avvecklingens resultatpåverkan. Beräkning: Värde (Omsättning förvärv minus omsättning avveckling minus motsvarande uträkning i jämförelseperioden) och procent (Omsättning förvärv minus omsättning avveckling minus motsvarande uträkning jämförelseperioden dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-valutaeffekt

Valutapåverkansnetto mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning: Värde (Omsättning minus motsvarande omsättning omräknad med jämförelseperiodens valutakurser) och procent (Omsättning minus motsvarande omsättning omräknad med en jämförelseperiodens valutakurser dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-organisk

Tillväxt justerat för förvärv, avveckling samt valutapåverkan mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning enligt följande: Värde (Omsättning minus omsättning för förvärv, avveckling och valutapåverkan) och procent (Omsättning minus omsättning för förvärv, avveckling och valutapåverkan dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-kalendereffekt

Kalenderpåverkan mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning: Värde (Skillnad i arbetstimmar mellan två perioder dividerat med jämförelseperiodens totala antal arbetstimmar multiplicerat med jämförelseperiodens totala omsättning) och procent (Skillnad i arbetstimmar mellan två perioder dividerat med jämförelseperiodens totala antal arbetstimmar multiplicerat med jämförelseperiodens totala omsättning dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Tillväxt-organisk justerad för kalendereffekter

Organisk tillväxt justerad för kalenderpåverkan mellan två perioder som presenteras i förändring värde alternativt procent. Beräkning: Värde (Organisk tillväxt minus kalenderpåverkan) och procent (Organisk tillväxt minus kalenderpåverkan dividerat med omsättning jämförelseperiod).

Totalavkastning

Aktiekursutveckling inklusive återinvesterad utdelning.

Vinstmarginal

Resultatet efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättning.