A child playing with lego.

AFRY leder projekt som ska minska hemlöshet bland barn

Projektet Barns Bostad Först söker innovativa lösningar på den växande samhällsutmaning som hemlöshet bland barnfamiljer utgör. Det finansieras av Vinnova och leds av AFRY, med en projektgrupp bestående av representanter från AFRY, Malmö universitet, Rädda barnen och Stadsmissionen.

Hemlöshet är ett växande problem i Sveriges storstäder. I Malmö har den strukturella hemlösheten tredubblats de senaste tio åren. Att inte ha ett hem begränsar barns möjlighet att tillgodogöra sig utbildning, skapa relationer och upprätthålla rutiner för mat, lek och vila.

- En dålig start i livet minskar möjligheterna till god hälsa och arbete i vuxen ålder, och riskerar att cementera en negativ utveckling. Hemlöshet bland barnfamiljer skapar således inte bara individuellt lidande, utan vi ser även konsekvenser i form av större ojämlikhet och ökande kostnader för samhället, säger Hannah Wadman, samhällsplanerare på AFRY, som leder projektet.

Barns Bostad Först genomförs under våren 2020 med tester och utvärdering av existerande arbetsmetoder för att motverka hemlöshet bland barn. Projektet kommer bland annat att ta utgångspunkt i den befintliga modellen Bostad först med målet är att generera en modell som fokuserar på barn och deras familjer, framför allt de i strukturell hemlöshet.

Projektet syftar till att både lösa problemen på kort sikt (i en akut fas säkerställa barns tillgång till en trygg boendesituation) och på lång sikt (förebygga att barnfamiljer hamnar i hemlöshet). I kunskapsallianser mellan relevanta samhällsaktörer undersöks behov, "best practices", hinder, möjligheter och utvecklingspotential för att garantera barn bostad. Utöver projektgruppen deltar bland annat Malmö stad, Nätverket idéburen sektor Skåne, Region Skåne samt kommunala och privata fastighetsägare.

Kontakt

Hannah Wadman - Urban Planner

Hannah Wadman

Urban Planner

Kontakta Hannah Wadman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.