Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB: Välkommen till ÅFs årsstämma 2016

ons, 23/03/2016 - 17:30 CET
Regulatory

Aktieägarna i ÅF AB (publ) kallas härmed till årsstämman som äger rum onsdagen
den 27 april 2016 klockan 16:00 på bolagets huvudkontor med adress Frösundaleden
2A, Solna. Inregistrering sker från klockan 15:30.

Aktieägarna i ÅF AB (publ) kallas härmed till årsstämman som äger rum onsdagen den 27 april 2016 klockan 16:00 på bolagets huvudkontor med adress Frösundaleden 2A, Solna. Inregistrering sker från klockan 15:30.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 april 2016, och
 • anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 21 april 2016. Anmälan görs till bolaget via ÅFs webbplats www.afconsult.com eller per telefon +46 (0)10 505 00 00 vardagar kl. 09.00 - 16.00 eller skriftligen till adress:
  ÅF AB
  Årsstämman
  169 99 Stockholm
  Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att vara införd i aktieboken per torsdagen den 21 april 2016. Aktieägaren bör därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före nyssnämnda datum.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bifogas kopia av registreringsbevis eller, om sådant inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen som styrker behörigheten att utfärda fullmakten. Det är önskvärt att fullmakt i original samt eventuell annan behörighetshandling i god tid före årsstämman sänds till ÅF AB, Årsstämman, 169 99 Stockholm. Handlingarna liksom annan korrespondens avseende årsstämman kan också sändas via e-post till AGM@afconsult.com.

Fullmakt för utskrift finns tillgänglig på ÅFs webbplats: www.afconsult.com.

Årsredovisningen

Publiceringen av årsredovisningen beräknas ske vecka 14 på www.afconsult.com. Tryckt exemplar kan beställas via bolagets webb eller per telefon genom bolagets växel, telefon: +46 (0)10 505 00 00.

Förslag till dagordning

1 Val av ordförande vid årsstämman.
2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
3 Godkännande av dagordning.
4 Val av justerare.
5 Prövning om årsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.
6 Verkställande direktörens anförande.
7 Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete.
8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för utdelning.
12 Valberedningens förslag - val av styrelse m.m.
  12a   Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.
  12b   Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
  12c   Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  12d   Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.
  12e   Beslut om principer för valberedning.
13 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare.
14 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram - Konvertibel 2016 - inklusive bemyndigande om återköp av egna aktier och beslut om minskning av aktiekapitalet inklusive bemyndigande för styrelsen att bestämma om minskningens storlek.
15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm samt beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterade Aktieprogram 2012-2014.
16 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
17 Årsstämmans avslutande.

Punkt 1 - Val av ordförande för årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses som ordförande för årsstämman.

Punkt 11 - Utdelning

Styrelsen föreslår att det till aktieägarna utdelas 3,75 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås 29 april 2016. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske 4 maj 2016.

Punkt 12 - Valberedningens förslag, val av styrelse m.m.

Valberedningen, som utsågs enligt principerna för valberedning som antogs av årsstämman 2015, utgörs av ordförande i valberedningen Gösta Lemne (ÅForsk), Annika Andersson (Swedbank Robur fonder), Anders Narvinger (styrelsens ordförande), Jonathan Schönbäck (Handelsbanken Asset Management), Johan Strandberg (SEB Investment Management) och Karl Åberg (Zeres Public Market Fund).

Punkt 12a - Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12b - Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Marika Fredriksson, Staffan Jufors, Anders Narvinger, Björn O. Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell.

Valberedningen föreslår att Anders Narvinger väljs till styrelseordförande.

Punkt 12c - Val av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden fram till slutet av årsstämman 2016 utser revisionsbolaget Ernst & Young AB - EY, som avser att utse Hamish Mabon som huvudansvarig, till bolagets revisor.

Punkt 12d - Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsearvodet (inklusive arvodet för utskottsarbete) avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 2 940 000 kronor.

För arbetet i styrelsen förslås att arvode ska utgå med 650 000 kronor till styrelseordföranden och 275 000 kronor till var och en av styrelsens sju övriga stämmovalda styrelseledamöter. Föreslagna arvoden för styrelsearbete uppgår därmed till totalt 2 575 000 kronor. Detta innebär en höjning med sammanlagt 155 000 kronor för styrelseledamöterna sammantaget jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2015. Anledningen till att valberedningen föreslår höjningen av arvodena är att bolagets tillväxt innebär en ökad arbetsbörda för ledamöterna samt att konkurrenskraftiga arvoden bedöms vara en viktig faktor vid nyrekrytering av ledamöter.

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvode utgå med 75 000 kronor till ordföranden 45 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 365 000 kronor och är oförändrade jämfört med de nivåer som bestämdes av årsstämman 2015.  

Valberedningen föreslår att, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget och efter överenskommelse mellan bolaget och ett av ledamoten helägt (svenskt) aktiebolag kan bolaget medge att styrelsearvodet faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Det fakturerade arvodet ska ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12e - Beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att principerna för valberedningen ska vara oförändrade jämfört med de som beslöts vid årsstämman 2015 och vara följande:

Valberedningen ska bestå av representanter för minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de fem röstmässigt största aktieägarna för deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden ABs aktieägar-förteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de fem röst-mässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de sju röstmässigt största aktieägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestämts av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats, men tidigare än två månader före årsstämman, ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om ny ägare framställer önskemål om att delta genom att antingen ersätta den röstmässigt minsta ägaren eller genom att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt tre största ägarna senare än två månader före årsstämma ska ha rätt att adjungera en representant till valberedningen om så önskas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

 • val av stämmoordförande, 
 • val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
 • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,
 • val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt
 • beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

Punkt 13 - Beslut om principer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2016.

Ersättningsutskottet

Styrelsen utser ett ersättningsutskott som har till uppgift att bereda frågor rörande verkställande direktörens anställningsvillkor, pensionsförmåner och bonussystem samt besluta om motsvarande villkor avseende övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen.

Ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses VD, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till VD.

Ersättningar

Utgångspunkten är att ersättningarna ska utges på marknadsmässiga och konkurrens-kraftiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. ÅF tillämpar den så kallade "farfarsprincipen", vilken innebär att anställningsvillkor alltid ska godkännas av närmast överordnad till den befattnings-havare som förhandlat villkoren.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av komponenterna grundlön, rörlig ersättning, pension samt långsiktiga incitamentsprogram. Övriga ersättningar kan förekomma och avser i huvudsak tjänstebil.

Styrelsen ska se till att det finns lämplig balans mellan fasta och rörliga komponenter.

Grundlön och rörlig ersättning

Ersättningarna omförhandlas årligen. Ersättningen ska baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare ska fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetarens befattning och arbetsuppgifter. Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till 60 procent av den fasta årslönen. Den fasta årslönen är aktuell månadslön multiplicerad med 12. Den rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Målen och lönen för VD fastställs av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs dessa av ersättningsutskottet.

Långsiktiga incitamentsprogram

Nyckelpersoner i ÅF-koncernen kan erbjudas olika former av långsiktiga incitaments-program. Tonvikten ska ligga på aktierelaterade incitamentsprogram och syfta till att belöna prestation, öka och sprida aktieägandet bland ledande befattningshavare samt motivera dem att stanna inom företaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget och därigenom bevara kompetens.

Beslut om utformningen av långsiktiga incitamentsprogram fattas av styrelsen och ska vad avser aktie- och aktiekursrelaterade program underställas bolagsstämman för godkännande.

Pension

Ledande befattningshavare ska ha premiebestämd plan med marknadsmässiga premier. Samtliga pensionsförmåner ska vara oangripbara och alltså inte villkorade av framtida anställning. Pensionsåldern för VD är 60 år och för andra ledande befattnings-havare 65 år.  Ersättningen enligt de långsiktiga incitamentsprogrammen ska inte vara pensionsgrundande.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader och vid uppsägning från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida normalt en uppsägningstid om 12 månader och från befattningshavarens sida 6 månader.

Punkt 14 - Beslut om långsiktigt incitamentsprogram -
Konvertibel 2016 - inklusive bemyndigande om återköp av egna aktier och beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett konvertibelprogram för anställda i ÅF-koncernen på i huvudsak följande villkor.

Det huvudsakliga motivet med konvertibelprogrammet är att belöna prestation, öka och sprida aktieägandet bland ledande befattningshavare samt motivera dem att stanna i företaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget och därigenom bevara, attrahera och behålla kompetens.

Programmet innebär att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara anställda i ÅF-koncernen som vid teckningstidens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Fördelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer. Verkställande direktören ska vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 2 000 000 kronor och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 6 000 000 kronor. Ledande befattningshavare (ca 10 personer) ska vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 3 000 000 kronor per person. Nyckelpersoner (cirka 190 personer) ska vardera vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 300 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 900 000 kronor per person. Om det slutliga lånebeloppet justeras för att maximal tillåten utspädning inte ska överskridas, ska erforderlig procentuell justering göras av tilldelningsbelopp. Vid överteckning ska deltagarna i första hand erhålla den garanterade tilldelningen och i andra hand tilldelning med ytterligare konvertibler motsvarande lika procentuell andel (oavsett kategoritillhörighet) i förhållande till gjord teckning utöver garanterad tilldelning, dock aldrig överstigande det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori enligt ovan. Vid fastställande av antalet konvertibler utöver garanterad tilldelning ska endast beaktas önskad tilldelning upp till det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori. Konvertiblerna ska förvärvas i multiplar om 50 000 kronor, avrundat till närmaste heltal konvertibler. Lägsta nominella belopp som kan förvärvas ska vara 50 000 kronor, avrundat nedåt till närmaste heltal konvertibler.

Anställdas innehav av konvertiblerna ska inte vara föremål för några förfoganderättsinskränkningar.

Varje konvertibel ska av innehavaren kunna konverteras från och med den 15 juni 2019 till och med den 15 mars 2020 till en aktie av serie B till en konverteringskurs som ska fastställas till 120 procent av den för aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 3 maj 2016 till och med den 13 maj 2016, dock lägst 10 kronor. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade konverteringskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Konverteringskursen ska fastställas av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 10 april 2020 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna ska löpa med en ränta som fastställs bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid konvertiblernas utgivande. Räntan erläggs i efterskott den 10 februari varje år samt på lånets förfallodag. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 140 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 168 kronor samt aktuellt ränteläge kommer räntan att uppgå till cirka 1,5-2,4 procent.

Skuldförbindelserna ska i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Konvertiblerna ska kunna tecknas under tiden från och med den 25 maj 2016 till och med den 10 juni 2016 och ska betalas kontant senast den 17 augusti 2016. Konvertiblerna ska emitteras till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp. Teckning av konvertiblerna sker till marknadsmässigt pris i enlighet med en av styrelsen begärd värdering från EY. EY har vid sin värdering tillämpat sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper.

De fullständiga villkoren i övrigt framgår av Bilaga 1. Som framgår av villkoren för konvertiblerna enligt Bilaga 1 kan konverteringskursen bli föremål för omräkning vid fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt i vissa andra fall.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibelprogrammet innebär ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess resultat. Det är därför fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda anställda en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.

Utspädning och påverkan på viktiga nyckeltal

Om samtliga konvertibler tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 168 kronor, motsvarande 120 procent av 140 kronor, kommer aktiekapitalet öka med 2 976 190 kronor vid full konvertering och baserat på kvotvärde 2,50 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,5 procent av aktiekapitalet och cirka 1,1 procent av rösterna efter full konvertering.

För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet och rösterna, ska dock det maximala lånebeloppet minskas genom minskad tilldelning så att den maximala utspädningen blir 2 procent (dock med förbehåll för att den maximala utspädningen kan bli större än 2 procent av aktiekapitalet till följd av senare omräkning av konverteringskursen enligt Bilaga 1).

De föreslagna konvertiblerna medför att vinst per aktie förändras i princip omvänt proportionellt mot den förändringen i antalet aktier som en fullständig konvertering resulterar i (utspädningen). Eftersom den kapitalmässiga utspädningen enligt konvertibelvillkoren aldrig kommer att kunna överstiga 2 procent, kommer således vinst per aktie aldrig att kunna minska med mer än 2 procent vid fullständig konvertering.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier inklusive bemyndigande för styrelsen att bestämma om minskningens storlek

Syftet med styrelsens föreslagna möjligheter att besluta om att förvärv av egna aktier och förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet är att bolaget ska kunna minska aktiekapitalet motsvarande i huvudsak det antal aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till.

Styrelsen föreslår således att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av aktier av serie B maximalt motsvarande 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital ska minskas med indragning av de aktier som kan komma att förvärvas enligt det föreslagna bemyndigandet i punkt ovan för avsättning till fri fond (fritt eget kapital), minskningen ska avse minst 0 kr och som mest 3 929 431 kr (2 % av aktierna x kvotvärdet 2,50 kr). Styrelsen bemyndigas att inom dessa ramar bestämma det belopp som aktiekapitalet ska minskas med.

Enligt aktiebolagslagen får minskningsbeslutet verkställas först sedan beslutet registrerats hos Bolagsverket och Bolagsverkets tillstånd erhållits.

Frågans beredning

Konvertibelprogrammet har beretts av ersättningsutskottet och i samråd med externa experter samt styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens beredning och förslag till beslut.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolagets pågående aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs i not 6 i bolagets årsredovisning för 2015.

Kostnader för konvertibelprogrammet

Kostnaderna för programmet i form av arvoden till externa rådgivare beräknas inte överstiga 1 000 000 kronor över konvertiblernas löptid. Härtill kommer bolagets egna kostnader för upprättandet och administration av programmet.

Styrelsen bedömer att de föreslagna konvertiblerna inte kommer att medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för bolaget förutom vid konvertering till aktier i vissa länder utanför Sverige.

Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut av årsstämman om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut av årsstämman att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Finansiering

En eller två svenska affärsbanker kommer att erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i konvertibelprogrammet. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor.

Punkt 15 - Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm samt beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterade Aktieprogram 2012-2014

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att säkra ÅFs åtaganden enligt redan beslutade prestationsrelaterade aktieprogram.

Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, före årsstämman 2017, på Nasdaq Stockholm överlåta högst 10 000 aktier av serie B i syfte att täcka vissa utgifter för Prestationsrelaterade Aktieprogram 2012-2014 (PSP), i huvudsak sociala avgifter. Överlåtelse får ske endast på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Bemyndigandet enligt ovan innefattar även rätt att förvärva eller överlåta det högre antal aktier som kan följa av omräkning vid split, fondemission eller liknande åtgärder. Ovan angivna antal aktier är framräknade med marginal för att kursförändringar kan påverka antalet aktier som programmen omfattar.

Majoritetskravet för beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta aktier på Nasdaq Stockholm är att förslaget biträds av minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterade Aktieprogram 2012-2014

För att fullgöra åtaganden enligt Prestationsrelaterade Aktieprogram 2012-2014 (PSP) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, före årsstämman 2017, överlåta aktier av serie B enligt följande:

Högst 52 000 aktier av serie B får överlåtas till deltagare i PSP. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagarna i PSP, med rätt att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för PSP. Deltagarna har rätt att erhålla aktier enligt villkoren och vid den tidpunkt som följer av PSP. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i programmet uppställda villkor uppfylls. Överlåtelse av aktier i enlighet med PSP kommer att ske vederlagsfritt. Antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under PSP kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra för ÅF att överlåta aktier till deltagarna i PSP.

Majoritetskravet för beslut om att överlåta aktier till deltagare i PSP är att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

Punkt 16 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före årsstämman 2016, besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission ska aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock ska antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet.

Aktier och röster

ÅFs aktiekapital uppgår till 195 833 632 kronor bestående av totalt 78 333 453 aktier, varav 3 217 752 aktier av serie A och 75 115 701 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 107 293 221 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst. ÅF innehade vid tiden för kallelsen 459 721 egna aktier av serie B, motsvarande 459 721 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till ÅF AB, Årsstämman, 169 99 Stockholm.

Ytterligare information

Styrelsens yttrande med anledning av förslagen om utdelning och återköp av egna aktier, styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare liksom revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Frösundaleden 2A i Solna samt på bolagets webb www.afconsult.com senast den 6 april 2016. De aktieägare som önskar få dessa handlingar skickade kan anmäla detta till bolaget varefter materialet översänds med post eller via e-post.

Stockholm i mars 2016
ÅF AB (publ)
Styrelsen

Related files