Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Bokslutskommuniké januari-december 2020

fre, 05/02/2021 - 07:00 CET
Regulatory

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

Stärkt resultat och fortsatt återhämtning i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet påverkades fortsatt av pandemin, dock ser vi att återhämtningen från föregående kvartal fortsätter. Vi uppnådde en förbättrad EBITA-marginal i linje med vårt långsiktiga mål på 10 procent och ett stärkt kassaflöde, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.
 

Fjärde kvartalet 2020

– Nettoomsättningen uppgick till 4 907 MSEK (5 447)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 490 MSEK (516)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 10,0 procent (9,5)

– EBITA uppgick till 478 MSEK (327)

– EBITA-marginalen var 9,7 procent (6,0)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 484 MSEK (298)

– Resultat per aktie före utspädning: 3,17 SEK (1,63)

 

Januari-december 2020

– Nettoomsättningen uppgick till 18 991 MSEK (19 792)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 1 635 MSEK (1 731)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,6 procent (8,7)

– EBITA uppgick till 1 584 MSEK (1 368)

– EBITA-marginalen var 8,3 procent (6,9)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 1 456 MSEK (1 276)

– Resultat per aktie före utspädning: 8,81 SEK (8,07)

– Styrelsen föreslår en utdelning för 2020 på 5,00 SEK (0,00)

 

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Vi lämnar 2020 bakom oss och det har varit ett utmanande år, som präglats av Covid-19-pandemin och dess effekter på vår verksamhet. Vi initierade tidigt försiktighetsåtgärder, ställde snabbt om vår verksamhet till arbete på distans och utökade våra digitala samarbeten, samtidigt som vi hanterade betydande volymnedgångar inom vissa segment till följd av pandemin. 

Fjärde kvartalet: stärkt lönsamhet och finansiell ställning

Fjärde kvartalet påverkades fortsatt av pandemin, dock ser vi en stabilisering och försiktig återhämtning inom samtliga segment jämfört med föregående kvartal. Nettoomsättningen uppgick till 4 907 MSEK, vilket motsvarar en negativ organisk tillväxt på -5,5 procent. Omsättningen påverkades negativt av fordonsegmentet, en dämpad utveckling inom fastighetssegmentet samt av ompositioneringen inom Division Energy. Samtidigt fortsatte Food & Life Science samt flera affärsområden inom Process Industries och Management Consulting uppvisa en stark utveckling.

Vi uppnådde en förbättrad EBITA-marginal i linje med vårt långsiktiga mål på 10 procent och ett stärkt kassaflöde, trots en lägre omsättning. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 490 MSEK (516) och EBITA-marginalen ökade till 10,0 procent (9,5). Fyra utav fem divisioner uppvisade en stärkt marginal jämfört med föregående år. Ökningen i kvartalet beror på en stark utveckling inom främst Division Energy och Management Consulting samt stöd från våra kortsiktiga och långsiktiga besparingsinitiativ. Kostnaderna i kvartalet minskade med cirka 660 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Nettoskuld/ EBITDA, exklusive effekten av IFRS 16 och jämförelsestörande poster, uppgick till 1,6 ggr (2,3). Vi har förbättrat vår finansiella ställning, vilket skapar utrymme för ett ökat fokus på förvärvstillväxt.

Helåret 2020

2020 har varit ett händelserikt år där vi trots pandemin, bidragit med hållbara lösningar i våra kundprojekt, etablerat vårt nya varumärke AFRY på marknaden, ökat ambitionen i vårt hållbarhetsarbete och inom digitalisering samt lanserat en ny tydlig strategi för tillväxt.

Den totala omsättningen för 2020 minskade markant på grund av pandemin, framförallt under andra kvartalet inom bland annat fordonssegmentet. Tack vare kraftfulla åtgärder levererade vi en rörelsemarginal i nivå med 2019. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 18 991 MSEK, vilket motsvarar en negativ organisk tillväxt på -6,4 procent. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 1 635 MSEK (1 731) och EBITA-marginalen var 8,6 procent (8,7). Under året uppgick de ackumulerade långsiktiga besparingarna till 210 MSEK jämfört med 120 MSEK som tidigare kommunicerats. Med ett tydligt fokus på kassaflödet har vi under året stärkt vår balansräkning, vilket gör att vi nu kan öka vårt fokus på tillväxt. Jag kan konstatera att vi under året har lyckats manövrera genom effekterna av pandemin samtidigt som den pågående osäkerheten ställer fortsatt höga krav på flexibilitet, åtgärder och att vi tar tillvara på attraktiva tillväxtmöjligheter.

Utveckling inom divisionerna

Division Infrastructure påverkades främst av en dämpad utveckling inom fastighetssegmentet. En fortsatt stark tillväxt noterades inom vatten och miljö. I takt med omställningen i samhället och behovet av hållbara lösningar ser vi en god underliggande efterfrågan på våra tjänster.

Division Industrial & Digital Solutions påverkades fortsatt av den negativa utvecklingen inom fordonsindustrin, men jämfört med föregående kvartal, så ser vi en ökad aktivitetsnivå. Food & Life Science visade fortsatt en stark utveckling under kvartalet.

Division Process Industries hade en stark utveckling i framförallt Sverige, Finland och Latinamerika och stora projekt fortgår som planerat.

Division Energy hade en stark utveckling inom Nuclear, Thermal & Renewables samt Transmission & Distribution. Den pågående ompositioneringen utvecklas över förväntan, vilket bidragit till fortsatt ökad stabilitet och en stark resultatutveckling.

Inom Division Management Consulting fortsatte energikonsultverksamheten att leverera en stark utveckling och tydliga tecken på ökad aktivitet inom bioindustrin noterades i kvartalet.

Vi har ingått flera spännande avtal och jag vill särskilt lyfta fram ett ramavtal med Scania inom produktutveckling, där AFRY kommer ta ett helhetsansvar, samt ingenjörsuppdragen under året från Metsä Fibre för bygget av världens modernaste sågverk i Rauma och deras nya planerade bioproduktfabrik i Kemi, Finland. Målet för Metsäs investeringar är ökad miljöeffektivitet och fossilfri verksamhet genom att använda avancerad teknik och digitalisering, där AFRY kommer att bidra med ledande hållbara lösningar och digital expertis.

Ny strategi med fokus på tillväxt

På vår kapitalmarknadsdag i november presenterade vi den nya Take-off strategin för tillväxt med ett starkt fokus på hållbarhet, digitalisering och tillväxt i transformativa segment. Samtidigt lanserades en ny mission att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den nya strategin beskriver hur vi ska ta oss dit och bygger på fem pelare;

1.  Skapa tillväxt i våra kärnmarknader

Baserat på vår stärkta balansräkning kommer vi att accelerera vår förvärvsagenda med fokus på tilläggsförvärv, men även plattformsförvärv. Den senaste tiden har vi adderat tre mindre men strategiskt viktiga tilläggsförvärv till vår portfölj. AFRY kommer även att öka den organiska tillväxten i kärnmarknader genom att attrahera nya medarbetare och utveckla nuvarande medarbetare.

2. Inriktning på transformativa segment

AFRY kommer att fokusera på segment som uppvisar stark och långsiktig tillväxt där vi har en stark position i kundens värdekedja och exempel på segment är; Infrastructure, Food & Life Science, Clean Energy och Bioindustry.

3. Utveckla AFRY Digital

AFRY har en ambition att vara drivande inom industriell digitalisering och vara bäst på att använda digital teknik i våra kärnsektorer. Inom fem år siktar vi på att tredubbla intäkterna inom det digitala området.

4. Leda inom hållbara lösningar

AFRY är unikt positionerat att inta en ledande roll som möjliggörare inom hållbarhetsomställningen i våra kundprojekt, samtidigt som vi fokuserar på att minska vårt eget fotavtryck. I linje med strategin ansluter sig AFRY nu till Science Based Targets-initiativet (SBTi). 

5. Säkerställa ”best in class operations”

AFRY arbetar med en skalbar plattform för att möjliggöra tillväxt, effektiv försäljning, kvalitetssäkring och datahantering samt nyttja skalfördelar i kärnmarknader och öka användningen av kompetenscenter.

Utsikter framåt

Även om fjärde kvartalet präglades av en fortsatt återhämtning och ökad optimism befinner vi oss likväl i en pandemi och en stor osäkerhet kvarstår. Därför har vi ett fortsatt fokus på våra medarbetares hälsa och säkerhet, kostnadsoptimering samt flexibilitet. Samtidigt vill vi ta tillvara på de attraktiva tillväxtmöjligheter som ligger framför oss. Behovet av en grön återgång efter Covid-19-pandemin har ökat behovet av digitala och hållbara lösningar där AFRY har en marknadsledande position samt en bred exponering mot flertalet branscher och marknader.

Jag är stolt över hur våra medarbetare har manövrerat ett historiskt turbulent år och vi inleder 2021 med ett positivt momentum i organisationen. Jag vill även tacka våra kunder och partners för ett givande samarbete och ser fram emot ett spännande år tillsammans.

 

ÅF Pöyry AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com /
info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

 

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2021 kl 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/node/2032

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

ÅF Pöyry AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afry.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files