Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari – december 2017

tors, 08/02/2018 - 08:00 CET
Regulatory

Starkt resultat med fortsatt god tillväxt

”Det har varit ett händelserikt kvartal där vi levererar ett starkt resultat med god tillväxttakt samtidigt som vi lanserat en ny strategi och riktning för ÅF. Resultatet tillsammans med den nya strategiska riktningen och en ökande efterfrågan på ÅFs lösningar, skapar förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt under 2018”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 500 (3 138) MSEK
 • EBITA uppgick till 344 (306) MSEK
 • EBITA-marginalen var 9,8 (9,7) procent
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 348 (302) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,28 (2,84) kronor

Januari-december 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 12 658 (11 070) MSEK
 • EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 1 117 (996) MSEK
 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,8 (9,0) procent
 • EBITA uppgick till 1 027 (992) MSEK
 • EBITA-marginalen var 8,1 (9,0) procent
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 1 033 (965) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 9,58 (9,32) kronor
 • Styrelsen föreslår en utdelning för år 2017 på 5,00 (4,50) kronor

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

ÅF uppvisar ett starkt resultat för det fjärde kvartalet. EBITA blev det högsta någonsin för såväl fjärde kvartalet som helåret. EBITA för kvartalet uppgick till 344 (306) MSEK, en ökning med 13 procent. Samtidigt är tillväxten fortsatt god med en omsättningsökning på 12 procent. Samtliga divisioner uppvisar en EBITA-marginal på över 10 procent.

Under kvartalet lanserade ÅF den nya strategin, Future ÅF, tillsammans med omformulerade finansiella mål och en ny organisation anpassad att leverera enligt den nya riktningen. Strategin innebär en förtydligad internationell inriktning och att ÅF i högre grad ska erbjuda kunderna paketerade lösningar och koncept. Genom den nya strategin stärker ÅF positionen som ett ingenjörs- och designföretag. I linje med detta förvärvades under kvartalet designföretaget inUse i Sverige, och efter kvartalets utgång, arkitektföretaget Gottlieb Paludan Architects i Danmark.

Vi bedömer att marknadsbilden är i stort oförändrad jämfört med föregående kvartal. Industrikonjunkturen är fortsatt god i Sverige, vilket syns inte minst i efterfrågan från fordons-, skogs- och livsmedelsindustrin samt pappers- och massaindustrin. Efterfrågan från gruv- och stålindustrin fortsätter att öka, dock från låga nivåer. Investeringar inom infrastruktur i Sverige och Norge är fortsatt på en hög nivå, dock sker ett skifte på marknaden från ett fåtal större infrastrukturprojekt till flertalet mellanstora och mindre projekt. Energimarknaden är fortsatt svag i Europa samtidigt som omställningen till mer fossilfri energiproduktion skapar en högre efterfrågan inom exempelvis kraftvärmeverk baserade på förnybara bränslen. Den pågående digitaliseringen ökar och medför en god efterfrågan för inbyggda system och IT inom såväl industri- som energi- och infrastrukturmarknaden.

Division Industry fortsätter att visa god tillväxt och stabil lönsamhet. Digitala lösningar har utvecklats till en nyckelkomponent i ÅFs erbjudande och vi ser en ökad efterfrågan på industriell digitalisering och automationslösningar. Divisionen har exempelvis fått i uppdrag att bygga en robotcell för hantering av rullager samt effektivisera en befintlig produktionslinje i SKFs fabrik i Sweinfurt, Tyskland. Efterfrågan från fordonsindustrin är fortsatt stark och under kvartalet utökade ÅF kundbasen ytterligare med ett nytt uppdrag för en fordonstillverkare i USA.

Division Infrastructure redovisar ett starkt resultat med god lönsamhet. Efterfrågan inom väg och järnväg är fortsatt god och under kvartalet erhölls ett omfattande projekt för Follobanen, en ny järnväg mellan Oslo och Ski i Norge. Efterfrågan inom arkitektur och fastighetssegmentet är mycket god, där ÅF i huvudsak är verksamt inom kommersiella och offentliga fastigheter. Bland annat erhölls ett uppdrag för det nya kulturhuset i Kiruna samt viktiga ramavtal med Kiruna kommun som står inför en omfattande stadsomvandling.

Division International gör ett starkt avslut på året. I Schweiz har divisionen fått i uppdrag att bistå regeringen med rådgivning i framtagningen av den nationella energistrategin 2050. Dessutom kommer divisionen att projektleda planeringen av ett vägbygge mellan Lugano och Mendrisio i Schweiz. Tillväxten i kvartalet är i sin helhet relaterad till infrastrukturverksamheten genom förvärvet av AF-Toscano, som skedde i slutet på 2016.

Division Technology fortsätter att växa med god lönsamhet. Efterfrågan på divisionens tjänster är stark där kunderna i allt större utsträckning efterfrågar partnerskap med leverantörer som har förmåga till långsiktiga helhetsåtaganden med anpassade affärs- och leverantörsmodeller. Nya uppdrag säkrades också hos kunder såsom Telia och FMV samt kunder inom fordonsindustrin.

Den starka avslutningen på året medförde ett stärkt resultat för helåret. EBITA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 117 (996) MSEK och nettoomsättningen ökade med 14 procent. Resultatet tillsammans med den nya strategiska riktningen och en ökande efterfrågan på ÅFs lösningar, skapar förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt under 2018.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018, kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

För mer information:

Marta Tiberg, Kommunikationschef, +46 73 072 70 48

Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related images

Related files