Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari-december 2019

fre, 07/02/2020 - 08:00 CET
Regulatory

Förbättrad lönsamhet och stärkt kassaflöde

”Under 2019 har vi skapat ett ledande ingenjörs- och designföretag i Norden och under årets fjärde kvartal ökade vi lönsamheten och stärkte kassaflödet”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

 

Fjärde kvartalet 2019

– Nettoomsättningen uppgick till 5 447 MSEK (3 957)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 516 MSEK (357)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,5 procent (9,0)

– EBITA uppgick till 327 MSEK (332)

– EBITA-marginalen var 6,0 procent (8,4)

– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 298 MSEK (328)

– Resultat per aktie, före utspädning: 1,63 SEK (2,85)

  

Januari-december 2019

– Nettoomsättningen uppgick till 19 792 MSEK (13 975)

– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 1 731 MSEK (1 268)

– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,7 procent (9,1)

– EBITA uppgick till 1 368 MSEK (1 243)

– EBITA-marginalen var 6,9 procent (8,9)

– EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 1 276 MSEK (1 203)

– Resultat per aktie, före utspädning: 8,07 SEK (10,98)

– Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på 5,00 SEK (5,00)
 

 

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Under 2019 har vi skapat ett ledande ingenjörs- och designföretag i Norden och under årets fjärde kvartal ökade vi lönsamheten och stärkte kassaflödet. Jag är nöjd med den snabba integrationen av Pöyry, som har bidragit till 218 MSEK i kostnadssynergier och som därmed överträffade målet på 180 MSEK. Det återspeglas i marginalutvecklingen och kommer att främja vår verksamhet framöver.

Marknaden är generellt stabil i de flesta av våra segment och geografiska områden. Jämfört med samma kvartal föregående år har vi fortfarande lägre volymer i fordonssegmentet och tillhörande leverantörsstruktur. Volymerna har dock stabiliserats jämfört med föregående kvartal.

Den sammanslagna nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 5 447 MSEK (5 609) och den totala tillväxten var -2,9 procent justerat för kalendereffekter. Motsvarande siffra för helåret 2019 var 5,3 procent, medan den rapporterade tillväxten var 41,6 procent. Under kvartalet visade divisionerna Infrastructure och Process Industries en positiv organisk tillväxt, medan Industrial & Digital Solutions hade en negativ tillväxt på grund av de lägre volymerna inom fordonssegmentet. Division Energy hade en negativ tillväxt orsakad av den pågående ompositioneringen samt att ett stort EPC-projekt är i slutfasen, vilket gav lägre intäkter jämfört med föregående år. Division Management Consulting påverkades negativt av normal volatilitet för rörliga ersättningar inom projekten.

Under kvartalet förbättrades resultatet och den sammanslagna EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 516 MSEK (492) och motsvarande EBITA-marginal till 9,5 procent (8,8). Motsvarande helårssiffror för EBITA var 1 809 MSEK (1 716) med en EBITA-marginal på 8,7 procent (8,7). Resultatet förbättrades jämfört med föregående kvartal i alla divisioner och dessutom har vi fått ett starkt bidrag från kostnadssynergiprogrammet.

Fortsatt fokus på effektivitet och kostnadsoptimering

Under 2019 bidrog kostnadssynergierna till besparingar på 218 MSEK, vilket överträffar målet på 180 MSEK. Under 2020 kommer vi fortsätta att driva kostnadsoptimering och effektivitet, med målet om ytterligare besparingar på en årstakt på 120 MSEK. Parallellt har vi ett investeringsprogram för att förbättra vår systemplattform, bland annat implementeringen av ett nytt ERP-system. Ökade kostnader med anledning av investeringsprogrammet beräknas påverka lönsamheten negativt med cirka 50-70 MSEK under 2020. 

Kostnaderna för ompositioneringen av division Energy uppgick till 105 MSEK under kvartalet, jämfört med de 130–150 MSEK som aviserats tidigare.

Fokus på tillväxt inom alla divisioner

Under kvartalet tecknade vi flera avtal. Jag vill särskilt nämna uppdraget till Oatley i Nederländerna, att leverera två nya processanläggningar, och även ingenjörsuppdraget för en ny produktionsenhet för förnybar bränsleproduktion till St1 i Sverige.

Inom Infrastructure är den allmänna efterfrågan i våra huvudmarknader fortsatt stabil. Kvartalet påverkades av transportsegmentet, där några projekt avslutades med lägre lönsamhet än förväntat. Aktiviteten är fortsatt hög.

Inom Industrial & Digital Solutions var volymerna lägre än motsvarande kvartal föregående år i huvudsak drivet av en lägre aktivitet inom fordonssegmentet. Som en konsekvens av de minskade volymerna har divisionen haft fokus på effektivisering och löpande kostnadsåtgärder. Volymerna har dock stabiliserats jämfört med föregående kvartal och vi ser en fortsatt god efterfrågan inom livs-och läkemedel liksom inom försvarsindustrin.

Division Process Industries presterade fortsatt starkt under kvartalet, med stöd av megatrenden att ersätta fossilbaserade material med biomaterial. De allmänna marknadsutsikterna för divisionen har varit goda, även om vi har sett en viss tröghet i beslutsfattandet kring stora investeringar.

Under kvartalet fortsatte division Energy att integrera verksamheten och genomföra ompositioneringen som planerat. Efterfrågan ökade under kvartalet, i synnerhet inom kärnkraftsegmentet. Det har förekommit vissa förseningar i investeringsbeslut, men de framtida tillväxtutsikterna är fortsatt goda. 

Inom Management Consulting är efterfrågan i huvudmarknaderna fortsatt stabila. De viktigaste drivkrafterna fortsätter att vara höga affärsvolymer inom alla sektorer liksom den pågående omställningen inom energisektorn.

Stärkt position i 2020

Integrationen av Pöyry har varit framgångsrik och kostnadssynergierna har överträffat målet. Vi har stärkt vår position med ett fortsatt fokus på effektivitet i alla divisioner. Vi fokuserar på att driva organisk tillväxt och med en stärkt balansräkning har vi kapacitet att även öka förvärvstakten.

I november lanserade vi ett gemensamt varumärke, AFRY, som symboliserar vår position som ett ledande ingenjörs- och designföretag med fokus på hållbara lösningar.

Vi lämnar nu 2019 bakom oss med ett starkt sista kvartal och vi ser fram emot ett spännande nytt år, redo att möta våra kunders behov och fortsätta växa med lönsamhet.

ÅF Pöyry AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afry.com /
info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF Pöyry AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2020 kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/node/2032

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Juuso Pajunen, CFO, +358 10 33 26 632

AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering. Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files