Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari – mars 2017

tis, 25/04/2017 - 11:02 CEST
Regulatory

Ökat resultat och fortsatt god tillväxt

”Som ny VD ser jag en mycket spännande tid för ÅF med breda utvecklingsmöjligheter. Vi har en unik samlad kompetens som efterfrågas när våra kunder ska utveckla sina affärer på en global digitaliserad marknad. Samhällsutvecklingen driver efterfrågan på våra tjänster och första kvartalet visar ett ökat resultat med fortsatt god lönsamhet”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet 2017

  •  Nettoomsättningen uppgick till 3 265 (2 643) MSEK
  •  EBITA uppgick till 286 (228) MSEK
  •  EBITA-marginalen var 8,8 (8,6) procent
  •  EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 287 (220) MSEK
  •  Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,65 (2,10) kronor

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

ÅFs EBITA för första kvartalet uppgick till 286 MSEK, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med föregående år och samtidigt det högsta resultatet någonsin för ett första kvartal. Kvartalet uppvisar också en tillväxt på 24 procent och ett starkt kassaflöde. Divisionerna Industry, Infrastructure och Technology fortsätter att utvecklas väl medan division International har påverkats av den svaga energimarknaden i Europa.

Vår bedömning är att marknaden är fortsatt god, dock med en stor variation i efterfrågan mellan olika branscher. Den höga takten på statliga investeringar inom infrastruktur i Sverige och Norge driver en hög efterfrågan på ÅFs tjänster. Fordons-, pappers- och massa- samt läkemedelsindustrin växer och den pågående digitaliseringen medför en ökad efterfrågan på digitala tjänster från de flesta branscher. Även gruv- och stålindustrin visar signaler på ökad efterfrågan, dock från låga nivåer. Energimarknaden i Europa är fortsatt svag medan efterfrågan fortsätter att växa i Sydostasien, främst drivet av befolkningsökning och urbanisering.

Division Industry fortsätter att uppvisa lönsam tillväxt. Fordonsaffären visar en positiv utveckling och växer både i Sverige och internationellt. En fortsatt tydlig trend är att efterfrågan på ingenjörstjänster ökar i alla skeden, från design och produktutveckling till industriell automation. Under kvartalet stärktes divisionens erbjudande med förvärvet av Quality Engineering Group i Sverige, som verkar inom kvalitetssäkring för energi, life science och processindustri.

Division Infrastructure uppvisar en fortsatt stark tillväxt på 29 procent varav 12 procentenheter organiskt, med god lönsamhet. Förmågan att driva såväl ett större antal små uppdrag som stora och mer komplexa projekt är en framgångsfaktor. Under kvartalet har divisionen bland annat erhållit ytterligare ett flygplatsprojekt, nu på Stockholm-Arlanda, förprojektering av Aker akutmottagning i Oslo och ljusdesign av Stockholms Centralstation. Förvärvet av Midtconsult i början på året har gett ÅF en bra bas för fortsatt tillväxt i Danmark. Under kvartalet fick vi förtroendet att medverka i det dansk-tyska tunnelprojektet mellan Rödby i Danmark och Puttgarden i Tyskland.

Verksamheten i division International präglas fortsatt av den svaga europeiska energimarknaden. Samtidigt ökar efterfrågan på förnybar energi och vi har under kvartalet vunnit två uppdrag inom området i Litauen. Integrationen av AF Toscano i Schweiz pågår och förvärvet ger ÅF en god plattform för en växande infrastrukturverksamhet i Schweiz.

Division Technology fortsätter att växa och förbättra EBITA. Marknaden för digitalisering växer och starkast var efterfrågan på divisionens tjänster från fordonsindustrin, bank- och finanssektorn samt från försvars-industrin. Flera nya kundavtal säkrades i det första kvartalet med bland annat Fingerprint Cards, Scania och SAAB samt ett nytt avtal inom IT-förvaltning och digital utveckling med Hertz.

ÅFs varumärke är avgörande för att kunna behålla och utveckla våra medarbetare och ta tillvara på den kompetens som finns inom bolaget samt för att kunna rekrytera de allra bästa. Under kvartalet har digitala lösningar lanserats för att förbättra rekryterings- och introduktionsprocessen, ledarskapet har stärkts genom ett chefsförsörjningsprojekt och en nysatsning på karriärs- och kompetensutveckling är genomförd. Arbetet ger resultat och rekryteringstakten är fortsatt hög.

Sammantaget fortsätter vi att växa både organiskt och genom förvärv, lönsamheten förbättras och vårt arbete för att stärka varumärket ger resultat. Under våren inleds en strategiöversyn med syfte att säkerställa en fortsatt stark utveckling av ÅF. Målet för 2020 kvarstår, där ÅF ska omsätta 2 miljarder euro och uppnå en rörelsemarginal på 10 procent över en konjunkturcykel.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april kl 11.00.CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

För mer information:

Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

Marta Tiberg, Kommunikationschef, +46 73 072 70 48

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Related images

Related files