Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari – mars 2018

ons, 25/04/2018 - 11:00 CEST
Regulatory

Stärkt resultat i en fortsatt gynnsam marknad

”Vi har ett stärkt resultat och ser positivt på marknaden där det finns drivkrafter för hållbara lösningar, både i Norden och internationellt. Vi har fullt fokus på att implementera vår nya strategi och starten på året har varit tillfredsställande”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 415 (3 265) MSEK
  • EBITA uppgick till 325 (286) MSEK
  • EBITA-marginalen var 9,5 (8,8) procent
  • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 311 (287) MSEK
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,94 (2,65) kronor

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Vi inleder 2018 med ett stärkt resultat för första kvartalet i en fortsatt gynnsam marknad. EBITA för kvartalet uppgick till 325 (286) MSEK, en ökning med 13 procent jämfört med samma period föregående år och omsättningen ökade med 5 procent.

Marknadsutvecklingen
Den generella marknadsbilden är god och i stort oförändrad jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan inom industrin är fortsatt god inom de flesta branscherna både i Sverige och internationellt. Investeringar inom infrastruktur i Sverige och Norge är fortsatt på en hög nivå. En stark drivkraft är att fler kommuner, städer och privata aktörer ställer allt högre krav på flexibilitet och smarta lösningar i anläggningar, stadsplanering och fastigheter. Här kan vi med vår tvärfunktionella kompetens skapa helhetslösningar för smarta städer. Energimarknaden har stabiliserats men är fortsatt svag i Europa. Samtidigt skapar omställningen till mer fossilfri energiproduktion en högre efterfrågan inom exempelvis kraftvärmeverk baserade på förnybara bränslen. Den pågående digitaliseringen är en stark drivkraft och medför en god efterfrågan inom såväl industri- som energi- och infrastrukturmarknaden. Detta medför också att konkurrensen om ingenjörer har ökat, vilket under kvartalet har haft en dämpande effekt på vår tillväxt.

Utveckling inom divisionerna
Division Infrastructure fortsätter att leverera en stark tillväxt med god lönsamhet. Divisionen har ställt om verksamheten för det skifte som skett från ett fåtal större infrastrukturprojekt till flertalet mellanstora och mindre projekt.

Division Industry fortsätter att visa stabil lönsamhet. Vi stärker positionen inom utvalda nischer och ökar andelen projektaffärer och strategiska samarbeten både i och utanför Skandinavien. Efterfrågan är god inom i stort sett samtliga segment.

Division Energy visar en förbättrad lönsamhet och har under kvartalet fått ett flertal uppdrag inom underhåll, drift och renovering av existerande kraftverk.

Division Digital Solutions visar en ökad lönsamhet och ser en stark efterfrågan på digitala lösningar. Kunder efterfrågar i högre grad digitaliseringsleverantörer med förmåga till långsiktiga helhetsåtaganden inom produktutveckling. Ett exempel är samarbetet med Electrolux där ÅF har övertagit ett femtiotal kvalificerade utvecklingsingenjörer från bolaget och samtidigt erhållit ett större uppdrag.

Implementering av strategin fortskrider
Implementeringen av den nya strategin Future ÅF går framåt enligt plan. Strategin innebär ett skifte i vår affärsmodell där vi ökar värdet till våra kunder genom komplexa projektåtaganden, paketerade lösningar och koncept. Detta innebär en gradvis förskjutning från timarvoden mot en mer värdebaserad affärsmodell. Den internationella marknaden bearbetas inom utvalda nischer vilket medfört nya affärer såsom ett uppdrag åt Sappi i Sydafrika som är vår största order hittills inom papper och massa. Ett annat initiativ som stärker konkurrenskraften och positioneringen som ett ingenjörs- och designföretag är förvärvet av arkitektföretaget Gottlieb Paludan Architects i Danmark.

Det är av stor vikt att våra ledare och medarbetare har förståelse för drivkrafterna i vår affär samt känner engagemang kring ny vision, strategi och värderingar. Därför deltar samtliga medarbetare i ett digitalt förändringsprogram där man individuellt och i team, får nya insikter kring riktningen framåt.

Aktiv hållbarhetsagenda
ÅFs hållbarhetsarbete ger resultat vilket kan ses i en förbättring av SBPI (Sustainable Business Performance Indicators), som mäter vår totala hållbarhetsprestanda. Vi ser framsteg inom ett flertal områden; en ökad medvetenhet hos våra medarbetare om hur vi bidrar med hållbara värden i kunduppdrag och att våra kunder bedömer att vi har bidragit till ökad hållbarhet. New Immigrated Engineers har visat sig vara ett framgångsrikt initiativ för att rekrytera nyanlända ingenjörer.

Vi har ett spännande år framför oss där den nya strategiska riktningen och en ökande efterfrågan på ÅFs lösningar, skapar förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt under året.

ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018, kl 11.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

Related files