Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari – mars 2019

ons, 15/05/2019 - 11:00 CEST
Regulatory

Pressmeddelande från ÅF Pöyry 15 maj 2019

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

Stabilt resultat och integrationen av Pöyry går enligt plan

” Vi har haft en stabil start på 2019 med stark organisk tillväxt, och har framgångsrikt slutfört förvärvet av Pöyry. Integrationen fortsätter enligt plan, liksom genomförandet av kostnadssynergier”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet 2019*
– Nettoomsättningen uppgick till 4 389 MSEK (3 415)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 390 MSEK (325)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,9 procent (9,5)
– EBITA uppgick till 327 MSEK (325)
– EBITA-marginalen var 7,5 procent (9,5)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 313 MSEK (311)
– Resultat per aktie före utspädning: 2,32 SEK (2,94)

*inlusive effekter av IFRS 16 Leasingavtal


KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Vi hade en stabil start på 2019 med stark organisk tillväxt på 8,0 procent (0,5) under kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 4 389 MSEK (3 415), vilket är en ökning med 28,5 procent. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 390 MSEK (325). Vi är också nöjda med att ha avslutat förvärvet av Pöyry, att integrationen fortskrider enligt plan samtidigt som vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster.

I samband med nyemissionen i mars presenterade vi en prognos för det första kvartalet för ÅF Pöyry och för Pöyry separat. Vi kan nu konstatera att det faktiska resultatet för första kvartalet var i enlighet med prognosen. Nettoomsättningen var högre än föregående år för båda verksamheterna. EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, var i linje med föregående år för ÅF Pöyry och väsentligt högre för Pöyry.

Marknadsutveckling
Den generella marknaden och efterfrågan på hållbara lösningar var fortsättningsvis god med disruptiva trender som starka drivkrafter. Marknaden för infrastruktur är fortsatt gynnsam, och vi noterar särskilt en stor efterfrågan på tekniska lösningar för byggnader. Efterfrågan inom industrisektorn var fortsatt stabil med 5G, elektrifiering och automation som drivkrafter. Marknaden för processindustri har varit fortsatt stark, särskilt i Europa. På energimarknaden ser vi en fortsatt efterfrågan på storskaliga energiprojekt i Sydostasien, och samtidigt ökar efterfrågan på förnybar energi. Även efterfrågan på rådgivningstjänster är fortsatt stark på grund av omfattande omställning inom både processindustri och energisektorn.

ÅF Pöyrys koncernstruktur
I och med förvärvet av Pöyry bildar vi nu ett ledande ingenjörs-, design- och rådgivningsbolag. Sedan den 21 februari är vi verksamma inom fem divisioner: Infrastructure, Industrial & Digital Solutions, Process Industries, Energy, och Management Consulting. En ny koncernledningsstruktur etablerades också under kvartalet. Våra verksamheter har integrerats snabbt, samtidigt som vi har bibehållit ett starkt fokus på våra kunder och även skapat en stark organisk tillväxt under kvartalet. Genomförandet av kostnadssynergier fortskrider enligt plan. De årliga run-rate-besparingarna efter det första kvartalet uppgår till 25 MSEK. Som tidigare meddelats så är målet för kostnadssynergierna 180 MSEK, där majoriteten förväntas genomföras under 2019. Nyemissionen som genomfördes efter kvartalets slut togs emot väl och var övertecknad. Efter förvärvet av Pöyry presenterade vi även våra finansiella mål, vilka gäller över en konjunkturcykel: årlig tillväxt på 10 procent, inklusive tilläggsförvärv, EBITA-marginal på 10 procent (exklusive effekter av IFRS 16 Leasingavtal och jämförelsestörande poster), nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2,5, och en utdelningspolicy där utdelningen motsvarar cirka 50 procent av koncernresultatet efter skatt exklusive reavinster.

Utveckling inom divisionerna
Division Infrastructure levererade ett stabilt första kvartal med bra tillväxt. En något svag start på året påverkade beläggningsgraden negativt i början av kvartalet. En stark efterfrågan på tekniska lösningar för byggnader bidrog fortsatt till divisionens tillväxt och lönsamhet.

Även Division Industrial & Digital Solutions inledde året med ett tydligt fokus på tillväxt, och efterfrågan på tjänster och projekt var fortsatt stabil under kvartalet. Divisionen noterade fortsatt god efterfrågan på tjänster inom produktutveckling, elektrifiering och automation.

Division Process Industries utvecklades väl under kvartalet med fortsatt stor efterfrågan i Europa, i synnerhet inom gruv och metall på de nordiska marknaderna. Digitalisering och hållbarhet är fortsatt de största drivkrafterna. Efterfrågan i Latinamerika visade förbättringspotential, samtidigt som den var fortsatt varierad inom andra regioner.

Division Energy visade förbättrad tillväxt och lönsamhet och fortsätter att anpassa sin struktur till marknadens förändringar. Den nödvändiga omställningen till hållbar, förnybar energiproduktion blir allt viktigare och divisionen erhöll flera uppdrag under kvartalet.

Divisionen Management Consulting utvecklades väl under kvartalet och kärnmarknaderna var fortsatt stabila. Branschens viktigaste drivkrafter är en stabil volym av transaktioner inom sektorerna, samt den pågående omställningen av energisektorn. Vi har ett spännande år framför oss med fortsatt efterfrågan på hållbara lösningar som drivs av megatrender såsom digitalisering och urbanisering. Vi är väl rustade för att möta denna efterfrågan genom ÅF Pöyrys kombinerade starka erbjudande.

ÅF Pöyry AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 11.00 CEST.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

Related files