AFRY press release generic image

Delårsrapport januari – september 2017

mån, 10/23/2017 - 15:00 CEST
Regulatory

Stabilt resultat i säsongsmässigt svagt kvartal 

”Vi levererar ett stabilt resultat och ser samtidigt att det finns potential att förbättra den långsiktiga lönsamheten. Vi går nu in i en ny fas där vi i högre grad ska nyttja vår kompetensbredd för att erbjuda kunder paketerade lösningar på våra kärnmarknader, men även internationellt inom ett antal utvalda nischområden”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 662 (2 348) MSEK
 • EBITA1) exkl jämförelsestörande poster uppgick till 184 (170) MSEK 
 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 6,9 (7,3) procent
 • EBITA uppgick till 114 (170) MSEK
 • EBITA-marginalen var 4,3 (7,3) procent
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 125 (162) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,13 (1,63) kronor

Januari-september 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 158 (7 933) MSEK
 • EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 772 (690) MSEK
 • EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,4 (8,7) procent
 • EBITA uppgick till 683 (686) MSEK
 • EBITA-marginalen var 7,5 (8,7) procent
 • EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 685 (663) MSEK
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 6,30 (6,47) kronor 


KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

ÅF uppvisar ett stabilt resultat för det tredje kvartalet och en tillväxt på 13 procent. EBITA uppgick till 184 (170) MSEK exklusive jämförelsestörande poster. Samtidigt ser vi att det finns en potential att förbättra den långsiktiga lönsamheten ytterligare bland annat genom vårt pågående omstruktureringsprogram.

Vår bedömning av marknadsbilden är i stort oförändrad jämfört med föregående kvartal. Industrikonjunkturen är stark i Sverige, vilket syns inte minst i utvecklingen av fordonsindustrin, pappers- och massaindustrin samt livs- och läkemedelsindustrin och övrig  tillverkningsindustri. Investeringarna inom infrastruktur i Sverige och Norge ligger på en fortsatt hög nivå, samtidigt som den pågående digitaliseringen medför en god marknad för inbyggda system och IT. Energimarknaden i Europa är under förändring vilken drivs av omställning till fossilfri produktion, behov av energilager och smarta elnät. Marknaden påverkas också positivt av långsamt stigande elpriser.

I början av oktober presenterade ÅF en ny strategi, omformulerade finansiella mål och en ny organisation anpassad att leverera enligt den nya riktningen. Strategin innebär en förtydligad internationell expansion, en utveckling av affärsmodellen där ÅF i högre grad ska erbjuda kunderna paketerade lösningar och koncept samt en anpassning av den finansiella styrningen för att bland annat uppnå ett tydligare kundfokus, styrning mot helhetsåtaganden och en internationalisering.

Division Industry fortsätter att uppvisa en god tillväxt och stabil lönsamhet. Efterfrågan ökar bland annat inom digitalisering och automatisering av industrin. Ett antal större uppdrag har vunnits under kvartalet bland annat en nyckelfärdig slutprovningsanläggning för frontlastartillverkaren Ålö. För att stärka positionen inom industriell digitalisering, tunnelautomation och robotlösningar har ÅF under kvartalet förvärvat Eitechs automationsverksamhet med 42 medarbetare.

Division Infrastructure redovisar en fortsatt god tillväxt. Lönsamheten är stabil, men marginalen har påverkats negativt av en fortsatt svag resultatutveckling i det förvärvade bolaget Reinertsen, numera ÅF Engineering AS, samt omställningen från ett antal större projekt. Bland de större projekt ÅF erhållit under perioden kan nämnas två uppdrag i Stockholm, varav ett uppdrag för ett nytt centrum i Nacka, där trafiken flyttas under jord och stadsrummet görs om till en 300 meter lång park, samt projekteringstjänster för den nya stadsdelen Hagastaden.

Division International uppvisar en resultatförbättring på en energimarknad som är under omställning. ÅF växer i Tjeckien med bland annat ett nytt uppdrag för utbyggnad och uppgradering av ett kraftverk. Ett nytt större kontrakt har även erhållits i Afrika som omfattar utbyggnad av Elfenbenskustens transmissionsnät. Tillväxten i kvartalet är till största del relaterad till förvärvet av AF Toscano i Schweiz.

Division Technology fortsätter att växa med god lönsamhet på en växande marknad inom digitalisering och inbyggda system. Efterfrågan på divisionens tjänster är stark, framförallt från fordonsindustrin och offentlig sektor. Vi ser en positiv trend med en långsamt ökande efterfrågan på projektåtaganden inom produktutveckling. Som exempel kan nämnas nya order från bland andra Scania, SAAB och BAE Systems.

ÅF har i oktober förvärvat design- och user experiencebyrån inUse baserad i Sverige. Företaget har 100 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 90 MSEK.  Med förvärvet blir ÅF Sveriges största aktör inom service design och user experience. 

Sammantaget uppvisar ÅF en god tillväxt, och vi ser möjligheter att förbättra lönsamheten ytterligare. Vi går nu in i en ny fas där vi i högre grad nyttjar vår starka kompetensbredd genom att erbjuda kunder paketerade lösningar på våra kärnmarknader, men även internationellt inom ett antal utvalda nischområden. De omformulerade finansiella målen innebär en årlig tillväxt på 10 procent, större plattformsförvärv tillkommer,  EBITA-marginal 10 procent över en konjunkturcykel, samt en nettolåneskuld i relation till EBITDA på 2,5.

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober kl 15.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

För mer information:

Marta Tiberg, Kommunikationschef, +46 73 072 70 48 

Stefan Johansson, CFO, +46 70 224 24 01

Related images

Related files