Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari – september 2018

ons, 24/10/2018 - 08:00 CEST
Regulatory

Stärkt resultat och fortsatt god tillväxt

”Vi stärker resultatet och tillväxttakten är fortsatt god med en organisk tillväxt på 6 procent och 10 förvärv hittills i år. Samtidigt är vi stolta över att ÅF är bäst i branschen när ingenjörerna röstar fram Sveriges mest attraktiva arbetsgivare”, säger Jonas Gustavsson, VD och koncernchef.

Tredje kvartalet 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 2 995 (2 662) MSEK

• EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 220 (184) MSEK

• EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 7,4 (6,9) procent

• EBITA uppgick till 220 (114) MSEK

• EBITA-marginalen var 7,4 (4,3) procent

• EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 211 (125) MSEK

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,84 (1,13) kronor

Januari-september 2018

• Nettoomsättningen uppgick till 10 018 (9 158) MSEK

• EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 911 (772) MSEK

• EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 9,1 (8,4) procent

• EBITA uppgick till 911 (683) MSEK

• EBITA-marginalen var 9,1 (7,5) procent

• EBIT (rörelseresultatet) uppgick till 875 (685) MSEK

• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 8,13 (6,30) kronor

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

ÅF uppvisar ett starkt resultat och tillväxt för tredje kvartalet. Omsättningen ökade med 12,5 (13,4) procent. EBITA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 220 (184) MSEK, en ökning med 20 procent, och motsvarande EBITA-marginal uppgick till 7,4 (6,9) procent. Kassaflödet är fortsatt starkt.

Marknadsutveckling

Den globala urbaniseringen och digitaliseringen driver efterfrågan på komplexa lösningar och är därmed starka drivkrafter för vår affär. Inom många branscher sker omfattande disruptiva omställningar och behovet av hållbara lösningar är stort.

Den generella marknadsutvecklingen och efterfrågan var god under tredje kvartalet och i stort oförändrad jämfört med föregående kvartal. Industrimarknaden fortsätter att utvecklas väl med god efterfrågan inom de flesta av våra segment. Investeringarna inom infrastruktur samt kommersiella och offentliga fastigheter är på en fortsatt hög nivå. Energimarknaden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående kvartal, med en viss ökning i efterfrågan på ÅFs tjänster i Norden. Marknaden för digitaliseringstjänster är fortsatt god inom samtliga branscher.

Utveckling inom divisionerna

Division Infrastructure fortsätter att utvecklas positivt med en tillväxt på 21 procent och god lönsamhet. Vår affär inom fastighetssegmentet med fokus på hållbara och smarta lösningar fortsätter att generera både stark tillväxt och lönsamhet. Även ÅFs erbjudande inom väg och järnväg samt arkitektur har haft en god utveckling under kvartalet.

Division Industry levererar ett stabilt resultat och fokuserar på att öka tillväxten både genom intensiva rekryteringsaktiviteter och förvärv. Samtidigt pågår den strategiska omställningen för att öka kundvärdet genom fler helhetsåtaganden både i Sverige och internationellt. Exempelvis ser vi en tilltagande efterfrågan på helhetsåtaganden inom automation och robotisering.

Division Energys resultat och tillväxt speglas av en stabil utveckling i Norden, men dämpas av prispress och volatilitet på den internationella marknaden. Vi genomför därför en översyn av energiaffären i syfte att förbättra lönsamheten och minimera exponeringar på den internationella marknaden. Översynen syftar också till att ställa om affärsmodellen i linje med den pågående energitransformationen och öka fokus på våra kärnmarknader, för att både öka tillväxten och förbättra lönsamheten. Som följd av divisionens nya inriktning förvärvades energiexperten P.A.P i Danmark vilket stärker positionen ytterligare i Norden.

Division Digital Solutions levererar en stark tillväxt på 21 procent och fortsatt god lönsamhet. Digitaliseringen inom industrin och samhället i stort fortsätter i hög takt, och divisionen har erhållit flera affärer, bland annat för att utveckla nästa generations produktionssystem och göra fabriker smartare. Under kvartalet etablerade ÅF ett innovations- och utvecklingscenter i Chengdu, Kina för att öka leveranskapaciteten till existerande och nya kunder.

Fokus på vår strategi

Implementeringen av ÅFs strategi löper enligt plan med fullt fokus på att utveckla vår affärsmodell, öka tillväxten och stärka vår lönsamhet. För att ytterligare öka värdet till våra kunder lanserar vi satsningen Future Cities som syftar till att utveckla hållbara städer både regionalt, nationellt och internationellt. Som ett ingenjörs- och designföretag med djup kompetens inom både samhällsutveckling och digitala lösningar, kan ÅF leda och facilitera den utvecklingen.

I linje med strategin har vi stärkt positionen i utvalda kärnmarknader såsom Danmark, Finland och Schweiz. När det gäller industriell teknik och automation är ÅF marknadsledande i Norden. För att stärka positionen ytterligare förvärvades Profil-Bau Industrial i Finland. Vi har också förvärvat energiexperten P.A.P i Danmark. Förvärvet etablerar ÅF på den danska energimarknaden och utgör ett bra utgångsläge för ytterligare tillväxt. I Schweiz förvärvades företaget LBP som är specialister inom infrastruktur och elektroteknik, vilket ökar vår förmåga till större projektåtaganden.

Vårt starka arbetsgivarvarumärke är avgörande för att attrahera rätt kompetens och leverera ledande lösningar. Vi är därför stolta över att vi i Universums Karriärbarometer är bäst i branschen och totalt sett rankas på en fjärdeplats när civilingenjörer och högskoleingenjörer röstar fram Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.

Vi har nu lagt tre kvartal bakom oss i 2018 och vi landar på en omsättning på 10 018 MSEK, vilket är en ökning med 9,4 procent jämfört med föregående år. EBITA uppgick till 911 (683) MSEK och EBITA-marginalen till 9,1 (7,5) procent. Hittills i år har vi förvärvat tio verksamheter. Den stabila tillväxten och ett starkt kassaflöde ger förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt och ett ökat värde för alla våra intressenter.

Vi fortsätter hängivet resan mot vår vision att leverera ledande lösningar för framtida generationer - Making Future.

ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna information är sådan information som ÅF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober kl 08.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder
http://www.afconsult.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logga/

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

Related images

Related files