Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommuniké från ÅF Pöyrys årsstämma 2019

ons, 15/05/2019 - 17:55 CEST
Regulatory

Pressmeddelande från ÅF Pöyry, 15 maj 2019

För mer information:
Rickard Dahlgren, Associate General Counsel, +46 10 50 50 446

På onsdagen den 15 maj 2019 hölls årsstämma i ÅF Pöyry AB (publ) på koncernens huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2018. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Utdelning
Årsstämman godkände den föreslagna utdelningen till aktieägarna om SEK 5 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades fredagen den 17 maj 2019 och utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske onsdagen den 22 maj 2019.

Styrelse och revisorer
I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna Jonas Abrahamsson, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Anders Narvinger, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Ulf Södergren. Salla Pöyry valdes som ny ledamot. Anders Narvinger omvaldes som styrelseordförande.

Som bolagets revisor valdes revisionsbolaget KPMG.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att årligt styrelsearvode ska vara 1 000 000 kronor till styrelseordföranden och 400 000 kronor till var och en av övriga åtta ledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 50 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter.

Konvertibelprogram för ledning och nyckelpersoner
Det beslutades enligt styrelsens förslag att ÅF Pöyry AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska vara ledning och utvalda nyckelpersoner, totalt cirka 300 personer. För att motverka utspädning bemyndigades styrelsen av årsstämman att förvärva det antal aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till. Aktiekapitalet ska genom indragning minskas motsvarande det antal aktier som på så sätt återköps.

Bemyndigande om nyemission
Styrelsen bemyndigades också att besluta om apportemission av B-aktier mot betalning eller, med företrädesrätt för aktieägarna, kontantemission. Antalet nyemitterade aktier får sammanlagt högst uppgå till 10 procent av totalt antal aktier.

Corporate Communication
ÅF Pöyry AB (publ)

ÅF Pöyry är ett ledande internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi skapar lösningar åt våra kunder utifrån ett hållbarhetsperspektiv och globala trender såsom urbanisering och digitalisering. Vi är mer än 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri och energi som arbetar globalt för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future.

Related files