Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommuniké från AFRYs årsstämma 2022

tors, 28/04/2022 - 16:00 CEST
Regulatory

AFRY AB (publ) höll idag årsstämma vid bolagets huvudkontor i Solna. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tom Erixon, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Carina Håkansson, Neil McArthur, Joakim Rubin och Kristina Schauman samt om val av Tuula Teeri till ny styrelseledamot. Vidare beslutade årsstämman om omval av Tom Erixon till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade om en utdelning till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 2 maj 2022 och utbetalning beräknas ske torsdagen den 5 maj 2022.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade även:

  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2021.
  • att godkänna förslaget om arvoden till styrelsen och revisorn.
  • att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • att anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
  • att godkänna förslaget om att implementera ett prestationsbaserat långsiktigt kontantprogram för cirka 125 deltagare i koncernledningen och nyckelpersoner inom AFRY-koncernen.
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2023, besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission ska aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock ska antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 10 procent av totalt antal aktier.

Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida afry.com/sv/arsstamma.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Making Future 

AFRY AB (publ.)
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com

Related files