Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommuniké från ÅFs årsstämma 2015

ons, 29/04/2015 - 18:14 CEST
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, Marknadschef +46 70 657 20 26

För mer information:
Viktor Svensson, Marknadschef           +46 70 657 20 26

Onsdagen den 29 april 2015 hölls årsstämma i ÅF AB (publ) på koncernens huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2014. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Utdelning

Årsstämman godkände den föreslagna utdelningen till aktieägarna om SEK 3,50 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades måndagen den 4 maj och utbetalning genom Euroclear Sweden AB ska ske torsdagen den 7 maj 2015.

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman samtliga ledamöter; Marika Fredriksson, Staffan Jufors, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell. Stämman valde Anders Narvinger till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, inräknat ersättning för utskottsarbete, skall utgå med totalt 2 785 000 kronor till styrelsens ledamöter som inte är anställda i ÅF, en höjning med totalt 20 000 kr jämfört med föregående år. Höjningen avser arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet. Arvodet skall fördelas med 600 000 kronor till styrelseordföranden och med 260 000 kronor till var och en av övriga sju styrelseledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 75 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter.

Konvertibelprogram för ledning och nyckelpersoner

Det beslutades att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska vara ledning och utvalda nyckelpersoner, totalt cirka 200 personer.

Nyckelpersonerna ska garanteras en tilldelning om 300 000 kr medan högsta möjliga tilldelning varierar mellan 900 000 kr (nyckelpersoner) och 6 000 000 kr (koncernchefen).

Samtidigt beslöts, för att motverka den utspädning konverteringen annars kan resultera i, att styrelsen av årsstämman bemyndigas att förvärva så många aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till, samt att stämman beslutade om att minska aktiekapitalet motsvarande de aktier som på så sätt återköps.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm och om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterade aktieprogram 2011-2014.

Bemyndigande om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades också att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen beslutade att till ledamöter i ersättningskommittén utse Marika Fredriksson, Anders Narvinger (ordförande) och Anders Snell. Vidare beslutade styrelsen att till ledamöter i revisionsutskottet utse Anders Narvinger, Joakim Rubin och Kristina Schauman (ordförande).

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Sedan 1895 har vi bidragit till våra kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar vi lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Vår bas är i Europa men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

ÅF - Innovation by experience

Related files