Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommuniké från ÅFs årsstämma 2018

ons, 25/04/2018 - 18:36 CEST
Regulatory

Onsdagen den 25 april 2018 hölls årsstämma i ÅF AB (publ) på koncernens huvudkontor i Solna.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2017. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Årsstämman godkände den föreslagna utdelningen till aktieägarna om SEK 5 per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades fredagen den 27 april och utbetalning genom Euroclear Sweden AB ska ske torsdagen den 3 maj 2018.

Styrelse och revisorer

I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsstämman ledamöterna Gunilla Berg, Anders Narvinger, Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell, samt utsågs Jonas Abrahamsson och Ulf Södergren till nya styrelseledamöter. Anders Narvinger omvaldes som styrelseordförande.

Som bolagets revisor valdes revisionsbolaget KPMG.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att årligt styrelsearvode ska vara 810 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor till var och en av övriga sju styrelse-ledamöter. Arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med 150 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 75 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter.

Konvertibelprogram för ledning och nyckelpersoner

Det beslutades enligt styrelsens förslag att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Om konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet, ska dock det maximala lånebeloppet minskas så att den maximala utspädningen blir 2 procent. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska vara ledning och utvalda nyckelpersoner, totalt cirka 300 personer. För att motverka utspädning bemyndigades styrelsen av årsstämman att förvärva det antal aktier som tecknade konvertibler kan konverteras till. Aktiekapitalet ska genom indragning minska motsvarande det antal aktier som på så sätt återköps.

Överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm och om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterat aktieprogram (PSP) 2014 samt på Nasdaq Stockholm för täckande av sociala kostnader i anslutning till programmet.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades också att besluta om apportemission av B-aktier mot betalning eller, med företrädesrätt för aktieägarna, kontantemission. Antalet nyemitterade aktier får sammanlagt högst uppgå till 10 procent av det registrerade aktiekapitalet.

Corporate Communication ÅF AB (publ)

För mer information:

Jacob Landén, Chefsjurist, +46 708 94 12 16

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files