Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Välkommen till ÅF Pöyrys årsstämma 2019

tors, 11/04/2019 - 18:00 CEST
Regulatory

Aktieägarna i ÅF Pöyry AB (publ) kallas härmed till årsstämman som äger rum onsdagen den 15 maj 2019 klockan 16:00 på bolagets huvudkontor med adress Frösundaleden 2A, Solna. Inregistrering sker från klockan 15:30.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019, och
  • anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 9 maj 2019. Anmälan görs antingen till bolaget via webbplatsen www.afconsult.com, via e-post agm@afconsult.com, per telefon +46 (0)10 505 00 00 vardagar kl. 09.00 – 16.00, eller skriftligen till adress:

ÅF Pöyry AB
Årsstämman
169 99 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att vara införd i aktieboken per torsdagen den 9 maj 2019. Aktieägaren bör därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före nyssnämnda datum.

Ombud
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bifogas kopia av registreringsbevis eller, om sådant inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen som styrker behörigheten att utfärda fullmakten. Det är önskvärt att fullmakt i original samt eventuell annan behörighetshandling i god tid före årsstämman sänds till ÅF Pöyry AB, Årsstämman, 169 99 Stockholm. Handlingarna liksom annan korrespondens avseende årsstämman kan också sändas via e-post till agm@afconsult.com.

Fullmaktsformulär för utskrift finns tillgänglig på webbplatsen www.afconsult.com.

Årsredovisningen
Årsredovisningen för 2018 är tillgänglig på www.afconsult.com. Tryckt exemplar kan beställas via bolagets webb eller per telefon genom bolagets växel, telefon: +46 (0)10 505 00 00.

Förslag till dagordning

1 Val av ordförande vid årsstämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 Godkännande av dagordning.

4 Val av justerare.

5 Prövning om årsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6 Verkställande direktörens anförande.

7 Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete.

8 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för utdelning.

12 Valberedningens förslag - val av styrelse m.m.

12a Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

12b
 Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

12c 
Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

12d
Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.

13 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare.

14 Beslut om långsiktigt incitamentsprogram - Konvertibel 2019 – samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier och beslut om minskning av aktiekapitalet.

15 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

16 Årsstämmans avslutande.

Punkt 1 – Val av ordförande för årsstämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses som ordförande för årsstämman.

Punkt 11 – Utdelning
Styrelsen föreslår att det till aktieägarna utdelas fem (5) kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås 17 maj 2019. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske 22 maj 2019.

Punkt 12 – Valberedningens förslag, val av styrelse m.m.
Valberedningen, som utsågs enligt principerna för valberedning som antogs av årsstämman 2018, utgörs av ordförande i valberedningen Magnus Olofsson (Stiftelsen ÅForsk), Anders Narvinger (styrelsens ordförande), Lilian Fossum Biner (Handelsbanken Asset Management), Johan Strandberg (SEB Investment Management), Monica Åsmyr (Swedbank Robur fonder) samt Niklas Ringby (EQT Public Value Fund). Punkterna 12a – 12d är separata beslut.

Punkt 12a – Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio (9) stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12b – Val av styrelse
Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Jonas Abrahamsson, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Anders Narvinger, Joakim Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Ulf Södergren.

Som ny styrelseledamot föreslås Salla Pöyry.

Salla Pöyry

Salla Pöyry är född 1984. Hon är civilekonom och ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Idag är Salla Pöyry verksam som vd för Procurator-Holding Oy. Hon har efter att ha doktorerat bedrivit forskning vid Handelshögskolan i Stockholm avseende styrelsearbete i Norden. Tidigare har hon också varit verksam som finansanalytiker vid Vicus Capital Advisors. Salla Pöyry är idag styrelseledamot i Aspo Plc, Procurator-Holding Oy, Jaakko Pöyry Holding Oy, Finnish Foundation for Technology Promotion och Combined Asset Management of Technological Foundations of Funds.

Salla Pöyry innehar 939 900 aktier i ÅF Pöyry*
* Avser innehavet av aktier och andra värdepapper per den 31 mars 2019 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.

Maud Olofsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Anders Narvinger väljs till styrelseordförande.

Punkt 12c – Val av revisorer
Valberedningen föreslår att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av årsstämman 2020 utser revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisor.

Punkt 12d – Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Det föreslås att styrelsearvodet (inklusive arvode för utskottsarbete) avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 4 675 000 kronor.

För arbetet i styrelsen förslås att arvode ska utgå med 1 000 000 kronor (en höjning med 190 000 kronor) till styrelseordföranden och 400 000 kronor (en höjning med 50 000 kronor vardera) till var och en av styrelsens åtta övriga stämmovalda styrelseledamöter. Föreslagna arvoden för styrelsearbete uppgår därmed till totalt 4 200 000 kronor. Detta innebär en höjning med 940 000 kronor jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2018. De höjda arvodena motiveras av att den extra bolagsstämman i januari 2019 beslutade att styrelsen ska bestå av nio ledamöter, att bolagets tillväxt innebär en ökad arbetsbörda för ledamöterna samt att konkurrenskraftiga arvoden bedöms vara viktiga.

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden (en höjning med 25 000 kronor) och med 75 000 kronor (en höjning med 15 000 kronor vardera) till var och en av de övriga två ledamöterna. För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 50 000 kronor (en minskning med 25 000 kronor) till ordföranden och 50 000 kronor (en höjning med 5 000 kronor vardera) till var och en av de övriga två ledamöterna. Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 475 000 kronor.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13 – Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla till och med årsstämman 2020.

Ersättningsutskottet
Styrelsen utser ett ersättningsutskott som har till uppgift att bereda frågor rörande verkställande direktörens löne- och anställningsvillkor samt besluta om motsvarande villkor avseende övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen.

Ledande befattningshavare
Med ledande befattningshavare avses VD, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till VD.

Ersättningsriktlinjer
Utgångspunkten är att ersättningarna ska utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. ÅF Pöyry tillämpar den så kallade ”farfarsprincipen”, vilken innebär att anställningsvillkor alltid ska godkännas av närmast överordnad till den befattningshavare som förhandlat villkoren.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension samt långsiktiga incitamentsprogram. Andra ersättningar kan utges och avser i huvudsak tjänstebil.

Styrelsen ska se till att det finns lämplig balans mellan fasta och rörliga komponenter.

Styrelsen kan avvika från dessa riktlinjer om det finns särskilda skäl som påkallar detta.

Fast lön och rörlig ersättning
Den enskilda årliga rörliga ersättningen kan motsvara som mest mellan 40 och 60% av den fasta årslönen, beroende på roll och ställning.

Den rörliga ersättningens storlek är beroende av uppfyllelsen av på förhand bestämda mål. Storleken på ersättningen meddelas efter intjäningsårets slut.

Långsiktiga incitamentsprogram
Styrelsen har föreslagit ett konvertibelprogram för 2019, vilket innebär en möjlighet för nyckelmedarbetare att ta del av ett ökat värde för aktierna i bolaget. Principerna för och omfattningen (max 200 Mkr) på det föreslagna programmet är likartade med programmen 2015-2018 och kommer att erbjudas ca 320 nyckelpersoner i bolagets huvudländer.

Utöver konvertibelprogrammet för 2019 enligt ovan avser styrelsen att år 2019 inrätta ett långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram. Detta långsiktiga incitamentsprogram ska ses som ett komplement till den enskildes årliga rörliga ersättning. Programmet riktas till medlemmar i koncernledningen och andra högre befattningshavare och nyckelpersoner. Styrelsen anser att långsiktiga incitamentsprogram är viktiga för att attrahera, behålla och motivera sådana talanger som krävs för en framgångsrik verksamhet. De långsiktiga incitamentsprogrammen ska utformas för att kraftfullt bidra till ett långsiktigt värdeskapande för aktieägarna.

Avsikten är att det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet ska relatera till de finansiella mål som fastställts och kommunicerats av styrelsen. Programmet 2019 kommer därför att baseras på justerad EBITA marginal och tillväxt över en treårsperiod, med en 50/50-viktning. Ersättningens storlek beräknas linjärt mellan ett utfall på 6-10% för tillväxt och 8-10% för EBITA marginal.

Ersättningen för VD från det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet är maximalt 50% av den fasta årslönen. För medlemmar i koncernledningen är maximalt utfall 40% av den fasta årslönen och för andra högre befattningshavare och nyckelmedarbetare är maximalt utfall 30% av den fasta årslönen, beroende på roll och position. Den maximala kostnaden för bolaget för det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet ska vara 40 Mkr per år.

Betalning av ersättning enligt det långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogrammet sker efter programmets slut (dvs efter 3 år). Betalningen är villkorad av att deltagaren är fortsatt anställd och inte blivit uppsagd eller sagt upp sig vid betalningstidpunkten. Utfallet av 2019-2021 års långsiktiga kontantbaserade incitamentsprogram kommer således att beräknas i början av år 2022.

Pensioner
Ledande befattningshavare ska ha pensionsplaner som är sedvanliga, konkurrenskraftiga och marknadsmässiga för det land där personen är anställd. Pensionsavsättningarna sker till pensionsförsäkringsbolag. Samtliga pensionsförmåner ska vara oangripbara och alltså inte villkorade av framtida anställning. Pensionsåldern för VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år. Ersättningen enligt de kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogrammen ska inte vara pensionsgrundande.

ÅF Pöyry erbjuder andra marknadsmässiga förmåner till ledande befattningshavare motsvarande marknadspraxis för landet där personen är anställd. Exempel på sådan förmån är bil och sjukvårdsförsäkring.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag
Vid uppsägning av VD från bolagets sida är uppsägningstiden 12 månader och vid uppsägning från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida utbetalas ett avgångsvederlag motsvarande upp till 12 månaders fast lön.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida normalt en uppsägningstid om 12 månader och från befattningshavarens sida 6 månader.

Punkt 14 ‑ Beslut om långsiktigt incitementsprogram -Konvertibel 2019 ‑ samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier och beslut om minskning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett nytt konvertibelprogram för anställda i koncernen på i huvudsak följande villkor, vilka i allt väsentligt överensstämmer med de konvertibelprogram som beslöts av årsstämmorna år 2015 - 2018.

Det huvudsakliga motivet med konvertibelprogrammen är att belöna prestation, öka och sprida aktieägandet bland nyckelpersoner, samt motivera dem att stanna i företaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget och därigenom attrahera och behålla kompetens.

Programmet innebär att ÅF Pöyry AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara anställda i koncernen som vid teckningstidens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Fördelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer. Verkställande direktören ska vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 2 000 000 kronor och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 6 000 000 kronor. Ledande befattningshavare (ca 10 personer) ska vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 3 000 000 kronor per person. Nyckelpersoner som deltar i programmet (maximalt cirka 300 personer) ska vardera vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 300 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 900 000 kronor per person. Om det slutliga lånebeloppet justeras för att maximal tillåten utspädning inte ska överskridas, ska erforderlig procentuell justering göras av tilldelningsbelopp. Vid överteckning ska deltagarna i första hand erhålla den garanterade tilldelningen och i andra hand tilldelning med ytterligare konvertibler motsvarande lika procentuell andel (oavsett kategoritillhörighet) i förhållande till gjord teckning utöver garanterad tilldelning, dock aldrig överstigande det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori enligt ovan. Vid fastställande av antalet konvertibler utöver garanterad tilldelning ska endast beaktas önskad tilldelning upp till det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori. Konvertiblerna ska förvärvas i multiplar om 100 000 kronor, avrundat till närmaste heltal konvertibler. Lägsta nominella belopp som kan förvärvas ska vara 100 000 kronor, avrundat nedåt till närmaste heltal konvertibler.

Anställdas innehav av konvertiblerna ska inte vara föremål för några förfoganderättsinskränkningar.

Varje konvertibel ska av innehavaren kunna konverteras från och med den 15 juni 2022 till och med den 15 mars 2023 till en aktie av serie B till en konverteringskurs som ska fastställas till 120 procent av den för aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 20 maj 2019 till och med den 24 maj 2019, dock lägst 10 kronor. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den sålunda framräknade konverteringskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Konverteringskursen ska fastställas av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 10 april 2023 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna ska löpa med en ränta som fastställs bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid konvertiblernas utgivande. Räntan erläggs i efterskott den 10 februari varje år samt på lånets förfallodag. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 170 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 204 kronor samt aktuellt ränteläge kommer räntan att uppgå till cirka 1 procent.

Skuldförbindelserna ska i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Konvertiblerna ska kunna tecknas under tiden från och med den 29 maj 2019 till och med den 17 juni 2019 och ska betalas kontant senast den 16 augusti 2019. Konvertiblerna ska emitteras till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp. Teckning av konvertiblerna sker till marknadsmässigt pris i enlighet med en av styrelsen begärd värdering från EY. EY har vid sin värdering tillämpat sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper.

Enligt villkoren för konvertiblerna kan konverteringskursen bli föremål för omräkning vid fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt i vissa andra fall.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibelprogrammet innebär ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess resultat. Det är därför fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda anställda en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.

Utspädning och påverkan på viktiga nyckeltal
Om samtliga konvertibler i 2019 års program tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 204 kronor, motsvarande ca 120 procent av 170 kronor, kommer aktiekapitalet öka med cirka 2 450 980 kronor vid full konvertering och baserat på kvotvärde 2,50 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,16 procent av aktiekapitalet och cirka 0,87 procent av rösterna efter full konvertering.

För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet och rösterna, ska det maximala lånebeloppet minskas genom minskad tilldelning så att den maximala utspädningen blir 2 procent (dock med förbehåll för att den maximala utspädningen kan bli större än 2 procent av aktiekapitalet till följd av senare omräkning av konverteringskursen).

De föreslagna konvertiblerna medför att vinst per aktie förändras i princip omvänt proportionellt mot den förändringen i antalet aktier som en fullständig konvertering resulterar i (utspädningen). Eftersom den kapitalmässiga utspädningen enligt konvertibelvillkoren aldrig kommer att kunna överstiga 2 procent, kommer således vinst per aktie aldrig att kunna minska med mer än 2 procent vid fullständig konvertering.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av egna aktier
Syftet med styrelsens föreslagna möjligheter att besluta om förvärv av egna aktier, liksom förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet, är att bolaget ska kunna minska aktiekapitalet motsvarande i huvudsak det antal aktier som under år 2019 tecknade konvertibler kan konverteras till.

Styrelsen föreslår således att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av aktier av serie B maximalt motsvarande 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital ska minskas med indragning av det antal egna aktier som motsvarar det antal aktier som återköps av bolaget med stöd av ovanstående bemyndigande, maximalt 2 244 170 aktier (under antagande av att bolagets företrädesemission som beslutades av styrelsen den 20 mars 2019 fulltecknas). Det belopp med vilket aktiekapitalet då minskas, vilket är högst 5 610 425 kr ska avsättas till fri fond (fritt eget kapital).

Enligt aktiebolagslagen får minskningsbeslutet verkställas först sedan beslutet registrerats hos Bolagsverket och Bolagsverkets tillstånd erhållits.

Frågans beredning
Konvertibelprogrammet har beretts av ersättningsutskottet och i samråd med externa experter samt styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens beredning och förslag till beslut.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram
Bolagets pågående aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs i not 6 i bolagets årsredovisning för 2018.

Kostnader för konvertibelprogrammet
Kostnaderna för programmet i form av arvoden till externa rådgivare beräknas inte överstiga 1 000 000 kronor över konvertiblernas löptid. Härtill kommer bolagets egna kostnader för upprättandet och administration av programmet.

Styrelsen bedömer att de föreslagna konvertiblerna inte kommer att medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för bolaget förutom vid konvertering till aktier i vissa länder (ej Sverige).

Bemyndigande för styrelsen
Styrelsen bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För beslut av årsstämman om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut av årsstämman att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Finansiering
En eller två svenska affärsbanker kommer att erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i konvertibelprogrammet. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2020, besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission ska aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock ska antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till 10% av totalt antal aktier.

Punkt 16 - Årsstämmans avslutande

_______________

Aktier och röster
ÅF Pöyry ABs aktiekapital uppgår till 210 390 967,50 kronor bestående av totalt 84 156 387 aktier, varav 3 217 752 aktier av serie A och 80 938 635 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 113 116 155 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst. ÅF Pöyry AB innehade vid tiden för kallelsen inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till ÅF Pöyry AB, Årsstämman, 169 99 Stockholm.

Ytterligare information
Styrelsens fullständiga förslag under punkt 14, styrelsens yttrande med anledning av förslagen om utdelning och återköp av egna aktier, styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare liksom revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Frösundaleden 2A i Solna och på bolagets webb www.afconsult.com senast den 24 april 2019. De aktieägare som önskar få dessa handlingar skickade kan anmäla detta till bolaget varefter materialet översänds med post eller via e-post.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2019
ÅF Pöyry AB (publ)
Styrelsen

Related files