Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Välkommen till ÅFs årsstämma 2018

tors, 22/03/2018 - 17:30 CET
Regulatory

Aktieägarna i ÅF AB (publ) kallas härmed till årsstämman som äger rum onsdagen den 25 april 2018 klockan 16:00 på bolagets huvudkontor med adress Frösundaleden 2A, Solna. Inregistrering sker från klockan 15:30.

  

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

  •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 april 2018, och
  •  anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 19 april 2018. Anmälan görs antingen till bolaget via ÅFs webbplats www.afconsult.com, via e-post agm@afconsult.com, per telefon +46 (0)10 505 00 00 vardagar kl. 09.00 – 16.00, eller skriftligen till adress:

ÅF AB
Årsstämman
169 99 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.

Årsstämman hålls på svenska.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att vara införd i aktieboken per torsdagen den 19 april 2018. Aktieägaren bör därför underrätta förvaltaren om detta i god tid före nyssnämnda datum.

Ombud

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bifogas kopia av registreringsbevis eller, om sådant inte finns, motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen som styrker behörigheten att utfärda fullmakten. Det är önskvärt att fullmakt i original samt eventuell annan behörighetshandling i god tid före årsstämman sänds till ÅF AB, Årsstämman, 169 99 Stockholm. Handlingarna liksom annan korrespondens avseende årsstämman kan också sändas via e-post till agm@afconsult.com.

Fullmakt för utskrift finns tillgänglig på ÅFs webbplats: www.afconsult.com.

Årsredovisningen

Publiceringen av årsredovisningen beräknas ske vecka 14 på www.afconsult.com. Tryckt exemplar kan beställas via bolagets webb eller per telefon genom bolagets växel, telefon: +46 (0)10 505 00 00.

Förslag till dagordning

1          Val av ordförande vid årsstämman.

2          Upprättande och godkännande av röstlängd.

3          Godkännande av dagordning.

4          Val av justerare.

5          Prövning om årsstämman blivit sammankallad i behörig ordning.

6          Verkställande direktörens anförande.

7          Redogörelse för styrelsens samt ersättnings- och revisionsutskottens arbete.

8          Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9          Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10        Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11        Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt om avstämningsdag för utdelning.

12        Valberedningens förslag - val av styrelse m.m.

12a      Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman.

12b     Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

12c      Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

12d     Beslut om arvoden till styrelse och revisorer.

12e      Beslut om principer för valberedning.

13        Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare.

14        Beslut om långsiktigt incitamentsprogram - Konvertibel 2018 – samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier och beslut om minskning av aktiekapitalet.

15        Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm, samt beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram (PSP) 2014.

16        Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

17        Årsstämmans avslutande.

Punkt 1 – Val av ordförande för årsstämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Anders Narvinger utses som ordförande för årsstämman.

Punkt 11 – Utdelning

Styrelsen föreslår att det till aktieägarna utdelas fem (5) kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås 27 april 2018. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske 3 maj 2018.

Punkt 12 – Valberedningens förslag, val av styrelse m.m.

Valberedningen, som utsågs enligt principerna för valberedning som antogs av årsstämman 2017, utgörs av ordförande i valberedningen Magnus Olofsson (Stiftelsen ÅForsk), Anders Narvinger (styrelsens ordförande), Jonathan Schönbäck (Handelsbanken Asset Management), Johan Strandberg (SEB Investment Management), Rickard Wilson (Zeres Public Market Fund) samt Monica Åsmyr (Swedbank Robur fonder).

Punkt 12a – Antal ledamöter och suppleanter i styrelsen

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta (8) stämmovalda ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12b – Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av nuvarande ledamöterna Gunilla Berg, Anders Narvinger, , Maud Olofsson, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Anders Snell.

Som nya styrelseledamöter föreslås Jonas Abrahamsson och Ulf Södergren.

Jonas Abrahamsson

Jonas Abrahamsson är född 1967. Han har civilekonomexamen från Lunds universitet. Idag är Jonas Abrahamsson verksam som VD och koncernchef för Swedavia. Han var dessförinnan verksam inom E.ON, senast som koncernchef för E.ON Sverige under perioden 2010-2016. Jonas Abrahamsson är ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och även styrelseledamot i Almega Tjänsteförbunden.

Jonas Abrahamsson har inget aktieinnehav i ÅF.*

* Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 3 mars 2018 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.

Ulf Södergren

Ulf Södergren är född 1953. Han har civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Idag är Ulf Södergren Executive Vice President och Chief Technology Officer i Assa Abloy. Han är även styrelseledamot i Mantex AB.

Ulf Södergren har inget aktieinnehav i ÅF.*

* Avser innehavet av aktier och andra värdepapper, om några, per den 3 mars 2018 och omfattar innehav av närstående fysiska eller juridiska personer.

Staffan Jufors och Björn O. Nilsson har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Anders Narvinger väljs till styrelseordförande.

Punkt 12c – Val av revisorer

Valberedningen föreslår att årsstämman, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, för tiden fram till slutet av årsstämman 2019 utser revisionsfirman KPMG AB till bolagets revisor.

Punkt 12d – Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Det föreslås att styrelsearvodet (inklusive arvode för utskottsarbete) avseende tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 3 695 000 kronor.

För arbetet i styrelsen förslås att arvode ska utgå med 810 000 kronor till styrelseordföranden och 350 000 kronor till var och en av styrelsens sju övriga stämmovalda styrelseledamöter. Föreslagna arvoden för styrelsearbete uppgår därmed till totalt 3 260 000 kronor. Detta innebär en höjning med 365 000 kronor jämfört med vad som beslutades vid årsstämman 2017. Anledningen till att valberedningen föreslår höjningen av arvodena är att bolagets tillväxt innebär en ökad arbetsbörda för ledamöterna samt att konkurrenskraftiga arvoden bedöms vara en viktig faktor vid nyrekrytering av ledamöter.

För arbetet i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden och med 60 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. För arbetet i ersättningsutskottet föreslås att arvode oförändrat med tidigare år ska utgå med 75 000 kronor till ordföranden 45 000 kronor till var och en av de övriga två ledamöterna. Föreslagna arvoden för utskottsarbete uppgår därmed till totalt 435 000 kronor.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12e – Beslut om principer för valberedningen

Valberedningen föreslår att principerna för utseende av valberedning ska vara följande och gälla oförändrade till dess bolagsstämma beslutar att ändra dem:

Valberedningen ska bestå av representanter för minst tre och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna jämte styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande kontaktar och tillfrågar de fem röstmässigt största aktieägarna för deras deltagande i valberedningen. Avstämningen ska baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i augusti, och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget den sista bankdagen vid denna tidpunkt.

Namnen på valberedningens medlemmar och namnen på de aktieägare de företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Om någon av de fem röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse representant i valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse sådan representant. Fler än de sju röstmässigt största aktieägarna behöver dock inte tillfrågas såvida inte valberedningen har färre än tre representanter. Till ordförande i valberedningen utses den person som representerar den röstmässigt största aktieägaren, såvida inte annat bestämts av valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Om väsentlig förändring sker i ägarstrukturen efter det att valberedningen konstituerats, men tidigare än två månader före årsstämman, ska valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om ny ägare framställer önskemål om att delta genom att antingen ersätta den röstmässigt minsta ägaren eller genom att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Aktieägare som tillkommit bland de röstmässigt tre största ägarna senare än två månader före årsstämma ska ha rätt att adjungera en representant till valberedningen om så önskas.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och att utse ny ledamot i valberedningen i dennes ställe.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

•  val av stämmoordförande,

•  val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,

•  styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete,

•  val av och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), samt

•  beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Arvode utgår ej till valberedningens ledamöter.

Punkt 13 – Beslut om principer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till årsstämman 2019.

Ersättningsutskottet

Styrelsen utser ett ersättningsutskott som har till uppgift att bereda frågor rörande verkställande direktörens löne- och anställningsvillkor samt besluta om motsvarande villkor avseende övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet skall även behandla övergripande anställningsvillkor och ersättningsfrågor som rör samtliga anställda i koncernen.

Ledande befattningshavare

Med ledande befattningshavare avses VD, koncernledning och chefer som rapporterar direkt till VD.

Ersättningar

ÅF-koncernens utgångspunkt är att ersättningarna skall utges på marknads- och konkurrensmässiga villkor som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. ÅF tillämpar den så kallade ”farfarsprincipen”, vilken innebär att anställningsvillkor alltid skall godkännas av närmast överordnad till den befattningshavare som förhandlat villkoren.

Ersättning till ledande befattningshavare kan bestå av följande komponenter: grundlön, rörlig ersättning, pension samt långsiktiga incitamentsprogram. Övriga ersättningar kan utges och avser i huvudsak tjänstebil.

Styrelsen skall se till att det finns lämplig balans mellan fasta och rörliga komponenter.

Grundlön och rörlig ersättning

Ersättningarna revideras årligen. Ersättningen skall baseras på faktorer som arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Vidare skall fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning stå i proportion till medarbetarens befattning och arbetsuppgifter. Den rörliga ersättningen för VD och övriga ledande befattningshavare kan maximalt uppgå till 60 procent av den fasta årslönen. Den fasta årslönen är aktuell månadslön multiplicerad med 12. Den rörliga lönedelen baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål. Målen och lönen för VD fastställs av styrelsen. För övriga ledande befattningshavare fastställs dessa av ersättningsutskottet.

Långsiktiga incitamentsprogram

Nyckelpersoner i ÅF-koncernen kan erbjudas olika former av långsiktiga incitamentsprogram. Tonvikten skall ligga på aktierelaterade incitamentsprogram och syfta till att belöna prestation, öka och sprida aktieägandet bland ledande befattningshavare samt motivera dem att stanna inom företaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget och därigenom bevara kompetens.

Beslut om utformningen av långsiktiga incitamentsprogram fattas av styrelsen och skall vad avser aktie- och aktiekursrelaterade program underställas bolagsstämman för godkännande.

Pension

Ledande befattningshavare skall ha premiebestämd plan med marknadsmässiga premier. Samtliga pensionsförmåner skall vara oangripbara och alltså inte villkorade av framtida anställning. Pensionsåldern är 65 år både för VD och för andra ledande befattningshavare. Ersättningen enligt de kortsiktiga och långsiktiga incitamentsprogrammen skall inte vara pensionsgrundande.

Anställningens upphörande och avgångsvederlag

Vid uppsägning av VD från bolagets sida är uppsägningstiden 12 månader samt utgår ett avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner. Vid uppsägning från VD:s sida är uppsägningstiden 6 månader.

Mellan bolaget och andra ledande befattningshavare gäller vid uppsägning från bolagets sida normalt en uppsägningstid om 12 månader och från befattningshavarens sida 6 månader.

Punkt 14 –Beslut om långsiktigt incitamentsprogram - Konvertibel 2018 – samt om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier och beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om inrättande av ett nytt konvertibelprogram för anställda i ÅF-koncernen på i huvudsak följande villkor, vilka i allt väsentligt överensstämmer med de konvertibelprogram som beslöts av årsstämmorna år 2015 - 2017.

Det huvudsakliga motivet med konvertibelprogrammen är att belöna prestation, öka och sprida aktieägandet bland nyckelpersoner, samt motivera dem att stanna i företaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos nyckelpersoner kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och samhörighetskänslan med bolaget och därigenom bevara, attrahera och behålla kompetens.

Programmet innebär att ÅF AB upptar ett konvertibelt förlagslån om nominellt högst 200 000 000 kronor genom emission av konvertibler. Teckningskursen för varje konvertibel ska motsvara dess nominella belopp.

Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara anställda i ÅF-koncernen som vid teckningstidens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda från sin anställning. Fördelningen av konvertibler ska bestämmas av styrelsen enligt följande riktlinjer. Verkställande direktören ska vara garanterad tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 2 000 000 kronor och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 6 000 000 kronor. Ledande befattningshavare (ca 10 personer) ska vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 3 000 000 kronor per person. Nyckelpersoner som deltar i programmet (maximalt cirka 300 personer) ska vardera vara garanterade tilldelning av konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 300 000 kronor per person och kan högst tilldelas konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 900 000 kronor per person. Om det slutliga lånebeloppet justeras för att maximal tillåten utspädning inte ska överskridas, ska erforderlig procentuell justering göras av tilldelningsbelopp. Vid överteckning ska deltagarna i första hand erhålla den garanterade tilldelningen och i andra hand tilldelning med ytterligare konvertibler motsvarande lika procentuell andel (oavsett kategoritillhörighet) i förhållande till gjord teckning utöver garanterad tilldelning, dock aldrig överstigande det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori enligt ovan. Vid fastställande av antalet konvertibler utöver garanterad tilldelning ska endast beaktas önskad tilldelning upp till det angivna högsta nominella beloppet för respektive kategori. Konvertiblerna ska förvärvas i multiplar om 100 000 kronor, avrundat till närmaste heltal konvertibler. Lägsta nominella belopp som kan förvärvas ska vara 100 000 kronor, avrundat nedåt till närmaste heltal konvertibler.

Anställdas innehav av konvertiblerna ska inte vara föremål för några förfoganderättsinskränkningar.

Varje konvertibel ska av innehavaren kunna konverteras från och med den 15 juni 2021 till och med den 15 mars 2022 till en aktie av serie B till en konverteringskurs som ska fastställas till 120 procent av den för aktier av serie B i bolaget på Nasdaq Stockholm noterade genomsnittliga senaste betalkursen under perioden från och med den 30 april 2018 till och med den 11 maj 2018, dock lägst 10 kronor. Dag utan notering av betalkurs ska inte ingå i beräkningen.

Den sålunda framräknade konverteringskursen ska avrundas till närmaste helt tiotal öre, varvid fem öre ska avrundas uppåt. Konverteringskursen ska fastställas av styrelsen snarast efter utgången av angiven mätperiod.

Konvertiblerna förfaller till betalning den 10 april 2022 i den mån konvertering dessförinnan inte ägt rum. Konvertiblerna ska löpa med en ränta som fastställs bl.a. mot bakgrund av konverteringskursen och det beräknade marknadsvärdet för konvertiblerna vid konvertiblernas utgivande. Räntan erläggs i efterskott den 10 februari varje år samt på lånets förfallodag. Vid antagande om en genomsnittlig aktiekurs om 190 kronor under mätperioden och en konverteringskurs om 230 kronor samt aktuellt ränteläge kommer räntan att uppgå till cirka 1 procent.

Skuldförbindelserna ska i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån.

Konvertiblerna ska kunna tecknas under tiden från och med den 22 maj 2018 till och med den 11 juni 2018 och ska betalas kontant senast den 17 augusti 2018. Konvertiblerna ska emitteras till en teckningskurs om 100 procent av nominellt belopp. Teckning av konvertiblerna sker till marknadsmässigt pris i enlighet med en av styrelsen begärd värdering från EY. EY har vid sin värdering tillämpat sådana metoder som bedömts allmänt vedertagna bland marknadens professionella aktörer vid värdering av jämförbara värdepapper.

De fullständiga villkoren i övrigt framgår av Bilaga 1. Som framgår av villkoren för konvertiblerna enligt Bilaga 1 kan konverteringskursen bli föremål för omräkning vid fondemission, nyemission med företrädesrätt för aktieägarna samt i vissa andra fall.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att konvertibelprogrammet innebär ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda, vilket förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och dess resultat. Det är därför fördelaktigt för bolaget att kunna erbjuda anställda en möjlighet att ta del av koncernens utveckling på ett sätt som samtidigt gynnar aktieägarna.

Utspädning och påverkan på viktiga nyckeltal

Om samtliga konvertibler i 2018 års program tilldelas och konverteringskursen antas bestämmas till 230 kronor, motsvarande ca 120 procent av 190 kronor, kommer aktiekapitalet öka med 2 173 913 kronor vid full konvertering och baserat på kvotvärde 2,50 kronor per aktie. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 1,1 procent av aktiekapitalet och cirka 0,81 procent av rösterna efter full konvertering.

För det fall konverteringskursen vid emissionstillfället skulle bestämmas till ett belopp som skulle leda till en utspädning efter full konvertering med mer än 2 procent av aktiekapitalet och rösterna, ska det maximala lånebeloppet minskas genom minskad tilldelning så att den maximala utspädningen blir 2 procent (dock med förbehåll för att den maximala utspädningen kan bli större än 2 procent av aktiekapitalet till följd av senare omräkning av konverteringskursen enligt Bilaga 1).

De föreslagna konvertiblerna medför att vinst per aktie förändras i princip omvänt proportionellt mot den förändringen i antalet aktier som en fullständig konvertering resulterar i (utspädningen).

Eftersom den kapitalmässiga utspädningen enligt konvertibelvillkoren aldrig kommer att kunna överstiga 2 procent, kommer således vinst per aktie aldrig att kunna minska med mer än 2 procent vid fullständig konvertering.

Bemyndigande för styrelsen att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier, inklusive bemyndigande för styrelsen att bestämma om minskningens storlek

Syftet med styrelsens föreslagna möjligheter att besluta om förvärv av egna aktier, liksom förslaget till beslut om minskning av aktiekapitalet, är att bolaget ska kunna minska aktiekapitalet motsvarande i huvudsak det antal aktier som under år 2017 och 2018 tecknade konvertibler kan konverteras till.

Styrelsen föreslår således att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av aktier av serie B maximalt motsvarande 2 procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm och får då ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut om att bolagets aktiekapital ska minskas med indragning av det antal aktier som enligt 2017 och 2018 års konvertibel-program tecknade konvertibla skuldebrev kan konverteras till, maximalt 810 556 + 869 565 = 1 680 121 aktier. Det belopp med vilket aktiekapitalet då minskas med, som minst 2 026 390kr och som mest 4 200 302 kr ska avsättas till fri fond (fritt eget kapital).

Enligt aktiebolagslagen får minskningsbeslutet verkställas först sedan beslutet registrerats hos Bolagsverket och Bolagsverkets tillstånd erhållits.

Frågans beredning

Konvertibelprogrammet har beretts av ersättningsutskottet och i samråd med externa experter samt styrelsen. Förslaget har antagits av styrelsen. Verkställande direktören har inte deltagit i styrelsens beredning och förslag till beslut.

Utestående aktierelaterade incitamentsprogram

Bolagets pågående aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs i not 6 i bolagets årsredovisning för 2017.

Kostnader för konvertibelprogrammet

Kostnaderna för programmet i form av arvoden till externa rådgivare beräknas inte överstiga 1 000 000 kronor över konvertiblernas löptid. Härtill kommer bolagets egna kostnader för upprättandet och administration av programmet.

Styrelsen bedömer att de föreslagna konvertiblerna inte kommer att medföra några framtida kostnader i form av sociala avgifter för bolaget förutom vid konvertering till aktier i vissa länder (ej Sverige).

Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen bemyndigas att vidta sådana mindre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

För beslut av årsstämman om emission av konvertibler i enlighet med styrelsens förslag krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För beslut av årsstämman att bemyndiga styrelsen att förvärva egna aktier samt beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Finansiering

En eller två svenska affärsbanker kommer att erbjuda finansiering för de anställda som anmält deltagande i konvertibelprogrammet. Sådan finansiering kommer att ske till marknadsmässiga villkor.

Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm samt beslut om överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram (PSP) 2014

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att säkra ÅFs åtaganden enligt redan beslutat prestationsrelaterat aktieprogram (PSP) 2014.

Överlåtelse av egna aktier till deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram (PSP) 2014

För att fullgöra åtaganden enligt Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 (PSP) föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, före årsstämman 2019, överlåta aktier av serie B enligt följande:

Högst 42 000 aktier av serie B får överlåtas till deltagare i PSP. Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagarna i PSP, med rätt att erhålla högst det antal aktier som följer av villkoren för PSP. Deltagarna har rätt att erhålla aktier enligt villkoren och vid den tidpunkt som följer av PSP. Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att samtliga i programmet uppställda villkor uppfylls.

Överlåtelse av aktier i enlighet med PSP kommer att ske vederlagsfritt. Antal aktier som kan komma att bli föremål för överlåtelse under PSP kan komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, split, företrädesemission och liknande åtgärder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra för ÅF att överlåta aktier till deltagarna i PSP.

Majoritetskravet för beslut om att överlåta aktier till deltagare i PSP är att förslaget biträds av minst nio tiondelar av såväl avgivna röster som på stämman företrädda aktier.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2019, besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission ska aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga villkor, dock ska antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst 7 826 000 miljoner aktier av serie B, vilket motsvarar en utspädning om 10,0 procent av kapitalet och cirka 7,3 procent av rösterna.

Punkt 17 - Årsstämmans avslutande

_______________

Aktier och röster

ÅFs aktiekapital uppgår till 195 654 662,5 kronor bestående av totalt 78 261 865 aktier, varav 3 217 752 aktier av serie A och 75 044 113 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 107 221 633 röster. A-aktier berättigar till 10 röster och B-aktier berättigar till en röst. ÅF innehade vid tiden för kallelsen 889 399 egna aktier av serie B, motsvarande 889 399 röster, som inte kan företrädas vid årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till ÅF AB, Årsstämman, 169 99 Stockholm.

Ytterligare information

Styrelsens yttrande med anledning av förslagen om utdelning och återköp av egna aktier, styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare liksom revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Frösundaleden 2A i Solna och på bolagets webb www.afconsult.com senast den 4 april 2018. De aktieägare som önskar få dessa handlingar skickade kan anmäla detta till bolaget varefter materialet översänds med post eller via e-post.

Stockholm i mars 2018
ÅF AB (publ)
Styrelsen

ÅF är ett ingenjörs- och designföretag med verksamhet inom energi, industri och infrastruktur. Vi skapar hållbara lösningar för kommande generationer genom att förena människor och teknik. Vår bas är i Europa och våra affärer och kunder finns över hela världen.

ÅF – Making Future.

ÅF AB (publ), Frösundaleden 2, SE-169 99 Stockholm
Telefon +46 10 505 00 00, säte i Stockholm, www.afconsult.com
Organisationsnr 556120-6474, momsreg.nr SE556120647401

Related files