Climate saviour or annoying neighbour?

Medvind på norska fjället

Klimatets räddning eller en störande granne?

Vindkraftens tillväxt är stark och potentialen stor, men vindkraftparkerna rör ofta upp starka känslor. Där många ser klimatfördelar och ekonomiska vinster, uppfattar lokalinvånare ofta kraftverken som ett hot mot närmiljön. Ett exempel där lokalbornas positiva inställning istället varit avgörande är vindparken Øyfjellet som ska komma att bli en av Norges största vindparker.

EU har som mål att 20 procent av unionens energibehov ska tillgodoses av förnybar energi år 2020. Vindkraft är en viktig del i omställningen och procentuellt sett det energislag som byggs ut i snabbast takt. I lilla staden Mosjøen i norra Norge samverkar AFRY med Eolus Vind för att utveckla deras nya vindkraftspark Øyfjellet, som när den är färdigställd kommer att bli en av Norges största.

- Vi involverades tidigt i processen för att analysera vindresurserna och säkerställa att vindförhållandena var tillräckligt goda. Vindkraftverk innebär ett intrång i miljön och därför är det viktigt att garantera nyttan, berättar Peter Schelander, projektledare och vindexpert på AFRY.

Byggd på rätt plats kan vindkraften bidra med stora mängder el med nollutsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som är skadliga för klimatet. Men för de boende i området upplevs det inte alltid lika positivt att de 180 meter höga kraftverken etableras intill. Kraftverken kan bland annat hamna i vägen för populära vandringsleder och rotorbladen genererar ljud som kan vara störande för både människor och djur. Som brukligt när man bygger vindparker så har hänsyn till andra näringar och lokala perspektiv varit centralt genom hela projektet, framförallt i framtagandet av turbinernas placering. AFRY har därför arbetat fram en uppställning för de cirka 70 vindturbinerna som optimerar energiproduktionen samtidigt som de inte är för påträngande.

Lokala aktörer såg potentialen

Något som särskiljer Øyfjellet från andra vindkraftsprojekt är att Eolus Vind har slutit ett elförsäljningsavtal med den lokala aluminiumtillverkaren Alcoa. Det innebär att de 1,5 terawattimme el som genereras årligen uppe på Øyfjellet kommer förbrukas lokalt. Alcoa är den enskilt största arbetsgivaren i Mosjøen och genom samarbetet kommer man dels kunna stärka Alcoas verksamhet, men även skapa nya arbetstillfällen både under etableringen av vindparken och under den efterföljande driften.

Tailwind in the norwegian mountains

- Att det är just Alcoa som ser möjligheten här och köper upp elen gör att det blir så tydligt vilket värde etableringen får för lokalsamhället, att även de ser vilken nytta detta innebär, säger Peter Schelander. Projektet startade i Mosjøen för över tio år sedan då lokala markägare hade sett möjligheterna i att nyttja de hårda vindarna på de närliggande fjällen och startat ett lokalt initiativ för att anlägga en vindpark. Eolus Vind såg det som ett drömprojekt och ville se till att den positiva andan höll i sig i förverkligandet av visionen. 2012 kunde de ta över projektet och fortsätta utvecklingen på fjället.

Projektet startade i Mosjøen för över tio år sedan då lokala markägare hade sett möjligheterna i att nyttja de hårda vindarna på de närliggande fjällen och startat ett lokalt initiativ för att anlägga en vindpark. Eolus Vind såg det som ett drömprojekt och ville se till att den positiva andan höll i sig i förverkligandet av visionen. 2012 kunde de ta över projektet och fortsätta utvecklingen på fjället.

Trots att Eolus Vind fick med sig det redan starka lokala stödet, var dialogen under projektets gång fortsatt viktig för att kunna bemöta eventuell oro och på bästa sätt tillgodose olika önskemål. Etableringen av nya vindkraftsanläggningar inleds alltid med en lokaldialog, men det finns alltid en risk att det kan upplevas som ett ensidigt informerande, snarare än en möjlighet att föra fram synpunkter. Det har därför anordnats regelbundna samrådsmöten med människor i närområdet, där också AFRY deltagit som expert för att besvara allmänhetens frågor.

- Det finns en stark mytbildning kring vindkraft, till exempel vad gäller risken för att is som bildats på vindturbinernas rotorblad skulle slungas iväg. Men det är framförallt en fråga om arbetsmiljö för de som jobbar vid turbinerna och inget som påverkar friluftslivet, något vi också har varit noga med att förtydliga för de lokalboende. Det är viktigt att de känner sig trygga med de nya kraftverken och kan känna sig stolta över att bidra till både ett starkare lokalsamfund och den viktiga klimatomställningen, berättar Peter Schelander.