container ship arriving to harbour with tug boat

Komplex leveranskedja

Begränsningar i grön leveranskedja - pandemisk återgång eller långsiktig oro?

Rysslands invasion av Ukraina får kännbara effekter över hela världen i form av ökad osäkerhet när det gäller livsmedel och energi.

Effekterna av prisökningar på gas i Europa sprids globalt på grund av den sammanflätade naturen hos den globala gasmarknaden, som är beroende av transport av flytande naturgas (LNG). Ett svar på den pågående krisen världen över är att säkerställa energiförsörjningen genom förnybar teknik såsom vind- och solenergi. Detta syns i EU:s REPowerEU-plan och i Japans uttalanden i april.

Samtidigt kommer gasanvändningen naturligtvis att fortsätta och diversifieringen till flytande naturgas (LNG) istället för rysk ledningsgas i till exempel Tyskland kommer att medföra stora investeringar i fossila bränslen på kort sikt.

Dessa utvecklingar förstärker de redan stora, förväntade investeringarna i vind- och solkraft, batterier och vätgas. Bara i Europa kan vi, enligt AFRY Management Consultings centrala prognoser, förvänta oss ökningar med 560 GW vindkraft, 670 GW solenergi, 108 GW batterier och 107 GW elektrolysörer till 2040. Vi har sett en dramatisk minskning av kostnaderna för denna teknik under de senaste två decennierna, vilket har lett till att grön el redan före ökningen av fossila bränslen på senare tid var det billigaste alternativet.

Men när den globala ekonomin återhämtade sig från pandemin sköt priserna på de mineraler och metaller som krävs för att tillverka grönteknik i höjd, till exempel femdubblades priset på litium. Många av dessa metaller och mineral har sedan dess sjunkit i pris men ligger fortfarande betydligt högre än tidigare nivåer.

Mot bakgrund av Rysslands "vapenisering" av gas ställs frågor om var råvarorna för grön teknik produceras, var de kända reserverna finns och hur vi kan reagera på ytterligare störningar i leveranskedjan om de uppstår.

Kina dominerar de centrala delarna av leveranskedjan för solceller - från produktion av polysilikon till celler, skivor och moduler. Själva råvaran kisel förekommer relativt riklig.

Litium, kobolt, nickel och grafen är nyckelmetallerna och mineralerna för dagens batteriproduktion. Litium är i fråga om produktion måttligt utbrett, men som nämnts har priserna ökat dramatiskt på grund av brist på investeringar i gruvor på senare tid. Kobolt produceras främst i Demokratiska republiken Kongo. Globalt sett produceras cirka 20 procent av höggradigt nickel, lämpligt för batterier, i Ryssland.

När det gäller elektrolysörer varierar de nödvändiga metallerna beroende på typ av teknik men alla står inför olika potentiella framtida begränsningar, där nickel och platina särskilt bör nämnas.

Det finns flera olika strategiska åtgärder som regeringar och företag kan vidta med avseende på oro över stigande priser och tillgången på viktiga mineraler och metaller.

  1. Diversifiering av utbudet – där resurserna tillåter det, öka mångfalden i produktionen för att minska beroendet av potentiellt opålitliga handelspartner.
  2. Absolut ökning av leveransnivåer - arbeta för att planera utbyggnaden av anläggningar med pålitliga partners. Dessa åtgärder på utbudssidan borde redan ha vidtagits för länge sedan. Ledtider för nya gruvanläggningar är långa, i genomsnitt cirka 10 år. Det kommer att bli nödvändigt att underlätta utvecklingen av nya gruvor genom att påskynda tillståndshantering och planering för att undvika de värsta prisökningarna och bristen på tillgång. Detta måste göras samtidigt som ESG-kraven bibehålls.
  3. Diversifiering av teknik – övergå till teknik som kräver mindre sällsynta metaller och mineral genom ökad FoU-finansiering. Som ett exempel, vid tillverkning av vindturbiner, övergå till en generator utan sällsynta jordartsmetaller i drivningen, som föreslås av GreenSpur. Natriumjonbatterier utvecklas snabbt vilket minskar oron över tillgången på litium. En annan möjlighet som övervägs är att övergå att använda fler aluminiumkablar istället för kopparkablar även om detta för med sig en egen uppsättning av utmaningar.
  4. Möjliggöra omlokalisering av produktionsanläggningar - detta behövs särskilt för solceller så att produktionen av alla delar i leveranskedjan kan genomföras lokalt. Företag som deltar i energiomställningen kan överväga att engagera sig längre uppströms, åtminstone delvis, för att ligga steget före utvecklingen och konkurrensen. Det kan också löna sig att investera i nyare start up-tekniker.  

Många av de mineraler och metaller som behövs för energiomställningen finns på platser som kommer att utsättas för hög risk för klimatförändringar och vattenstress. Detta gör det ännu viktigare att agera snabbt. Det kan förväntas att varje större övergång, som den vi står inför inom energi, kommer att vara långt ifrån smidig. Men med rätt framförhållning, strategi och genomförande kan den värsta av framtida störningar undvikas.

Kontakt

Matt Brown - VP Energy, AFRY Management Consulting

Matt Brown

VP Energy, AFRY Management Consulting

Kontakta Matt Brown

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.