Transmission towers and lines standing on a green field under the sun

Tysklands Energiewende avslöjad: rollen för nätstabilisering och optimering

Skriven av Niels Hornig

Energiewende: Tysklands väg mot en hållbar energiframtid

Tysklands energilandskap genomgår en betydande förändring, känd som Energiewende, med målet att skapa en hållbar och trygg energiframtid. Energiewendes mål är att uppnå koldioxidneutralitet senast år 2045, vilket är 22 år framåt i tiden. Det är en betydande utmaning, särskilt med tanke på att användningen av förnybar energi blir avgörande.

Energiewende fokuserar på att förbättra elnätets effektivitet och kapacitet samt hur TSO:er (Transmission System Operators) och DSO:er (Distribution System Operators) kommer att hantera det. Det tyska exemplet visar hur ett stort industrialiserat land framgångsrikt kan övergå till ett hållbart energisystem. Erfarenheterna från Tysklands energiomställning är globalt relevanta. När länder över hela världen strävar efter att öka sin användning av förnybar energi blir behovet av robusta och anpassningsbara elnät universellt. Därmed erbjuder Tysklands energiomställning värdefulla insikter för den globala övergången till mer hållbar energi.

View of wind farm from top of wind turbine
Vindpark i Tyskland

Moderniseringen kräver snabb åtgärd

Tyska regeringens beslut att avveckla kärnkraft har skapat en brådskande nödvändighet att modernisera energimixen. Samtidigt ses detta som ett nödvändigt steg mot innovation.  

Integreringen av förnybara energikällor är en central del av energiomställningen. Storskaliga förnybara anläggningar, som vindkraftsparker och solcellsparker, kopplas alltmer till högspänningsnätet. Denna förändring kräver strategisk planering och expertis för att säkerställa en smidig övergång från traditionella energikällor till förnybara sådana.  

Tysklands övergång från gas och olja i uppvärmning och transport kommer att leda till en fördubbling av den bruttoelektriska förbrukningen fram till 2045, upp till 1300 terawattimmar (TWh) per år. Dessutom kommer Tyskland att ha effekttoppar på cirka 100 gigawatt (GW). Historiskt sett har produktionsanläggningar varit nära konsumtionscentra, med de flesta kraftverken belägna i västra och södra Tyskland. Nu inkluderar planerna vindkraft i Nordsjön och Östersjön, vilket kräver betydande investeringar i nätutbyggnad, särskilt i transmissionsnätet. Tyskland behöver ytterligare 12 GW kapacitet för nord-syd-överföring, främst genom HVDC-korridorprojekt för att överföra kraft till södra Tyskland.

Nätets flexibilitet och stabilitet

Att uppnå nätets flexibilitet är avgörande, särskilt under perioder med låg produktion av förnybar energi, som exempelvis “Kalte Dunkelflaute” – kalla, vindstilla vinternätter. I dessa fall blir gränsöverskridande kraftförsörjning och lokal nätstabilisering avgörande.

Initiativ som “Redispatch 2.0” involverar mindre anläggningar i energimixen, medan nya energilagar i Tyskland möjliggör kontroll av vissa konsumenter, som värmepumpar och elbilar, för att kunna stabilisera nätet.

Tysklands unika situation innefattar fyra TSO:er (Transmission System Operators) och 870 DSO:er (Distribution System Operators), där 70% av dessa DSO:er betjänar färre än 30 000 kunder. Små företag står inför samma utmaningar som stora DSO:er, men med färre resurser.

Tidigare hanterades balanseringen av TSO:er, där stora kraftverk förutsåg en produktionsplan i förväg. Nu, när kol- och kärnkraftverk fasas ut, förlitar sig Tyskland inte längre enbart på stora kraftverk. Sedan 2021 måste varje produktionsanläggning större än 100 kW delta i redispatch-processen. Detta har lett till en massiv ökning av komplexiteten, med över 100 000 produktionsanläggningar som interagerar med 870 DSO:er.

Technician making control panel adjustments at a substation

Framtiden för energiförsörjning i Tyskland

När Tyskland navigerar genom sin energiomställning ligger fokus på att säkerställa en pålitlig och hållbar energiförsörjning.

Sammanfattningsvis är effektiv kommunikation mellan elnätsoperatörer, inklusive både TSO:er och DSO:er, avgörande för att hantera Tysklands elnät. Denna uppgift innefattar mer än bara tekniskt kunnande. Det kräver noggrann samordning mellan många olika intressenter, vilket kan vara komplicerat. Dessutom bidrar finansiella överväganden, såsom investeringsavkastning och finansiering av nya teknologier, till komplexiteten.

En ytterligare betydande utmaning i denna process är behovet av fler kunniga yrkespersoner inom området, vilket understryker vikten av expertis för att driva Tysklands energiomställning, vilket visar sig i hela Europa.

Kom i kontakt med våra experter

Tord Karlberg - Business Unit Head, T&D, Sweden

Tord Karlberg

Business Unit Head, T&D, Sweden

Kontakta Tord Karlberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.