City view (Stockholm)

AFRY en av aktörerna bakom bygg- och anläggningssektorns färdplan

Bygg- och anläggningssektorn står idag för 22 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Under ledning av Fossilfritt Sverige, har branschen tagit fram en färdplan för hur sektorn ska arbeta för att nå det nationella klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser 2045, samtidigt som samhället har stora behov av att bygga om och bygga nytt.  

En omställning är avgörande för sektorns konkurrenskraft, då klimateffektiva produkter och lösningar skapar möjligheter att öka marknadsandelar, effektiv resursanvändning sänker kostnaderna, och ett ambitiöst klimatarbete ofta genererar ökad motivation och engagemang hos medarbetarna.

En första färdplan togs fram 2018, och i år presenteras en uppdaterad färdplan, ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – bygg- och anläggningssektorn”, som bland annat förtydligar den påverkan som konsulter och arkitekter har i tidiga skeden.

 ― Det är med glädje vi ser att den uppdaterade färdplanen tydliggör det ansvar och de möjligheter som konsulter och arkitekter har att i tidigt skede påverka klimatutsläppen av ett projekt. Vi på AFRY ser fram emot att i samverkan med resten av branschen tillsammans driva den nödvändiga utvecklingen i en mer hållbar riktning, säger Robert Larsson, divisionschef Infrastructure, AFRY.

Sex åtaganden för konsulter och arkitekter

En nyckelinsikt som lyfts fram i färdplanen är att alla aktörer i värdekedjan – byggherrar, konsulter och arkitekter, entreprenörer (bygg- och anläggningsbolag och installationsbolag), tillverkare av byggmaterial samt fastighetsägare och anläggningsägare – behöver vidta konkreta åtgärder för att målen ska kunna uppnås. Detta utifrån deras förutsättningar och möjligheter att påverka.  

För AFRY, och våra branschkollegor, är följande åtaganden identifierade:

1, Vi föreslår redan i planeringsskedet effektiva och flexibla lösningar som skapar förutsättningar för låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

2, Vi utgår från platsens förutsättningar och dess infrastruktur när vi planerar ny-, till- och ombyggnationer.

3, Vi utarbetar återbrukbara, reparerbara och uppgraderingsbara lösningsförslag för att minska behov av nytt material vid ombyggnad eller underhåll.

4, Vi utgår ifrån ett cirkulärt tänkande och föreslår användandet av återbrukade produkter eller återvunnet material där det är lämpligt ur ett livscykelperspektiv.

5, Vi projekterar för att byggnader och anläggningar ska vara funktionella med låg klimatpåverkan i användningsskedet.

6, Vi utvecklar metoder för att jämföra och öka kunskapen kring olika lösningars klimatpåverkan utifrån investerings-, underhålls- och återbruksperspektiv.

Maja Manner, expert hållbar stadsutveckling på AFRY, kommenterar:

― Arbetet med färdplanen har varit en gedigen process där vi tvingats utmana oss själva, men också förstå och möta alla aktörerna i värdekedjan och olika utmaningar vi står inför. I slutändan har vi tagit fram en färdplan som alla aktörer står bakom och åtar sig att realisera, menar hon.

Samverkan, ökad innovationskraft och aktiv politik

Framgången kommer även att kräva en högre grad av samverkan och kunskapsdelning mellan alla aktörer. För att nå målet om nettonollutsläpp 2045 fordras en gemensam målbild som kopplas till affären, ökad innovationskraft och ett tydligt ledarskap. Samt en aktiv och långsiktig politik.

På ett event i Stockholm den 21 februari överlämnas bygg- och anläggningssektorns färdplan till infrastrukturminister Andreas Carlson, med tydliga förslag och initiativ för klimateffektivt samhällsbyggande.

På plats är Mattias Andreassen, affärsområdeschef för AFRYs fastighetserbjudande i Sverige.

―Vår bransch har ett ansvar att kroka arm och gemensamt visa vägen mot en bättre, konkurrenskraftig, och hållbar bygg- och anläggningssektor. Vi har många verktyg till vårt förfogande, och såväl arkitekter som designers och experter på AFRY har erfarenheten och kunnandet som krävs inom allt från livscykelanalys, återbruk, energieffektivisering, flexibel användning av byggnader och anläggningar, medveten och hållbar design, säger han.

Läs ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – bygg och anläggningssektorn” 

För mer information

Robert Larsson - EVP and Head of Division Infrastructure

Robert Larsson

Divisionschef Infrastructure

Kontakta Robert Larsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Mattias Andreassen - VP and Head of Business Area Buildings Sweden

Mattias Andreassen

VP and Head of Business Area Buildings Sweden

Kontakta Mattias Andreassen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Maja Manner - Sustainable Urban Development Expert

Maja Manner

Hållbarhetsstrateg

Kontakta Maja Manner

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.