Miljöcertifiering hållbar stadsutveckling Citylab AFRY

AFRY stärker sin kompetens inom miljöcertifiering för hållbar stadsutveckling

05/07/2021

Thérèce Bonnier, expert inom hållbart byggande på AFRY, hjälper som en av Sveriges sju certifierade Citylabsamordnare, kommuner och fastighetsägare att säkerställa en stadsdels ekologiska och sociala hållbarhet.

Miljöcertifiering för hållbara städer

Citylab, är ett nyligen lanserat svenskt miljöcertifieringssystem för hållbara städer och stadsdelar. Systemet är väl förankrat i Agenda 2030 och utvecklat för kommuner och fastighetsägare som vill försäkra sig om att staden och dess stadsdelar bidrar till de nationella men också de Globala hållbarhetsmålen.

Bevis för låg klimatpåverkan

En stadsdel som är certifierad enligt Citylab lägger grunden för en jämlik och trygg miljö som är tillgänglig för alla. Den har minimal negativ klimat- och miljöpåverkan och kan stå emot klimatförändringar. Stadsdelen är också flexibel och kan anpassas för framtida förändrade behov.

”Är otroligt stolt över att få vara del av ett så gediget forskningsförankrat och väl genomarbetat system för hållbar stadsutveckling i yttersta framkant!” säger Thérèce Bonnier, expert inom hållbart byggande på AFRY, och en av i Sverige sju certifierade Citylabsamordnarna.

Certifiering svenska förhållanden

Citylab är det första certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden. Systemet har utvecklats av Sweden Green Building Council i nära samarbete med forskningsprojektet Decode, Kungliga tekniska Högskolan och Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsprojektet C/O City, forskningsprojektet Södertörnsmodellen och forskningsprojektet Nordic Urban Development.

Utvärdering och nulägesanalys

Certifieringen kan användas på olika sätt. Exempelvis kan en kommun eller fastighetsägare följa upp om tidigare hållbarhetssatsningar uppnått avsedd effekt och därmed kunna avgöra om tidigare investeringar varit lönsamma. Certifieringen kan även användas av en kommun eller fastighetsägare i syfte att få en nulägesbeskrivning inför planerade förändringar i stadsdelen, till exempel en förtätning.

Bedömning av ekologisk och social hållbarhet

En certifiering enligt Citylab certifiering av en stadsdels hållbarhet innebär en omfattande bedömning av en stadsdels ekologiska och sociala hållbarhet för att säkerställa att området är bra både för miljön och för dem som vistas där. Totalt bedöms femton indikatorer inom bl.a. klimatpåverkan, energianvändning, innemiljö, material, trygghet, serviceutbud, avfallshantering, biologisk mångfald och dagvattenhantering.

”Är otroligt stolt över att få vara del av ett så gediget forskningsförankrat och väl genomarbetat system för hållbar stadsutveckling i yttersta framkant!” säger Thérèce Bonnier, expert inom hållbart byggande på AFRY, och en av i Sverige sju certifierade Citylabsamordnarna.

Kontakt

För mer information om Citylab, miljöcertifieringar och vår kompetens inom området vänligen kontakta vår expert inom området Thérèce Bonnier på therece.bonnier@afry.com eller 010-505 52 65.