Road from above wintertime

AFRYs experter på Transportforum 2024

AFRYs deltagande på Transportforum 17-18 januari 2024.

På Transportforum i Linköping kommer AFRYs experter, tillsammans med forskare, offentliga och privata aktörer inom transport och infrastruktur ägna två dagar till kunskapsutbyte och nätverkande. Transportforum arrangeras 2024 för 40:e gången, för att tillsammans hitta vägar att accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Våra experter på plats håller fyra föredrag under de två dagarna. Dessutom hittar ni oss i AFRYs monter (nummer 28) under hela konferensen, besök oss gärna!

Vårt Program:

Onsdag 17/1

Utvärderingsverktyg för supercykelvägar

Charlotte Lindskog tillsammans med Agnes Björk på Region Skåne
Session 11:1 Utformning för cyklister, 13:30-15:00 - S:t Larssalen (Scandic Frimurarehotellet)

Region Skånes koncept för supercykelvägar innebär att viktiga cykelvägar för pendlingstrafik ska utvecklas, uppgraderas och marknadsföras för att utnyttja potentialen som finns i Skåne med fler cyklister. AFRY har tagit fram ett verktyg för utvärdering av potentiella supercykelvägar. Verktyget används för att på ett samlat och kvantitativt sätt beskriva kvaliteter och brister för en potentiell supercykelväg. Verktyget pekar även ut de åtgärder som krävs för att ett stråk ska uppfylla s.k. supercykelstandard.

Ny ekvation för beräkning av uppställningsbehov i bussterminaler

Linda Larsson tillsammans med Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Session: 3:2 Dimensionering och resenärsupplevelser i stationer och terminaler - Spegelsalen

Framtagandet av en ny metod för att beräkna behovet av uppställningsplatser för reglering, paus och rast i en bussterminal grundar sig i en hypotes att trafikförvaltningens tidigare metod överskattade behovet. Teoretiska studier har kombinerats med fältobservationer och kunskapsöverföring från trafikutövare i framtagandet av den nya metoden. Arbetet med att utforma de mest optimala och effektiva bussterminalen kommer att fortsätta i takt med att metoderna blir bättre på att identifiera och fastställa de uppställningsplatser som behövs.

 

Torsdag 18/1

Intrångsskydd till järnvägen

Anna-Lena Lindström Olsson tillsammans med Maria Håkansson, Guideance to Zero
Session 5:6 Oskyddade i väg- och järnvägssystemet, 10:00-11:30 – Studion

Antalet personpåkörningar på järnvägen är cirka 90 per år. Av de olyckor som sker på spåren idag utgör självmord cirka 80 procent. Varje dödsfall eller olycka skapar, utöver det mänskliga lidandet förseningar och kostnader. AFRY har med stöd av Trafikverket gjort en studie för att se om det är möjligt att anpassa dagens viltstängsel till att även försvåra för människor att ta sig in spårområdet. Fem olika prototyper prövades där den slutgiltiga prototypen bedöms stoppa cirka 80 % av de som vill klättra över. Den framtagna prototypen kan ge billigare och mer intrångssäkra barriärer än vad som finns idag. Åtgärden är exceptionellt lönsam åtgärd i ett samhällsekonomiskt perspektiv, där de största nyttorna är kopplade till att färre dör och skadas på järnvägen.

Publik laddinfrastruktur

Maria Isling Sundell & Gustaf Bofält
Session 6:1 Publik laddinfrastruktur, 14:30-15:30 - Pelarsalen (Scandic Frimurarehotellet)

I takt med att antalet elbilar ökar i Sverige finns ett stort behov av utbyggnad av landets laddinfrastruktur. AFRY har på uppdrag av Halmstad och Malmö kommun, samt Region Kronoberg gjort tre utredningar med fokus på laddinfrastruktur. De tre aktörerna ser det inte som sitt ansvar att finansiera utbyggnaden av infrastruktur för publik laddning men däremot att vara en möjliggörare av laddinfrastruktur och att jobba proaktivt med frågan.

Störst effekt för att öka möjligheten för privatpersoner att skaffa elbil är genom att säkerställa tillgången till laddplats i närheten av hemmet där laddning kan ske till låg kostnad (med låg effekt) under tider då bilen står parkerad lång tid, ex nattetid. Kommuner gör dock olika bedömningar i fråga om det är lämpligt att anlägga laddningspunkter på allmän platsmark då sådan mark ska vara till för gemensamma ändamål. Det finns också en målkonflikt i detta då kommuner har som mål att minska biltrafiken i städerna. För att elektrifiera lokala och regionala transporter behöver fokus de närmsta åren ligga på utbyggnad av depå och semi-publik laddning inom landets regioner, varpå dessa laddstationer gradvis kan skalas upp och kompletteras med publik laddning för att sammanlänka regioner och så småningom möjliggöra elektriska fjärrtransporter.

Se hela programmet och anmäl dig på Transportforums webbplats.