Sunrise illuminating forest

Hur kan skogen bidra till klimatnytta?

Ny rapport belyser skogsråvarors roll i kampen mot klimatkrisen

Klimatkrisen är akut och fossila utsläpp är en stor del av problemet. Samtidigt har skogarnas fulla klimatpåverkan inte erkänts fullt ut i EU, eftersom politiken fokuserar på kolsänkor och bortser från träprodukternas roll. Detta begränsar användningen av skogsråvaror trots att de bidrar till att ersätta fossila och fossilintensiva råvaror för att minska de fossila utsläppen.

En ny rapport av AFRY, beställd av FAM som ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna, visar att detta perspektiv behöver nyanseras. Rapporten visar att skogsprodukter redan idag bidrar med en klimatnytta som motsvarar utsläppen från 50 miljoner EU medborgare. Denna klimatnytta kommer från vad som kallas för substitutionseffekten - när fossilbaserade material och råvaror ersätts med biobaserade alternativ, minskar utsläppen. En del av skogens klimatnytta som tyvärr ofta fått mindre uppmärksamhet.

Skogar och skogssektorn kan spela en nyckelroll i klimatomställningen på flera sätt; växande skogar tar bort kol från atmosfären och lagrar det i skogen, träprodukter lagrar kol under hela sin livscykel och träprodukter och bioenergi kan ersätta fossila material för att minska utsläppen, vilket den här rapporten fokuserar på.

"Genom att tydliggöra klimatnyttan med skogsbaserade produkter vill vi bidra med ett uppdaterat beslutsunderlag för åtgärder och beslut som rör skogliga frågor. Den skogliga värdekedjans substitutionspotential och klimatnytta är en viktig pusselbit för att hantera klimatutmaningarna, för både Sverige och Europa", säger Håkan Buskhe, vd på FAM.  

Vi behöver uppmärksamma och dra nytta av substitutionseffekten mer för att möta klimatutmaningen. Rapporten visar specifikt att skogsprodukter som kartong, virke och cellulosabaserade textilier minskar utsläppen från fossilbaserade material med 390 miljoner ton koldioxidekvivalenter på europeisk nivå varje år. Och potentialen är ännu större. Baserat på huvudscenariot i rapporten kan substitutionseffekten öka till hela 561 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2050. Det motsvarar ungefär en fjärdedel av de totala europeiska utsläppen från energi, tillverkningsindustri och transportsektorer.

"För att minska vår klimatpåverkan måste vi minska vårt användande av fossila resurser i såväl material som i vår energimix. Skogen spelar en central roll när det fossila ska bytas ut till mer hållbara och cirkulära råvaror. Denna rapport är ett viktigt inspel i debatten och belyser fördelarna med ett aktivt och ansvarsfullt skogsbruk och dess roll i utfasningen av fossila råvaror", Jonas Gustavsson, VD och koncernchef på AFRY.

Det är dags att se skogens klimatnytta som en lösning, inte ett problem. Genom att förstå och dra nytta av skogens substitutionspotential kan vi skapa en hållbar framtid för både Sverige och Europa.

Sunrise illuminating forest

Vill du veta mer?

Vill du prata om bioekonomi eller skogsfrågor? Kontakta en av våra experter

Sami Pastila - Senior Principal, Management Consulting

Sami Pastila

Senior Principal, Management Consulting

Kontakta Sami Pastila

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Salla-Mari Järvinen - Manager, AFRY Management Consulting

Salla-Mari Järvinen

Manager, AFRY Management Consulting

Kontakta Salla-Mari Järvinen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.