Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB - Bokslutskommuniké januari - december 2011

mån, 13/02/2012 - 10:47 CET
Regulatory

För mer information:

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 70 608 12 20

CFO Stefan Johansson, +46 70 224 24 01

Informationschef Viktor Svensson, +46 70 657 20 26Fjärde kvartalet 2011

  * Nettoomsättningen uppgick till 1 457 (1 277) MSEK
  * Rörelseresultatet uppgick till 148 (94) MSEK
  * Rörelsemarginalen var 10,2 (7,4) procent
  * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,11 (2,02) kronor


Helåret 2011

  * Nettoomsättningen uppgick till 5 124 (4 334) MSEK
  * Rörelseresultatet1) uppgick till 426 (317) MSEK
  * Rörelsemarginalen1) var 8,3 (7,3) procent
  * Resultat per aktie1) före utspädning, uppgick till 9,07 (6,55) kronor
  * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 9,07 (21,02) kronor
  * Styrelsen föreslår en utdelning för år 2011 på 5,00 (4,00) kronor


1) Exklusive reavinst från försäljning av rörelse. I resultatet för det första
kvartalet 2010 ingick en reavinst på 458 MSEK som ett resultat av försäljningen
av ÅF Kontroll. I resultatet för det tredje kvartalet 2010 ingick en reavinst på
30 MSEK som ett resultat av försäljningen av ÅF TÜV Nord.Kommentar av VD Jonas Wiström:

Fjärde kvartalet 2011 blev ett rekordkvartal för ÅF. Rörelse-resultatet uppgick
till 148 MSEK (94), motsvarande en marginal på drygt 10 procent, och kassaflödet
uppgick till 185 (145) MSEK. Tillväxten var 14 procent, varav drygt hälften
härrörde från organisk tillväxt. Den organiska tillväxten gynnas av att ÅFs
attraktivitet som arbetsgivare är starkare än någonsin.Det förbättrade resultatet förklaras i första hand av en positiv trend för
divisionerna Industry, Infrastructure och Technology. Industry, Sveriges ledande
industrikonsultverksamhet, gjorde 13,9 procent i rörelsemarginal i fjärde
kvartalet. Technology fortsätter att visa god organisk tillväxt både vad gäller
försäljning och resultat. Noterbart var även att Infrastructure fortsätter att
uppvisa hög tillväxt i kombination med stigande resultat. Marginalen översteg
10 procent för perioden.För division Energy blev 2011 ett "mellanår". Kärnkraftsolyckan i Japan och
förstärkningen av den schweiziska francen tyngde resultatet väsentligt. Fjärde
kvartalet blev något bättre och ÅFs bedömning att marknaden för internationell
kärnkraft kommer förbättras från och med 2012, kvarstår. En framtidssyn som
förstärktes av att ÅF nyligen vann ett internationellt anbud om att agera
teknisk huvudkonsult vid byggnationen av en ny kärnkraftsanläggning i Brasilien.ÅFs orderingång var fortsatt god i slutet av 2011. Samman-taget var marknaden
stark och endast få tecken på konjunkturförsvagning kunde observeras. Utsikterna
för 2012 är emellertid fortsatt osäkra med anledning av skuldkrisen i Europa.ÅFs viktigaste mål är att fortsätta prestera lönsamhet i toppskiktet av
branschen - oavsett konjunkturläge. Bolaget har i dag mer än 4 600 kvalificerade
medarbetare och ambitionen är att fortsätta växa med lönsamhet, såväl organiskt
som genom förvärv. Goda kassaflöden och en stark balansräkning ger ÅF
möjligheten att kunna flytta fram marknadspositionerna ytterligare.

Huvudkontor:

ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm

Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna

Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: 10 505 00 10

www.afconsult.com / info@afconsult.com

Org.nr. 556120-6474Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
13 februari 2012 klockan 10.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk


Related files