Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari - juni 2014

fre, 11/07/2014 - 11:00 CEST
Regulatory

För mer information:
Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20

 Stefan Johansson, CFO         +46 70 224 24 01

 Viktor Svensson, Informationschef   +46 70 657 20 26Andra kvartalet 2014

 * Nettoomsättningen uppgick till 2 281 (2 152) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 207 (153) MSEK
 * Rörelsemarginalen var 9,1 (7,1) procent
 * Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 207 (191) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 9,1 (8,9) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 154 (107) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,00 (1,35) kronor

Första halvåret 2014

 * Nettoomsättningen uppgick till 4 556 (4 277) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 408 (319) MSEK
 * Rörelsemarginalen var 8,9 (7,5) procent
 * Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 408 (374) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,9 (8,7) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 303 (227) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,92 (2,87) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat exklusive engångsposter ökade med över 8 procent till 207
(191) MSEK under det andra kvartalet. Det är det högsta resultat ÅF redovisat
hittills under ett andra kvartal - och detsamma gäller för första halvåret
ackumulerat. Rörelsemarginalen steg till 9,1 (8,9) procent i det andra
kvartalet. Noterbart är att andra kvartalet innehöll tre färre arbetsdagar
jämfört med årets första kvartal.

Omsättningstillväxten uppgick till 6 procent, varav drygt 2 procent var organisk
tillväxt, i det andra kvartalet. Justerat för ÅF Ryssland, vars försäljning
varit vikande under det senaste året, uppgick tillväxten till närmare 8 procent
varav 4 procent organiskt. På grund av svag lönsamhet och otillräckliga
synergier har en överenskommelse träffats om att avyttra det ryska dotterbolaget
Lonas med verkan från och med juli 2014 (se separat pressmeddelande
2014-07-11). Försäljningen bedöms få en positiv effekt på ÅFs lönsamhet
framöver.

ÅF har, efter försäljningen i Ryssland, cirka 7 000 högt kvalificerade
medarbetare med ett starkare och mer komplett ingenjörserbjudande än någonsin
tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda kunderna cirka 20 000 ingenjörer i ett eget
och unikt partnernärverk. Ett bevis på vår styrka är att ÅF fortsätter att vinna
större och större förtroende hos kunderna och andelen projektåtaganden ökar och
utgör i dag cirka 60 procent av vår affär, vilket följer strategin att skapa
mervärde för våra kunder genom långsiktiga och nära samarbeten.

Högst lönsamhet i kvartalet levererade division Infrastructure följt av Industry
med rörelsemarginaler om 12,4 (13,3) procent respektive 10,6 (11,3) procent. Det
är klart tillfredsställande att två divisioner, med över hälften av ÅFs samlade
personalstyrka, fortsätter att visa hög tillväxt, marginaler över 10 procent och
en stark orderingång. I slutet av andra kvartalet bevisade sig division
Infrastructure återigen som en ledande aktör på marknaden för nordisk
infrastruktur- och samhällsutveckling genom att vinna Trafikverkets förtroende
såsom teknisk huvudkonsult för fas 1 av Ostlänken, Sveriges första
höghastighetsjärnväg.

Division Technology verkade på en fortsatt långsamt förbättrad marknad för
avancerad Produktutveckling & IT och ökade rörelsemarginalen från 7,0 till 7,6
procent. Division International redovisade en rörelsemarginal om 3,3 (7,6)
procent. Den vikande lönsamheten har sin förklaring i fortsatt svaga resultat i
Ryssland och Spanien, samt engångskostnader för ett kostnadsbesparingsprogram
(Spanien) i kvartal två. Mot bakgrund av nu vidtagna åtgärder i både Ryssland
och Spanien har framtidsutsikterna för division International förbättrats.

Utsikterna för ÅF-koncernen för det andra halvåret 2014 är försiktigt
optimistiska. Marknaden för infrastruktur uppskattas vara fortsatt stark
samtidigt som marknadsläget för industrin är bättre jämfört med för ett år
sedan. Energimarknaden fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i
Europa, medan möjligheterna är fortsatt goda på marknaderna i Asien och
Sydamerika.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt, av de närmast jämförbara bolagen i
branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en
konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via
bolagsförvärv. I början av 2014, vid ÅFs årliga kapitalmarknadsdag,
introducerades nya långsiktiga mål som bland annat innebär att ÅF skall omsätta
minst 2 miljarder Euro år 2020.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
11 juli klockan 11.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk


Related files