Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF AB Delårsrapport januari - mars 2014

mån, 05/05/2014 - 11:00 CEST
Regulatory

För mer information:

 Jonas Wiström, VD och koncernchef +46 70 608 12 20

 Stefan Johansson, CFO       +46 70 224 24 01

 Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26Första kvartalet 2014

 * Nettoomsättningen uppgick till 2 276 (2 125) MSEK
 * Rörelseresultat uppgick till 200 (166) MSEK
 * Rörelsemarginalen var 8,8 (7,8) procent
 * Rörelseresultat exkl engångsposter uppgick till 200 (183) MSEK
 * Rörelsemarginalen exkl engångsposter var 8,8 (8,6) procent
 * Resultat efter skatt uppgick till 149 (121) MSEK
 * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 3,83 (3,04) kronor

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs rörelseresultat ökade till 200 (166) MSEK under det första kvartalet 2014.
Det är det högsta resultat ÅF redovisat hittills under ett första kvartal, även
beaktat att fjolårets första kvartal belastades med 17 MSEK i
omstruktureringskostnader. Rörelsemarginalen ökade till 8,8 (7,8) procent i
kvartalet. Den förbättrade lönsamheten har sin huvudförklaring i något ökad
debiteringsgrad samt synergier från genomförda förvärv.

Tillväxten för ÅF-koncernen uppgick till 7 procent i första kvartalet, varav 3
procent var organisk tillväxt. Justerat för ÅF Ryssland, vars
försäljningsvolymer var fortsatt vikande, växte ÅF med drygt 12 procent i första
kvartalet, 8 procent organiskt. ÅF är i dag över 7 000 högt kvalificerade
medarbetare med ett starkare och mer komplett ingenjörserbjudande till kund än
någonsin tidigare. Till detta kan ÅF erbjuda kunderna cirka 20 000 ingenjörer i
ett unikt nätverk.

ÅFs marknad, undantaget Ryssland och Spanien, fortsatte att gradvis förbättras
under det första kvartalet. Högst lönsamhet levererade divisionerna
Infrastructure och Industry med rörelsemarginaler om 11,9 (13,9) respektive
10,1 (8,0) procent. Noterbart var att Industry kunde kombinera stigande
lönsamhet med en tillväxt på över 20 procent i kvartalet. Division Technology
levererade en oförändrad marginal på 8,6 (8,6) procent, likväl en ökning jämfört
med fjärde kvartalet i fjol. International förbättrade marginalen till 4,0 (2,4)
procent. Tillväxten i division International var dock negativ på grund av ett
fortsatt försämrat efterfrågeläge i Ryssland och Spanien.

Utsikterna för återstoden av 2014 bedöms fortsatt som försiktigt optimistiska.
Marknaden för infrastruktur uppskattas vara fortsatt stark samtidigt som
marknadsläget för industrin är mer positivt än för ett år sedan. Energimarknaden
fortsätter att präglas av en låg investeringsnivå i Europa men med bättre
utsikter på marknaderna i Asien och Sydamerika.

Intresset för ÅF som arbetsgivare är fortsatt mycket starkt. I början på april
placerade sig ÅF på Randstad Awards lista över Sveriges 20 mest attraktiva
arbetsgivare - alla branschkategorier. Randstad Awards är världens största
oberoende employer branding-undersökning. För ÅF, som kunskapsföretag, är
möjligheten till att kunna rekrytera de bästa ingenjörerna en avgörande
framgångsfaktor. I syfte att ytterligare stärka ÅF som attraktiv arbetsgivare
lanseras en strategisk satsning och process, Even Odds, för att fortsätta och
avsevärt öka andelen kvinnliga chefer och medarbetare i bolaget.

ÅFs viktigaste mål är att vara mest lönsamt, av de närmast jämförbara bolagen, i
branschen och uppnå en rörelsemarginal på minst 10 procent över en
konjunkturcykel. Detta skall kombineras med tillväxt - såväl organiskt som via
bolagsförvärv. I slutet av första kvartalet, vid ÅFs kapitalmarknadsdag,
introducerades nya långsiktiga mål som bland annat innebär att ÅF skall omsätta
minst 2 miljarder euro år 2020.

Huvudkontor:
ÅF AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00 Fax: +46 10 505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
5 maj klockan 11.00.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk


Related files