Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

ÅF och Epsilon går samman och bildar ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag

tors, 18/10/2012 - 08:00 CEST
Regulatory
Styrelserna för ÅF AB (publ) ("ÅF") och Epsilon Holding AB (publ) ("Epsilon")
offentliggör idag ett samgående mellan ÅF och Epsilon ("Transaktionen").
Samgåendet skapar ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag. Samgåendet
motiveras av en stark industriell logik då ÅF och Epsilon i stora delar har en
gemensam kultur och kompletterar varandra väl vad avser teknisk expertis,
tjänsteerbjudande, kundbas och geografisk täckning. Den nya ÅF-koncernen skulle
under de senaste tolv månaderna ha haft en årsomsättning om cirka 7,8 miljarder
kronor[1].

 * ÅF och Epsilon är två av Nordens ledande teknikkonsultbolag och samgåendet
  förstärker ytterligare ÅF:s erbjudande inom industriell process och
  produktionsautomation (Industry) samt skapar den ledande leverantören inom
  avancerad produktutveckling (Technology) på sin marknad.
 * Samgåendet möjliggör för bolagen att kombinera och på så sätt stärka sina
  erbjudanden till befintliga och nya kunder bland annat inom attraktiva
  tillväxtområden såsom tekniska beräkningar och inbyggda system (embedded
  systems).
 * Epsilons omsättning de senaste tolv månaderna uppgick till cirka 2,1
  miljarder kronor och rörelseresultatet uppgick till cirka 200 miljoner
  kronor. Den organiska tillväxten i omsättningen har sedan 2009 i genomsnitt
  uppgått till cirka 32 procent årligen.
 * Effekten på vinst per aktie för den nya ÅF-koncernen skulle under de senaste
  nio månaderna ha uppgått till cirka 12 procent[2] utan beaktande av
  synergier. ÅF och Epsilon bedömer att synergierna kommer att överstiga 100
  miljoner kronor.
 * Samgåendet genomförs genom att ÅF förvärvar Epsilon. Köpeskillingen består
  av en initial köpeskilling om cirka 1 700 miljoner kronor (enterprise
  value), bestående av kontant betalning om 850 miljoner kronor och 5 985 915
  nyemitterade B-aktier i ÅF. Dessutom tillkommer en tilläggsköpeskilling som
  maximalt kan uppgå till 1 100 miljoner kronor[3]. Kontantdelen av den
  initiala köpeskillingen är föremål för nettoskuldsjustering.
 * I samband med Transaktionen blir Dan Olofsson med familj[4], som är ensamma
  ägare till Epsilon, röstmässigt näst störste ägare i ÅF med 11,0 procent av
  rösterna och kapitalmässigt störste ägare i ÅF med 14,9 procent av
  kapitalet.
 * Epsilons nuvarande VD, Mats Boström tillträder som chef för divisionen ÅF
  Technology och kommer att ingå i koncernledningen för ÅF.
 * Transaktionens genomförande är villkorad av godkännande från relevanta
  konkurrensmyndigheter samt godkännande från extra bolagsstämma i ÅF som
  kommer att hållas den 19 november 2012.
 * Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och CapMan, som tillsammans innehar
  21,8 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i ÅF, har uttalat
  sitt stöd för Transaktionen och har även åtagit sig att rösta för
  erforderliga beslut vid den extra bolagsstämman i ÅF.

+----------------------------------------------------------------------------+
|Presskonferens i dag kl. 11.00 på ÅFs huvudkontor på Frösundaleden 2 i Solna|
+----------------------------------------------------------------------------+


"Idag är en stor dag för samtliga medarbetare i ÅF och Epsilon. Tillsammans
skapar vi ett av norra Europas ledande teknikkonsultbolag med en stark plattform
för framtida lönsam tillväxt. Vi på ÅF har över åren lärt känna Epsilon väl och
vi är mycket imponerade av bolagets verksamhet och ledning. Vi kompletterar
varandra väl och har till stora delar en gemensam kultur som vi nu kommer att
utveckla vidare. Affären innebär att vi tillsammans blir en starkare leverantör
till våra kunder och en bättre och mer utvecklande arbetsplats för våra
anställa. Det här är en industriellt logisk affär för båda parter där vi båda
kommer att kunna dra nytta av respektive parts styrkor. För ÅF:s del innebär
affären att vi nu även inom Technology blir nummer ett och därmed blir nummer
ett eller två inom samtliga fokusområden på den skandinaviska marknaden samt att
vi får en god balans mellan koncernens divisioner", säger Jonas Wiström, VD och
koncernchef i ÅF.

"Jag är mycket glad över att kunna medverka till denna strukturaffär mellan två
framgångsrika bolag. Jag känner sedan flera år väl till ÅF och dess ledning och
mina intryck är mycket positiva. Efter att under 26 år byggt upp Epsilon, ser
jag ett värde i denna nya utvecklingsfas för bolaget. Det är den industriella
logiken i att vi kompletterar varandra väl som utgjort grunden för denna affär.
Det gör att vi kan skapa starkare erbjudanden till kunderna, en bra
utvecklingsmiljö för våra medarbetare och mervärden för aktieägarna. Bolagens
ledningar har haft en omfattande dialog. Slutsatsen härav är att det finns
mycket goda förutsättningar för att detta samgående kommer att utvecklas väl.
Som blivande långsiktig ägare i ÅF ser jag och familjen med tillförsikt fram
emot den fortsatta gemensamma resan. Jag är övertygad om att vi tillsammans med
alla engagerade medarbetare som ser möjligheterna kan skapa något ännu bättre av
två fina bolag," säger Dan Olofsson, ägare till Epsilon.

Motiv för samgåendet

ÅF har som långsiktigt mål att omsätta cirka en miljard euro år 2015, vilket
innebär en genomsnittlig tillväxt om cirka 16 procent per år. Härutöver har
bolaget som målsättning att vara den mest lönsamma aktören bland jämförbara
bolag med en rörelsemarginal om 10 procent över en konjunkturcykel samt en
nettoskuld som ej överstiger 40 procent av eget kapital över tiden.

För att nå de långsiktiga målen har ÅF fastlagt en strategi att vara nummer ett
eller två på de marknader där bolaget är verksamt. Tillväxten ska drivas till
hälften genom förvärv och till hälften genom organisk tillväxt.

Samgåendet mellan ÅF och Epsilon ligger därför mycket väl i linje med ÅF:s
strategi. Genom samgåendet förstärks ÅF Industrys marknadsposition medan ÅF
Technology blir en ledande aktör på sin marknad. ÅF och Epsilon verkar på en
marknad där ÅF ser en god långsiktig marknadstillväxt. Kundbasen breddas och
andelen överlappande kunder är begränsad. Bolagens expertområden kompletterar
varandra väl och samgåendet kommer möjliggöra för den nya ÅF-koncernen att
erbjuda ett mer komplett utbud av tjänster och expertis till den kombinerade
befintliga kundbasen som helhet såväl som till nya kunder.

På senare år har Epsilon utvecklat sin affärsmodell genom att lansera ett
koncept för underkonsulter benämnt partnerkonceptet ("Partnerkonceptet").
Partnerkonceptet innebär att Epsilon knyter till sig ett nätverk av
underkonsulter i ett samarbete, som erbjuder fördelar för såväl bolaget,
kunderna som underkonsulterna. Partnerkonceptet har rönt stor framgång och ger
Epsilon förmågan att snabbt kunna anpassa sig till ökad efterfrågan med
begränsad risk och en låg kapitalbindning. Konceptet är en fullt ut integrerad
del av Epsilons verksamhet och erbjudande till sina kunder. Genom att fortsätta
utveckla Partnerkonceptet och integrera det i ÅF:s verksamhet, erbjuds kunderna
ett bredare utbud av kompetens för att kunna hantera stora volymer med korta
ledtider. Detta bedöms öka tillväxtmöjligheterna för ÅF. Epsilon har cirka
1 600 medarbetare och cirka 14 000 partners. Sammantaget ger detta en kraftfull
leveranskapacitet, vilket driver tillväxt. Sedan 2010 har intäkterna på rullande
tre månaders basis från Partnerkonceptet mer än femdubblats. Epsilon har sedan
2009 haft en genomsnittlig organisk tillväxt om cirka 32 procent årligen. De
senaste tre årens rörelsemarginal har i genomsnitt varit 8,9 procent.

Sammanfattningsvis bedömer bolagsledning och styrelse i såväl ÅF som Epsilon att
samgåendet kommer att stärka bolagets marknadsposition och konkurrenskraft.
Vidare kommer den nya ÅF-koncernen att kunna leverera ett mer komplett och
förbättrat utbud av tjänster till sina kunder. Transaktionen bedöms komma att
skapa betydande aktieägarvärde genom ökad vinst per aktie.

Den nya ÅF-koncernen

Den nya ÅF-koncernen skulle under de senaste tolv månaderna ha haft en
omsättning om cirka 7,8 miljarder kronor[5] med totalt cirka 6 800 anställda.
Bolaget stärker sin geografiska ställning framför allt i Sverige.

Epsilons konsultverksamhet kommer till cirka 80 procent att integreras i
divisionen Technology och resterande andel kommer att ingå i divisionen
Industry.

Partnerkonceptet kommer att införas i ÅF:s samtliga divisioner.

Ledning

Mats Boström, VD i Epsilon sedan 2004, kommer att bli chef för divisionen
Technology samt ansvarig för det divisionsöverskridande Partnerkonceptet. Mats
Boström kommer att ingå i ÅF:s koncernledning och rapportera direkt till ÅF:s VD
och koncernchef, Jonas Wiström.

Synergier

ÅF och Epsilon bedömer att synergierna uppgår till ett belopp överstigande 100
miljoner kronor. Av dessa synergier bedöms cirka 50 miljoner kronor komma att
realiseras genom kostnadsbesparingar. Utöver kostnadsbesparingar förväntas
betydande positiva effekter genom att försäljningssynergier realiseras och genom
att Epsilons Partnerkoncept integreras i ÅF. Realiserandet av synergierna
underlättas av en såväl geografisk som kulturell närhet mellan bolagen, där
majoriteten av konsulterna inom berörda divisioner är anställda i Sverige. ÅF:s
och Epsilons företagsledningar har genom tidigare erfarenhet god kunskap om
varandras respektive bolag och marknadssegment.

Den fulla effekten av synergierna bedöms uppnås inom de närmaste tre åren.
Integrationskostnader för att realisera synergierna bedöms komma att uppgå till
cirka 30 miljoner kronor och kommer framför allt att belasta resultatet under
2013. Kostnader relaterade till Transaktionen bedöms uppgå till i
storleksordningen 20 miljoner kronor, vilket kommer att belasta resultatet under
2012.

Finansiell information

Den nedan presenterade finansiella informationen har ej reviderats eller på
annat sätt granskats av respektive bolags revisorer. Information är hämtad ur
respektive bolags redovisning, vilket innebär att det kan finnas skillnader vad
gäller redovisningsprinciper. Den kombinerade finansiella informationen utgör en
ren sammanläggning av denna finansiella information för de olika verksamheterna
för de olika perioderna i syfte att illustrera den nya ÅF-koncernens omsättning
och resultat under antagandet att verksamheterna ingått i samma koncern från
början av respektive period.

Sammanläggningen bygger på en hypotetisk situation och ska inte ses som en
proformaredovisning då endast en grov justering har skett för förvärvet. Inga
justeringar har skett för effekter av olika redovisningsprinciper och
transaktionskostnader.

Framtida synergieffekter har inte beaktats.

Resultaträkning

 Miljoner kronor         ÅF Epsilon Justering Kombinerat
-----------------------------------------------------------------


 januari - september 2012

 Nettoomsättning        3 949  1 555         5 504

 EBITDA             364   151          515

 EBITDA-marginal, %       9,2   9,7          9,4

 EBITA              331   149          480

 EBITA-marginal, %        8,4   9,6          8,7

 EBIT              324   149    -15    458

 EBIT-marginal, %        8,2   9,6          8,3 oktober 2011 - september 2012

 Nettoomsättning        5 406  2 072         7 478

 EBITDA             527   202          729

 EBITDA-marginal, %       9,7   9,7          9,7

 EBITA              481   200          681

 EBITA-marginal, %        8,9   9,6          9,1

 EBIT              472   200    -20    652

 EBIT-marginal, %        8,7   9,6          8,7
-----------------------------------------------------------------


Den 7 september 2012 offentliggjorde ÅF via pressmeddelande att man förvärvat
det norska bolaget Advansia AS ("Advansia") med verksamhet inom
infrastrukturella projekt. Transaktionen genomfördes den 1 oktober 2012 och
reflekteras sålunda inte i siffrorna ovan.

En sammanläggning på motsvarande sätt som ovan med beaktande av förvärvet av
Advansia skulle resultera i en kombinerad nettoomsättning om 7 817 miljoner
kronor, en kombinerad EBITA om 740 miljoner kronor och en kombinerad EBIT om
709 miljoner kronor för de senaste tolv månaderna, dvs 1 oktober 2011 - 30
september 2012.

ÅF:s nettoskuldsättningsgrad (nettoskuld/eget kapital) bedöms efter
Transaktionens genomförande samt efter förvärvet av Advansia att uppgå till
cirka 30 procent. Detta är väl i linje med ÅF:s långsiktiga mål om en
nettoskuldsättning understigande 40 procent över tiden. Per 30 september 2012
hade ÅF en nettokassa uppgående till 191 miljoner kronor.

Ägarstruktur

Efter genomförandet av Transaktionen och Apportemissionen[6] kommer
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse att inneha 13,6 procent av kapitalet och
36,4 procent av rösterna. Danir kommer att inneha 14,9 procent av kapitalet och
11,0 procent av rösterna och övriga aktieägare kommer att inneha 71,5 procent av
kapitalet och 52,6 procent av rösterna. Tabellen nedan visar de fem största
aktieägarna per 28 september 2012 justerat för Apportemissionen.

Dan Olofsson med familjs avsikt är att långsiktigt kvarstå som ägare i ÅF.
Styrelse och ledning ser positivt på detta.

 Aktieägare            A-aktier  B-aktier % av kapital % av röster
-------------------------------------------------------------------------------
 Ångpanneföreningens       1 602 876 3 832 576     13,6    36,4
 Forskningsstiftelse

 Dan Olofsson med familj           5 985 915     14,9    11,0

 Swedbank Robur fonder            2 866 027     7,2     5,3

 Nordea fonder                2 092 948     5,2     3,8

 CapMan Oyj                  2 000 000     5,0     3,7

 Övriga aktieägare          6 000 21 658 575     54,1    39,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Summa              1 608 876 38 436 041     100     100Transaktionen i korthet

Samgåendet

ÅF och Danir har den 17 oktober 2012 ingått ett avtal för att skapa ett av norra
Europas ledande teknikkonsultbolag. Samgåendet kommer att genomföras genom att
ÅF förvärvar samtliga aktier i Epsilon från Danir.

Vederlaget

Köpeskillingen kommer att bestå av en initial köpeskilling om cirka 1 700
miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling som maximalt kan uppgå till 1 100
miljoner kronor.

Den initiala köpeskillingen ska erläggas dels genom ett kontantbelopp om 850
miljoner kronor, vilket belopp kommer att justeras med Epsilons nettoskuld, dels
genom 5 985 915 nyemitterade B-aktier i ÅF motsvarande ett värde om cirka 850
miljoner kronor, baserat på en kurs per aktie om 142 kronor i enlighet med
förvärvsavtalet ("Apportemissionen"). ÅF:s styrelse kommer att föreslå att en
extra bolagsstämma beslutar om att bemyndiga styrelsen att besluta om
Apportemissionen, innebärande att 5 985 915 nya B-aktier i ÅF emitteras till
Danir mot betalning i form av Danirs aktier i Epsilon. De nya B-aktierna som
emitteras kommer att motsvara cirka 14,9 procent av kapitalet och 11,0 procent
av rösterna i ÅF efter Apportemissionen.

Tilläggsköpeskillingens storlek är i huvudsak beroende av storleken på EBIT
2014 för divisionerna ÅF Technology och ÅF Industry, i vilka Epsilon kommer att
ingå, samt Epsilons EBIT för 2012. Tilläggsköpeskillingen ska betalas kontant i
februari 2015.

Om EBIT 2014 i divisionerna ÅF Technology och ÅF Industry, i vilka Epsilon
kommer att ingå, understiger 626 miljoner kronor kommer tilläggsköpeskillingen
att utfalla till ett belopp om maximalt 340 miljoner kronor. Detta belopp kan
komma att reduceras beroende på utfallet av Epsilons EBIT 2012.

Om EBIT 2014 i divisionerna ÅF Technology och ÅF Industry uppgår till 626
miljoner kronor utfaller tilläggsköpeskillingen till ett belopp om 400 miljoner
kronor. Detta motsvarar en EBIT-tillväxt om 144 miljoner kronor[7] eller cirka
30 procent (det vill säga en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 12 procent).

Tilläggsköpeskillingen kan maximalt uppgå till 1 100 miljoner kronor. Maximal
tilläggsköpeskilling utgår under förutsättning att det kombinerade EBIT 2014 i
divisionerna ÅF Technology och ÅF Industry uppgår till 823 miljoner kronor,
vilket motsvarar en organisk ökning med cirka 341 miljoner kronor[8] eller cirka
71 procent (det vill säga en årlig genomsnittlig tillväxt om cirka 27 procent).

Villkor för Transaktionens fullföljande

Transaktionens fullföljande förutsätter att extra bolagsstämma i ÅF fattar
beslut om att ändra bolagsordningen för att möjliggöra för Apportemissionen,
godkänna styrelsens beslut om förvärv av Epsilon, bemyndiga ÅF:s styrelse att
besluta om Apportemissionen samt välja Dan Olofsson och Johan Glennmo (son till
Dan Olofsson och för närvarande styrelseordförande i Epsilon) till nya
styrelseledamöter i ÅF från den tidpunkt då ÅF tillträder aktierna i Epsilon
intill nästa årsstämma. Härutöver är Transaktionen villkorad av att godkännande
erhålls av relevanta konkurrensmyndigheter. Den extra bolagsstämman i ÅF kommer
att hållas den 19 november 2012 (se vidare separat pressmeddelande innehållande
kallelse till bolagsstämman).

Finansiering i samband med Transaktionen

I samband med Transaktionen avser ÅF att ta upp ny bankfinansiering, från
Handelsbanken och SEB, uppgående till 900 miljoner kronor med en löptid om 3
år.

Extra bolagsstämma

Styrelsen för ÅF har beslutat kalla till extra bolagsstämma den 19 november
2012. Den extra bolagsstämman föreslås bland annat godkänna styrelsens förslag
om att ändra bolagsordningen för att möjliggöra Apportemissionen, godkänna
styrelsens beslut om förvärv av Epsilon samt bemyndiga ÅF:s styrelse att besluta
om Apportemissionen. Styrelsen för ÅF rekommenderar enhälligt aktieägarna i ÅF
att besluta i enlighet med styrelsens förslag.

Till följd av de förändringar i ägarstrukturen som Apportemissionen medför (se
avsnitt Ägarstruktur ovan) har styrelsen i ÅF gjort bedömningen att det vore
fördelaktigt att Epsilons ägare blir respresenterade i ÅF:s styrelse.
Valberedningen har beslutat att inte lämna något förslag avseende styrelseval
till den extra bolagsstämman. Detta givet att aktieägarna ännu ej tagit
ställning till Transaktionen och den begränsade tiden fram till bolagsstämman.
Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och CapMan, som tillsammans innehar
21,8 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i ÅF, har mot denna
bakgrund föreslagit, under förutsättning att ÅF:s förvärv av Epsilon fullföljs,
att styrelsen i ÅF utökas med två ledamöter genom att föreslå att Dan Olofsson
och Johan Glennmo nyväljs till ledamöter i ÅF:s styrelse.

För ytterligare information hänvisas till separat pressmeddelande innehållande
kallelse till extra bolagsstämman.

Stöd från aktieägare

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och CapMan, som tillsammans innehar
21,8 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i ÅF, har uttalat sitt
stöd för Transaktionen och har även åtagit sig att rösta för ovan angivna
förslag till den extra bolagsstämman. Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse
har vidare åtagit sig gentemot Danir att verka för och om valberedningen i ÅF så
föreslår rösta för att två av Danir utsedda personer väljs till
styrelseledamöter i ÅF vid efterföljande bolagsstämmor i ÅF fram till och med
bolagets årsstämma 2013.

Avtal mellan Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Danir

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse och Danir har den 17 oktober 2012 ingått
ett avtal avseende aktier i ÅF. Genom avtalet har Ångpanneföreningens
Forskningsstiftelse åtagit sig gentemot Danir att, under vissa förutsättningar,
byta A-aktier i ÅF mot B-aktier i ÅF (dock maximalt 78 000 A-aktier under en
period om 7 år), om Danirs innehav i ÅF annars skulle understiga 10 procent av
samtliga röster i ÅF av annan anledning än att Danir överlåtit aktier i ÅF. Om
Danir efter genomfört byte önskar överlåta A-aktie i ÅF ska sådan A-aktie först
erbjudas Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse till förköp.

Preliminär tidplan

Indikativa tidpunkter för Transaktionen anges nedan.

 19 november 2012 Extra bolagsstämma i ÅF

 23 november 2012 Godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter förväntas
         erhållas

 30 november 2012 Förväntat datum för genomförande av Transaktionen och
         Apportemissionen till Danir
Rådgivare

Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
Advokatbyrå är legal rådgivare till ÅF i samband med Transaktionen. HDR Partners
är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Danir i
samband med Transaktionen.

Stockholm den 18 oktober 2012
ÅF AB (publ)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
oktober 2012 klockan [08.00].

Presskonferens idag, torsdagen den 18 oktober kl 11.00 (CET), för ytterligare
information

Med anledning av Transaktionen arrangerar ÅF en presskonferens idag, torsdagen
den 18 oktober 2012, klockan 11.00 (CET) på ÅF:s huvudkontor, Frösundaleden 2,
Solna med Ulf Dinkelspiel, ÅF:s styrelseordförande, Jonas Wiström, VD och
koncernchef för ÅF samt Dan Olofsson, ägare till Epsilon och Mats Boström, VD
och koncernchef för Epsilon.

För mer information:

Jonas Wiström, VD och koncernchef ÅF, +46 10 505 00 95
Stefan Johansson, ekonomi- och finansdirektör ÅF, +46 10 505 10 40
Viktor Svensson, informationschef ÅF, +46 10 505 12 01
Dan Olofsson, ägare till Epsilon, +46 703 792254
Mats Boström, VD och koncernchef Epsilon, +46 703 79 07 45

ÅF i korthet

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. ÅF erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag cirka 5 000 medarbetare. Basen finns i Europa, men
verksamheten och kunderna finns i hela världen. Omsättningen för de senaste tolv
månaderna, dvs 1 oktober 2011 - 30 september 2012 uppgick till cirka 5,4
miljarder kronor. ÅF är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information besök: www.afconsult.com

Epsilon i korthet

Epsilon är ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom forskning och
utveckling med särskilt fokus på produktutveckling för Sveriges ledande
exportföretag. Med sina cirka 1 600 anställda och cirka 14 000 oberoende
partners i olika nätverk erbjuder Epsilon tjänster och lösningar inom flera
olika branscher, till exempel energi, fordon, telekom, läkemedel, medicinteknik,
IT, life science, offshore och övrig industri. Epsilon är verksamt i de
skandinaviska länderna med 26 kontor i Sverige och två i Norge. Epsilons
nettoomsättning för de senaste tolv månaderna, dvs 1 oktober 2011 - 30 september
2012, uppgick till cirka 2,1 miljarder kronor.

Epsilons Partnerkoncept innebär att bolaget arbetar med ett brett nätverk av
underkonsulter bestående av oberoende partners och specialister. För
partneraffären är Epsilon ensam avtalspart mot kund (uppdragsgivare) och anlitar
i sin tur medlemmar ur nätverket. Modellen gör det möjligt att erbjuda
uppdragsgivaren ett stort urval av specialiserade konsulter. Det breddade
utbudet av kompetenser och tillgång till rätt konsult på rätt plats har gjort
att nätverksaffären historiskt sett haft en stark tillväxt och nu utgör cirka
36 procent av Epsilons omsättning.
För mer information besök: www.epsilon.nu

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar
ÅF:s aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och
operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Transaktionen och
Apportemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter
och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras",
"uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om ÅF anser
att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan ÅF
inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då
dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet
gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan
tillkännagivande. ÅF gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar
eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information,
framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar
eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Detta pressmeddelande har publicerats på svenska och engelska. Vid skillnader i
innehåll mellan den svenska och den engelska versionen ska den svenska versionen
gälla.

--------------------------------

[1] Siffran avser 1 oktober 2011 - 30 september 2012 inklusive ÅF:s förvärv av
Advansia. Den kombinerade finansiella informationen utgör en ren sammanläggning
av denna finansiella information för de olika verksamheterna för att ge en
indikation på den nya ÅF-koncernens omsättning och resultat under antagandet att
verksamheterna ingått i samma koncern från början av respektive period och ska
inte ses som en proformaredovisning.

[2] Antaganden: skattesats om 26,3% och en marknadsmässig ränta.

[3] För information om villkoren för tilläggsköpeskillingen, se avsnittet nedan
med rubriken Vederlaget.

[4] Genom Danir AB ("Danir").

[5] Siffran avser 1 oktober 2011 - 30 september 2012 inklusive ÅF:s förvärv av
Advansia. Den kombinerade finansiella informationen utgör en ren sammanläggning
av denna finansiella information för de olika verksamheterna för att ge en
indikation på den nya ÅF-koncernens omsättning och resultat under antagandet att
verksamheterna ingått i samma koncern från början av respektive period och ska
inte ses som en proformaredovisning.

[6] Definieras nedan i avsnitt med rubriken Vederlaget.

[7] Jämfört med EBIT LTM som för Epsilon per 30 september 2012 uppgick till 200
miljoner kronor och EBIT LTM för ÅF Technology som per 30 september 2012 uppgick
till 89 miljoner kronor samt EBIT LTM för ÅF Industry som per 30 september 2012
uppgick till 194 miljoner kronor.

[8] Jämfört med EBIT LTM som för Epsilon per 30 september 2012 uppgick till 200
miljoner kronor och EBIT LTM för ÅF Technology som per 30 september 2012 uppgick
till 89 miljoner kronor samt EBIT LTM för ÅF Industry som per 30 september 2012
uppgick till 194 miljoner kronor.


Related files