Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Bokslutskommuniké januari-december 2023

fre, 02/02/2024 - 07:00 CET
Regulatory

Stabil lönsamhet och starkt kassaflöde i kvartalet

Fjärde kvartalet 2023

– Nettoomsättningen ökade med 8,0 procent till 7 135 MSEK (6 609)

– Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 5,9 procent (11,3) 

– EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 596 MSEK (578)

– EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 8,4 procent (8,8)

– EBITA uppgick till 541 MSEK (562)

– EBITA-marginalen var 7,6 procent (8,5)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 501 MSEK (527)

– Resultat per aktie före utspädning: 2,77 SEK (3,51)

Januari–december 2023

– Nettoomsättningen ökade med 14,5 procent till 26 978 MSEK (23 552)

– Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 10,2 procent (8,1) 

– EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 2 032 MSEK (1 886)

– EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 7,5 procent (8,0)

– EBITA uppgick till 1 938 MSEK (1 729)

– EBITA-marginalen var 7,2 procent (7,3)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 1 779 MSEK (1 444)

– Resultat per aktie före utspädning: 9,71 SEK (8,60)

– Styrelsen föreslår en utdelning på 5,50 SEK (5,50) per aktie för 2023

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Fjärde kvartalet visar en positiv utveckling med en god tillväxt, stabil lönsamhet och starkt kassaflöde. Det pågående åtgärdsprogrammet i Infrastructure går enligt plan.

Det är en generellt god efterfrågan på vår expertis i marknaden, särskilt inom energisegmentet. Inom industrin upplever vi en varierad marknad med stark efterfrågan i flera segment, samtidigt som vi ser försenade beslutsprocesser för större investeringsprojekt inom segmentet papper & massa. Efterfrågan inom fastighetssegmentet är fortsatt svag.

Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 7 135 MSEK, en ökning med 8 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 6 procent justerat för kalendereffekter, vilket var sekventiellt lägre mot föregående kvartal. Orderstocken har legat på en hög nivå under 2023, men minskade något under kvartalet och uppgick vid årets slut till 19 miljarder SEK.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 596 MSEK (578), vilket motsvarade en EBITA-marginal på 8,4 procent (8,8). Justerat för kalendereffekter är marginalen i nivå med föregående år. Omstruktureringskostnader avseende uppsägning av personal och hyreskontrakt uppgick till 55 MSEK i kvartalet. Ett starkt operativt kassaflöde om 958 MSEK i kvartalet stärkte vår finansiella ställning, och Nettolåneskulden/EBITDA, förbättrades till 2,4 vid årets slut.

Process Industries, Energy och Management Consulting rapporterade fortsatt starka resultat i kvartalet med marginaler över 10 procent, vilket är drivet av vår starka position inom energi, papper & massa och andra biobaserade industrier.

Infrastructure förbättrade resultatet jämfört med föregående år främst drivet av en högre debiteringsgrad. Det pågående åtgärdsprogrammet går enligt plan och under kvartalet har vi genomfört planerade uppsägningar och fortsatt reducera kontorsytor. Kvartalet var ett steg i rätt riktning och vi arbetar vidare för att stärka lönsamheten i divisionen.

Industrial & Digital Solutions hade i kvartalet en svag lönsamhet, vilken påverkades av en projektnedskrivning men även av uppskjutna och inställda projekt inom vissa segment såsom telekom och IT. Fokus för divisionen är att förbättra debiteringsgraden och att stärka positionen i segment där vi ser en fortsatt god efterfrågan, exempelvis fordons- och försvarsindustrin.

I linje med vår strategi och ambition om att vara en ledande partner inom hållbar omställning, ingår vi flera nya spännande kunduppdrag. I kvartalet vill vi lyfta fram samarbetet med Nordic Paper för att minska utsläppen i pappersbruket i Bäckhammar och utveckling av framtidens kraftnät för Statnett i Norge.    

Helåret 2023 kännetecknades av en god efterfrågan på AFRYs tjänster, vilket bidrog till en omsättning på 27 miljarder SEK och en total tillväxt på 15 procent. Vi har förbättrat vårt resultat, men marginalen har försvagats något under året. För att stärka marginalen, har vi genomfört ett flertal åtgärder såsom utökning av åtgärdsprogrammet i Infrastructure och omstrukturering av AFRY X divisionen.

Under 2024 bygger vi vidare på vår starka position i den pågående energi- och industriomställningen och på att genomföra förbättringsåtgärder för att stärka vår lönsamhet.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till våra kunder, partners och medarbetare för ett gott samarbete under året.

För mer information:

Jonas Gustavsson, VD och koncernchef, +46 70 509 16 26
Bo Sandström, ekonomi- och finansdirektör, +46 70 545 87 87

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 10 505 00 00
www.afry.com / info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2024 kl. 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. I likhet med alla framtidsbedömningar innehåller sådana antaganden risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda än det beräknade resultatet.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logos

Related files