Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport ÅF januari - mars 2011

mån, 02/05/2011 - 10:30 CEST
Regulatory

För mer information:

VD och koncernchef Jonas Wiström, +46 (0)70-608 12 20
CFO Jonas Ågrup, +46 (0)70-333 04 95
Informationschef Viktor Svensson, +46 (0)70-657 20 26

Första kvartalet 2011

  * Nettoomsättningen uppgick till 1 240 (1 107) MSEK
  * Rörelseresultatet, exkl reavinst, uppgick till 100 (83) MSEK
  * Rörelsemarginal, exkl reavinst, var 8,1 (7,5) procent
  * Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,27 (15,27) kronor *)

*) I resultatet för kvartal 1 2010 ingick en reavinst på 458 MSEK som ett
resultat av försäljningen av ÅF Kontroll.

Kommentar av VD Jonas Wiström:

ÅFs marknad fortsatte att förbättras och vi kan notera att ÅF under det första
kvartalet 2011 uppvisar en ökande tillväxttakt. Division Technology redovisade
en organisk tillväxt på närmare 30 procent samtidigt som lönsamheten
förbättrades. Även divisionerna Industry och Infrastructure uppvisade goda
tillväxttal under ökad lönsamhet, medan division Energy har påverkats negativt
av uppskjutna leveranser i Ryssland, samt en ökad osäkerhet kring
kärnkraftsområdet i Europa. Positivt var att orderingången inom Energy under
första kvartalet var 500 MSEK.

Debiteringsgraden steg, för andra kvartalet i rad efter lågkonjunkturen, och ÅFs
resultat förbättrades. I mars månad uppgick ÅFs rörelsemarginal till 12 procent,
exklusive kostnader relaterade till integrationen av Energo (förvärvat i
december 2010). Som tidigare kommunicerats belastas det första kvartalets
resultat av integrationskostnader för Energo om ca 10 MSEK.

ÅFs totala tillväxt var 12 procent i det första kvartalet, varav 7 procent
organiskt. ÅF är idag närmare 700 fler fast anställda medarbetare jämfört med
samma tidpunkt föregående år.

ÅF vidhåller bedömningen att 2011 blir ett bättre år jämfört med 2010. Bolaget
står rätt positionerat med ett starkt varumärke och trenden i debiteringsgrad är
positiv. Efterfrågan är ökande och verksamheten i Norge gör åter vinst efter en
lång period av lönsamhetsproblem.

Det övergripande målet kvarstår: ÅF skall fortsätta leverera lönsamhet i
toppskiktet av branschen och växa med cirka 15 procent per år. Ambitionen är att
växa via organisk tillväxt och förvärv till ungefär lika delar. En stark
balansräknig ligger till grund för detta.

Förutsättningen för fortsatt ökad organisk tillväxt är tillika god. Under första
kvartalet utsågs ÅF till Sveriges 7e (12e) mest attraktiva arbetsgivare bland
ingenjörsstudenter, enligt Universum, vilket medför att ÅF i dag är branschens
populäraste arbetsgivare både bland studenter och yrkesverksamma ingenjörer.
Möjligheten att kunna attrahera de bästa tekniska konsulterna till ÅF är en
kritisk framgångsfaktor.

Huvudkontor:
ÅF AB, 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: +46 (0)10-505 00 00 Fax: (0)10-505 00 10
www.afconsult.com / info@afconsult.com
Org.nr. 556120-6474

Informationen i denna delårsrapport är sådan som ÅF AB är skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den
2 maj 2011 klockan 10.30.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa
bedömning vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall
blir annorlunda.


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Related files