Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari-juni 2023

tis, 18/07/2023 - 07:00 CEST
Regulatory

Stark organisk tillväxt i en varierad marknad

Andra kvartalet 2023

– Nettoomsättningen ökade med 15,0 procent till 6 869 MSEK (5 975)

– Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 10,8 procent (7,5)

– EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 421 MSEK (451)

– EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 6,1 procent (7,6)

– EBITA uppgick till 398 MSEK (432)

– EBITA-marginalen var 5,8 procent (7,2)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 363 MSEK (335)

– Resultat per aktie före utspädning: 1,77 SEK (1,53)

Januarijuni 2023

– Nettoomsättningen ökade med 18,4 procent till 13 784 MSEK (11 645)

– Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 13,2 procent (5,4)

– EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 1 110 MSEK (924)

– EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 8,0 procent (7,9)

– EBITA uppgick till 1 087 MSEK (791)

– EBITA-marginalen var 7,9 procent (6,8)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 1 008 MSEK (652)

– Resultat per aktie före utspädning: 5,62 SEK (3,50)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Vi hade en fortsatt stark efterfrågan inom våra industri- och energisegment i andra kvartalet och redovisade en stark organisk tillväxt samt hög orderstock. Resultatet tyngdes av en lägre beläggningsgrad och negativ kalendereffekt.

Marknaden är varierad med en stark underliggande efterfrågan i de flesta industri- och energisegment, där AFRY har en ledande position inom dekarbonisering, energi och biobaserade material. Däremot har fastighetsmarknaden bromsat in rejält i andra kvartalet medan offentliga investeringar i infrastruktur och transporter ligger på en stabil nivå.

Nettoomsättningen uppgick till 6 869 MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 11 procent justerat för kalendereffekter. Samtliga divisioner redovisade en positiv organisk tillväxt, vilken var särskilt stark i Process Industries. Orderstocken fortsatte att stärkas i kvartalet och uppgick till SEK 21 miljarder.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, minskade med 7 procent under kvartalet och uppgick till 421 MSEK (451), vilket motsvarade en EBITA-marginal på 6,1 procent (7,6). Resultatet tyngdes av en lägre beläggningsgrad och negativ kalendereffekt.

Process Industries, Energy och Management Consulting rapporterade fortsatt starka resultat. Industrial & Digital Solutions hade en stabil utveckling i kvartalet medan AFRY X hade en svag utveckling.

Resultatet i Infrastructure påverkades negativt av en försämrad beläggningsgrad till följd av en kraftigt försvagad fastighetsmarknad i framför allt Sverige och Finland. I kvartalet har vi vidtagit åtgärder, såsom personalneddragningar, för att möta den vikande efterfrågan. Vi kommer att vidta ytterligare åtgärder samtidigt som det långsiktiga arbetet med att stärka lönsamheten och positionen i divisionen fortsätter.

Arbetet med att optimera våra kontorslokaler fortgår, vilket i kvartalet resulterade i kostnader av engångskaraktär om 23 MSEK.

Det operativa kassaflödet uppgick till 504 MSEK, en tydlig förbättring mot föregående år.

I kvartalet kommunicerade vi förvärvet av KSH, ett kanadensiskt ingenjörsföretag inom processindustrin med en årlig omsättning på cirka 180 MSEK och 130 anställda. Genom förvärvet skapar vi en stark plattform i Nordamerika och förstärker vårt erbjudande inom massa och papper, gruvdrift och metaller samt kemikalier.

Jag vill slutligen tacka alla våra kunder, samarbetspartners och fantastiska kollegor för ett gott samarbete och önska en fortsatt fin sommar.

För mer information:

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: 010 505 00 00
afry.com /
info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023 kl. 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. I likhet med alla framtidsbedömningar innehåller sådana antaganden risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda än det beräknade resultatet.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logos

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Related files