Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Delårsrapport januari-september 2023

fre, 27/10/2023 - 07:00 CEST
Regulatory

Fortsatt tillväxt i ett utmanande kvartal

Tredje kvartalet 2023

– Nettoomsättningen ökade med 14,3 procent till 6 059 MSEK (5 298)

– Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 8,9 procent (10,4) 

– EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 326 MSEK (384)

– EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 5,4 procent (7,3)

– EBITA uppgick till 310 MSEK (376)

– EBITA-marginalen var 5,1 procent (7,1)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 270 MSEK (265)

– Resultat per aktie före utspädning: 1,32 SEK (1,59)

Januariseptember 2023

– Nettoomsättningen ökade med 17,1 procent till 19 843 MSEK (16 943)

– Organisk tillväxt justerad för kalendereffekter var 11,9 procent (6,9) 

– EBITA exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 1 436 MSEK (1 308)

– EBITA-marginalen exkl. jämförelsestörande poster var 7,2 procent (7,7)

– EBITA uppgick till 1 396 MSEK (1 167)

– EBITA-marginalen var 7,0 procent (6,9)

– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 1 278 MSEK (917)

– Resultat per aktie före utspädning: 6,94 SEK (5,08)

KOMMENTAR VD JONAS GUSTAVSSON

Tredje kvartalet kännetecknades av en fortsatt stark organisk tillväxt samtidigt som resultatet tyngdes av en negativ kalendereffekt och volatilitet i vissa segment, vilket medförde en lägre debiteringsgrad. För att stärka lönsamheten har vi ökat takten och omfattningen i det pågående åtgärdsprogrammet i Infrastructure och omstrukturerat AFRY X.

Marknaden är varierad med en stark underliggande efterfrågan inom energisegmentet. För industrin noteras en ökad osäkerhet på marknaden, vilket bland annat påverkar större investeringsprojekt inom papper och massa. Utvecklingen i fastighetssegmentet är fortsatt svag.

Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 6 059 MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten var 9 procent justerat för kalendereffekter. Samtliga divisioner redovisade en god organisk tillväxt, vilken var särskilt stark inom Management Consulting och Energy. Orderstocken är på en fortsatt hög nivå och uppgick till SEK 20 miljarder.

EBITA, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 326 MSEK (384), vilket motsvarade en EBITA-marginal på 5,4 procent (7,3). Resultatet tyngdes främst av en negativ kalendereffekt och lägre debiteringsgrad. Det operativa kassaflödet uppgick till 278 MSEK, en tydlig förbättring mot föregående år.

Process Industries, Energy och Management Consulting rapporterade fortsatt starka resultat, medan Industrial & Digital Solutions hade en svagare utveckling påverkat av senarelagda beslutsprocesser och projektstarter i kvartalet.

Infrastructure hade en svag utveckling i kvartalet där resultatet påverkades av en fortsatt svag fastighetsmarknad och en negativ projektpost. Trots genomförda åtgärder är utvecklingen inte tillfredsställande. För att stärka lönsamheten och möta en svagare marknad, har vi under ny ledning utökat det pågående åtgärdsprogrammet. Det innebär strukturella ändringar och kapacitetsanpassningar med en planerad minskning av cirka 300 heltidstjänster, varav 150 tjänster i Sverige och Finland med estimerade omstruktureringskostnader om 50 MSEK i det fjärde kvartalet, samt resterande 150 tjänster under första delen av 2024.

Programmet omfattar också åtgärder för att stärka den kommersiella och operativa styrningen samt förbättrad resursplanering. Samtidigt intensifieras portföljöversynen på samtliga marknader.

Från 1 oktober 2023 har AFRY X upphört som division och integrerats i övriga divisioner för att optimera konsultaffären inom IT och uppnå synergier. Det har inneburit personalneddragningar och strukturförändringar omfattande cirka 45 heltidstjänster och omstruktureringskostnader på 16 MSEK i det tredje kvartalet. AFRY kommer fortsatt ha ett starkt erbjudande inom industriell digitalisering, analys och cybersäkerhet.

Under kvartalet har Robert Larsson utsetts till ny divisionschef för Infrastucture och Martin Öman till ny divisionschef för Industrial & Digital Solutions. Jag ser fram att fortsätta vårt samarbete för att tillsammans stärka lönsamheten och skapa värde för våra kunder, våra aktieägare och för samhället i stort.

För mer information:

AFRY AB (publ), 169 99 Stockholm
Besöksadress: Frösundaleden 2, 169 70 Solna
Tfn: 010 505 00 00
afry.com / info@afry.com
Org.nr. 556120-6474

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som AFRY AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 kl. 07.00 CET.

Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. I likhet med alla framtidsbedömningar innehåller sådana antaganden risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir annorlunda än det beräknade resultatet.

Hela rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk

Länk till pressbilder

https://afry.com/sv/nyhetsrum/pressbilder-och-logos

Related files