Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kommuniké från AFRYs årsstämma 2023

tors, 27/04/2023 - 16:13 CEST
Regulatory

AFRY AB (publ) höll idag årsstämma vid bolagets huvudkontor i Solna. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tom Erixon, Gunilla Berg, Henrik Ehrnrooth, Carina Håkansson, Neil McArthur, Joakim Rubin, Kristina Schauman och Tuula Teeri. Vidare beslutade årsstämman om omval av Tom Erixon till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade om en utdelning till aktieägarna om 5,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till tisdagen den 2 maj 2023 och utbetalning beräknas ske fredagen den 5 maj 2023.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade även:

  • att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.
  • att godkänna förslaget om arvoden till styrelsen och revisorn.
  • att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
  • att godkänna förslaget om att implementera ett prestationsbaserat långsiktigt kontantprogram under 2023-2026 för högst 125 deltagare i koncernledningen och nyckelpersoner inom AFRY-koncernen.
  • att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2024, besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Antalet nyemitterade aktier ska sammanlagt högst uppgå till 10 procent av totalt antal aktier.

Fullständig dokumentation avseende årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida afry.com/sv/arsstamma.

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 24 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

AFRY AB (publ.)
Frösundaleden 2
169 99 Stockholm, Sverige
Tfn 010-505 00 00
Säte i Stockholm
Org.nr 556120-6474
Moms: SE556120647401
afry.com

Related files