Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Rapport från ÅFs årsstämma den 2 maj 2011

tis, 03/05/2011 - 07:30 CEST
Regulatory

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef    070-657 20 26
Måndagen den 2 maj 2011 ägde ÅF AB:s årsstämma rum i koncernens huvudkontor i
Frösunda.

Fastställande av räkenskaperna samt utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag fastställa resultat- och
balansräkningarna för koncernen och moderbolaget för 2010, samt att utdelningen
till aktieägarna ska vara 4 kronor per aktie (totalt 135 100 008 kronor). Som
avstämningsdag för utdelning beslutades torsdagen den 5 maj 2011. Utbetalning
genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdagen den 10 maj 2011.

Val av styrelse och arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska
bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf
Dinkelspiel, Patrik Enblad, Eva-Lotta Kraft, Björn O Nilsson, Helena Skåntorp,
Anders Snell och Lena Treschow Torell, samt nyvaldes Anders Narvinger. Jon
Risfelt hade undanbett sig omval. Ulf Dinkelspiel omvaldes till styrelsens
ordförande. (Patrik Tillack och Fredrik Sundin är sedan tidigare
arbetstagarrepresentanter. Anders Toll är sedan tidigare arbetstagarsuppleant
och Magnus Forslund är utsedd till ny sådan.)

Anders Narvinger är född 1948. Han har civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska
Högskola samt ekonomexamen från Uppsala Universitet.

Anders Narvinger har tidigare varit VD och koncernchef för ABB Sverige. Bland
Anders Narvingers styrelseuppdrag kan nämnas att han är styrelseordförande
i TeliaSonera AB, Alfa Laval AB, Trelleborg AB och Coor Service Management,
Aktiemarknadsbolagens förening samt Föreningen för god sed på värdepappers-
marknaden. Han är styrelseledamot i PernodRicard SA och JM AB.

Anders Narvinger är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt vice
styrelseordförande för svenska avdelningen av Internationella Handels-kammaren,
ICC. Hans aktieinnehav i ÅF uppgår till 3 000 B-aktier.

Revisionsbolaget Ernst & Young ABs uppdrag som revisor, med Lars Träff som
huvudansvarig revisor, omvaldes med en mandatperiod som sträcker sig fram till
och med årsstämman 2012.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode
ska utgå med totalt 2 150 000 kronor (inklusive arvode för utskottsarbete) för
tiden intill nästa årsstämma, att fördelas med 450 000 kronor till
styrelseordföranden och 200 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte
är anställd inom ÅF-koncernen. För arbete i revisionsutskottet beslöts arvode om
90 000 kronor till ordföranden och 45 000 kronor till var och en av övriga
ledamöter som inte är anställda inom ÅF-koncernen. För arbete i
ersättningsutskottet beslöts arvode om 50 000 kronor till ordföranden och
35 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda inom ÅF-
koncernen. Vidare beslutades att revisorsarvoden ska utgå enligt särskild
räkning.

Valberedning

Årsstämman beslöt att valberedningen ska bestå av representanter för minst tre
och högst fem av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperat) per den
sista bankdagen i augusti, jämte styrelsens ordförande. Namnen på
valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare de utsetts av ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för
bolagsledningen

Årsstämman godkände förslaget till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga personer i
bolagsledningen 2011.

Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011

Årsstämman beslutade om inrättande av Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011
omfattande totalt högst 155 000 aktier av serie B. Programmet riktar sig till
upp till 100 nyckelpersoner inklusive verkställande direktören. Styrelsen
bemyndigades i detta syfte att, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta
om förvärv av totalt högst 155 000 egna aktier av serie B. För programmet gäller
i huvudsak nedanstående riktlinjer:

a) Upp till 100 nyckelpersoner inklusive verkställande direktören, med undantag
  för vad som anges i punkt c) nedan, kommer att erbjudas deltagande i
  Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011.

b) Anställda som deltar i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 kan spara ett
  belopp motsvarande maximalt 5 procent av bruttoersättningen för köp av aktier
  av serie B på Nasdaq OMX Stockholm under en 12-månaders period från det att
  programmet implementerats. Om de köpta aktierna behålls av den anställde
  under tre år från dagen för investeringen och anställningen inom ÅF-koncernen
  fortsätter under den tiden, kommer den anställde att tilldelas ett
  motsvarande antal aktier av serie B vederlagsfritt. Utöver ordinarie
  matchning i enlighet med ovan kommer ovanstående nyckelpersoner inklusive VD
  att erbjudas prestationsmatchning av aktier enligt nedan:

   * Cirka 90 affärsområdeschefer, sektionschefer samt vissa specialister kan
    få rätt till prestationsmatchning av upp till fyra aktier för varje
    inköpt aktie.
   * Cirka 10 anställda i koncernledningen kan få rätt till
    prestationsmatchning av upp till fem aktier för varje inköpt aktie.
   * Verkställande direktören kan få rätt till prestationsmatchning av upp
    till sex aktier för varje inköpt aktie.

c) Deltagande i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 förutsätter dels att
  sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande enligt
  bolagets bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och
  ekonomiska insatser. Styrelsen äger rätt att införa en alternativ
  incitamentslösning för medarbetare i sådana länder där deltagande i
  Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 inte är lämpligt. Sådan alternativ
  incitamentslösning skall, så långt som är praktiskt möjligt, utformas med
  motsvarande villkor som Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011.

d) Villkoren för ytterligare prestationsmatchning för nyckelpersoner baseras på
  följande:

  ÅFs genomsnittliga årliga procentuella ökning av vinst per aktie skall mellan
  1 juli 2011 och 30 juni 2014 vara minst 5 procent. Basvärde för beräkningen
  av ökningen av vinst per aktie skall utgöras av vinst per aktie för tredje
  och fjärde kvartalet 2010 samt första och andra kvartalet 2011. Maximalt
  antal prestationsmatchningsaktier (dvs. fyra aktier, fem aktier respektive
  sex aktier) kommer att tilldelas om den genomsnittliga årliga ökningen av
  vinst per aktie är lika med eller över 15 procent. Ingen tilldelning av
  matchningsaktier kommer att ske om den genomsnittliga årliga ökningen av
  vinst per aktie är mindre än 5 procent. Matchningen av aktier vid en
  genomsnittlig årlig ökning av vinst per aktie mellan 5 och 15 procent är
  linjär. Prestationsmålet får justeras vid händelser som påverkar ÅF-
  koncernens verksamhet eller antalet utestående aktier i bolaget eller i annat
  fall påverkar prestationsmålet och anses relevant av styrelsen. Justering
  skall ej ske för extraordinära kostnader.

e) Innan antalet prestationsaktier, som skall matchas, slutligen bestäms, skall
  styrelsen pröva om prestationsmatchningen är rimlig i förhållande till
  bolagets finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden
  och i övrigt, samt om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera
  antalet prestationsaktier som skall matchas till det lägre antal aktier som
  styrelsen bedömer lämpligt.
Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

a) Styrelsen bemyndigades för tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om
  dels förvärv av egna aktier på Nasdaq OMX Stockholm respektive förvärv enligt
  förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på
  Nasdaq OMX Stockholm, varvid betalning skall kunna ske med annat än pengar.

b) Styrelsen bemyndigades därtill att vid ett eller flera tillfällen, dock
  längst till årsstämman 2012, besluta om ytterligare förvärv och försäljning
  av egna aktier av serie B för genomförande av Prestationsrelaterat
  Aktieprogram 2011. Förvärv får ske endast på Nasdaq OMX Stockholm och till
  ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Högst 204 000
  aktier av serie B får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till
  deltagare i Prestationsrelaterat Aktieprogram 2011 och säkra därmed
  sammanhängande kostnader. Högst 155 000 aktier av serie B får överlåtas till
  deltagare i under punkt 16 redovisat långsiktig Prestationsrelaterat
  Aktieprogram 2011. Vidare skall bolaget äga rätt att, före årsstämman 2012,
  på Nasdaq OMX Stockholm överlåta högst 49 000 aktier av innehavet om 204 000
  aktier i syfte att täcka vissa utgifter för programmet, i huvudsak sociala
  avgifter.
ÅF AB innehar idag 284 000 egna aktier av serie B, motsvarande samma antal
röster.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma
besluta om nyemission av B-aktier mot betalning med apportegendom eller, med
företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning. Genom sådan nyemission
skall aktiekapitalet kunna ökas genom utgivande av aktier på marknadsmässiga
villkor, dock skall antalet nyemitterade aktier sammanlagt högst uppgå till
3 000 000, motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med högst
15 000 000 kronor.

Konstituerande styrelsemöte

Vid det konstituerande styrelsemötet i anslutning till årsstämman omvaldes Lena
Treschow Torell som styrelsens vice ordförande. Styrelsen beslutade också att
till ledamöter i ersättnings­kommittén utse Anders Narvinger, Lena Treschow
Torell samt Ulf Dinkelspiel (ordförande). Vidare beslutade styrelsen att till
ledamöter i revisionsutskottet utse Helena Skåntorp (ordförande),
Ulf Dinkelspiel och Eva-Lotta Kraft.

Informationsavdelningen
ÅF AB


Fullständiga förslag till bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på ÅFs hemsidawww.afconsult.com


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag ca 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files