Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Rapport från extra bolagsstämma i ÅF AB

mån, 19/11/2012 - 15:19 CET
Regulatory

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Måndagen den 19 november 2012 ägde extra bolagsstämma rum i koncernens
huvudkontor i Frösunda.

Godkännande av förvärvet av Epsilon och beslut om apportemission som delvederlag

Stämman godkände styrelsens beslut om att förvärva Epsilon Holding AB (publ)
samt bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av 5 985 915 aktier av
serie B att utges som del av vederlaget för aktierna i Epsilon Holding AB
(publ).

Utökning av styrelsen och val av nya styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tio ledamöter utan suppleanter.
I tillägg till de styrelseledamöter som valdes redan på årsstämman 2012 - Ulf
Dinkelspiel (ordf), Eva-Lotta Kraft, Anders Narvinger, Björn O Nilsson, Joakim
Rubin, Kristina Schauman, Anders Snell och Lena Treschow Torell - valdes Dan
Olofsson och Johan Glennmo till styrelseledamöter. Dessa beslut är villkorade av
och träder i kraft först då ÅF tillträder aktierna i Epsilon Holding AB (publ).

Dan Olofsson är född 1950. Han har civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska
Högskola. Han är styrelseordförande i Sigma AB samt styrelseledamot i Danir AB
och Epsilon AB. Dan Olofsson är grundare av Sigma-koncernen och har tidigare
varit koncernchef för Sigma och styrelseordförande för Sigma, Teleca och
Epsilon.

Johan Glennmo är född 1974. Han har en Bachelor of Science examen från
University of Tampa. Han är styrelseordförande i Epsilon AB samt styrelseledamot
i Danir AB och Sigma AB. Han har arbetslivserfarenhet som IT-konsult och vice VD
för teknisk konsultverksamhet.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslöt också att ändra bolagsordningen avseende antal aktier,
aktiekapitalets gränser samt tid för kallelse till extra bolagsstämma.

Som tidigare offentliggjorts förväntas samgåendet mellan ÅF och Epsilon
genomföras omkring den 30 november 2012.


Informationsavdelningen, ÅF AB

Fullständiga förslag till bolagsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga
på ÅFs hemsida www.afconsult.com


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins
processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och
IT-system. ÅF har idag drygt 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår
verksamhet och våra kunder finns i hela världen.


Related files