Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Stödja genomförandet av vattenkraftverket Lai Chaus åtgärdsprogram för miljö och samhälle

mån, 02/11/2015 - 10:47 CET

ÅF i Schweiz har fått ett nytt konsultuppdrag från SLaMB (Son La Hydropower Management Board) för att stödja genomförandet av vattenkraftverket Lai Chaus åtgärdsprogram för miljö och samhälle (ESAP). Kontraktet bekostas av KfW till ett belopp om 1,1 miljoner euro under tre år.

ÅF i Schweiz har fått ett nytt konsultuppdrag från SLaMB (Son La Hydropower Management Board) för att stödja genomförandet av vattenkraftverket Lai Chaus åtgärdsprogram för miljö och samhälle (ESAP). Kontraktet bekostas av KfW till ett belopp om 1,1 miljoner euro under tre år.

Två dagar efter undertecknandet av avtalet skickades ÅFs team till vattenkraftverket Lai Chau (Lai Chau HPP) för att snabbt göra en bedömning. Tio dagar senare har teamet återvänt till Hanoi efter att ha kört 150 mil i syfte att besöka alla 18 byar som flyttats på grund av att deras mark tas i anspråk av dammen. Vidarebosättningsplatserna är för 2 000 hushåll och har plats för cirka 8 000 personer.

Lai Chau HPP ligger vid floden DA i staden Nam Nhun, i provinsen Lai Chau i nordvästra Vietnam. Det är ett bergigt område nära den kinesiska gränsen, cirka 50 mil från Hanoi. Det är ett synnerligen fattigt område med en hög andel etniska minoriteter bland den drabbade befolkningen (över 70 %).

Projektets övergripande målsättning är att stödja SLaMB vid genomförandet av ESAP för Lai Chau HPP-projektet som förbereddes i maj 2014. Syftet är att säkerställa att projektet på ett tillfredsställande sätt uppfyller relevanta nationella och internationella miljömässiga och samhälleliga standarder. Det finns fem fokusområden:

  • Försörjning: säkerställa att vidarebosatta hushålls inkomst återgår till tidigare nivåer
  • Samhällsengagemang: säkerställa effektiv kommunikation med myndigheter
  • Tjänster till vidarebosättningsbyar: tillhandahålla vägar, vatten, avlopp, hantering av fast avfall, el, kommunikationer och offentliga faciliteter (skolor, läkarmottagningar, samlingslokaler)
  • Växtlighetshantering och erosionskontroll vid dammen: skydd av dammens sluttningar och regenerering av skogen kring byarna
  • Hälsa och säkerhet: säkerhet vid byggarbetsplatser samt framtagande av räddningsplan

ÅFs mångsidiga team, bestående av fem internationella och 11 nationella specialister kommer att ta fram åtgärdsplaner och strategier för SLaMB och relaterade folkkommittéer för att fullborda vidarebosättningsprogrammet och engagera byarnas representanter i planering, genomförande och övervakning för att skapa ett nytt och bättre liv för deras medborgare.

ÅF Switzerland har en lång och kontinuerlig relation med både Electricity of Vietnam (EVN) och SLaMB, som inleddes 2004 med RCC-dammen för Son La HPP (färdig 2010), åtföljt av samma roll i Lai Chau HPP (2010 till 2016). Engagemanget kommer att fortsätta minst till och med 2018 genom det här projektet.

Vidare är Lai Chau HPP ESAP Support-kontraktet det andra kontraktet i Vietnam i år som ÅF Switzerland har erhållit av KfW. I juli 2015 inledde ÅF en så kallad "Supplemental Environmental Examination (Gap Analys)" av ett Smart Grid Power Transmission-projekt. Det uppdraget, vars mål liknar Lai Chau-projektets, är att säkerställa att miljömässig och samhällelig due diligence för sex underprojekt med 220 kV kraftledningar och transformatorstationer uppfyller KfW:s krav samt hållbarhets- och säkerhetspolicyer för ADB och Världsbanken. Värdet på det kontraktet är 200 000 Euro över ett år.

Bilderna visar typisk vy av två av de arton vidarebosättningsbyarna, där husen har byggts upp på nybildade terrasser i sluttningarna.

För mer information, kontakta Christian Buser.

Related images