Bikes in a city.

AFRY skapar framtidens hållbara Malmö

AFRY har för Malmö stads räkning genomfört en så kallad utformningsidé där Gustav Adolfs torg kartlagts utifrån aspekterna människorna, platsen och rörelserna, i syfte att skapa ett Malmö som växer hållbart.

Studien togs fram av AFRY inom ramen för Storstadspaketet under 2020. Malmö stad kommer under hösten 2022 att påbörja ombyggnad och modernisering av området kring Gustav Adolfs torg och dess anslutande gator med grund i AFRYs utformningsidé.

Gustav Adolfs torg är ett av Malmös mest omtyckta torg. Platsen är flitigt använd för olika arrangemang och en populär mötesplats för Malmös invånare. Torget fungerar även som en av Malmös viktigaste knutpunkter för den lokala busstrafiken.

utformningside gustav adolfs torg alternativ nyhetsbild
Gustav Adolfs torg

Mer utrymme för människor, grönytor och stadsliv

AFRYs utformningsidé tar avstamp i att skapa värde genom att fokusera på och stärka en stads identiet, och i att möta de behov som finns när Malmö växer. AFRY ser, genom arbetet med Future Cities, att unga vuxna söker en tillvaro där livspusslet går ihop och där naturen, stadskärnan och allt man behöver finns inom räckhåll. Vi skapar värde genom att fokusera på och stärka en stads själ och identitet, och ser till att städer formas och växer på ett hållbart och attraktivt sätt.

 

Karta utformningside gustav adolfs torg
Karta utformningside Gustav Adolfs torg

Mer grönska, bredare trottoarer och sänkta hastigheter är faktorer som Malmöbor kommer att ha glädje av som ett resultat av den nya utformningen av Gustav Adolfs torg. Med AFRYs utformningsidé skapas dessutom mer utrymme för cykel, kollektivtrafik och fotgängare. Längs Gustav Adolfs torgs norra del blir det mer ytor för stadsliv, med uteserveringar, sittplatser samt nya planteringar och fler träd. Det ska dessutom utredas om torgets hela norra sida kan bli ett gångfartsområde i nivå med torget så att gatan blir en tydligare del av torgområdet.

Hannah Wadman standing outside Notre Dame in Paris
Hannah Wadman, samhällsplanerare på AFRY

- Vi är med och skapar ett mer hållbart Malmö. AFRYs utformningsidé rörande Gustav Adolfs torg tar hänsyn till människors förutsättningar att röra sig i staden, och vi är glada att Malmö stad är inne på samma spår, säger Hannah Wadman, samhällsplanerare på AFRY i Malmö.

Kollektivtrafiken förändras och flyttas

Idag går busstrafiken längs torgets norra sida. Där görs nu istället plats för stadsliv med uteserveringar, sittplatser och planteringar med fler träd. Busstrafiken flyttar därför till torgets södra sida, där det även kommer att byggas fler hållplatslägen. Den befintliga terminaldelen av torget får fler träd på plattformarna och nya väderskydd. Dessutom förbättras beläggningen så att tillgängligheten ökar för människor med funktionsvariationer.

- AFRY bereder mer plats i staden för kollektivtrafik och cykel. Vi bidrar till den gröna omställningen och genom AFRYs utformningsidé får nu Malmö en förbättrad och hållbar mobilitet på en av stadens mest centrala platser, säger Agnes Kåregård, uppdragsledare för idéstudien.

Agnes Kåregård, Utredare, Samhällsutveckling och mobilitet på AFRY
Agnes Kåregård, utredare, Samhällsutveckling och mobilitet på AFRY

Hållbara förutsättningar för näringslivet

AFRY formar framtidens levande städer, där människor, företag, kultur, innovation och vetenskap trivs. Ytterligare en viktig del av AFRYs utformningsidé för Gustav Adolfs torg består av dialogprocesser med fokus på näringslivets förutsättningar i torgets direkta närhet.

Genom att undersöka hur näringslivet upplever sina möjligheter och utmaningar för företagande idag och hur dessa påverkas i framtiden, skapas förutsättningar att fånga upp synpunkter och samtala om konsekvenserna med målgruppen.​ Dialog, samverkan och förtroendeskapande arbete är viktiga faktorer för den hållbart växande staden. De prioriteringar som nu skapas för Gustav Adolfs torg, med mer grönytor och plats för stadsliv och fotgängare, kommer även att vara gynnsamma för ett hållbart näringsliv.

Kontakta oss!

Agnes Kåregård - Utredare, Samhällsutveckling och mobilitet

Agnes Kåregård

Utredare, Samhällsutveckling och mobilitet

Kontakta Agnes Kåregård

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.