mustafa_sherif_ future city barnen behöver mer plats

Barnens delaktighet i skapandet av staden måste garanteras

En tredjedel av världens befolkning består av barn

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Sverige ratificerade konventionen 1990, som ett av de första länderna. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag, vilket innebär att barns rättigheter måste garanteras - inte minst när man utvecklar staden.

En tredjedel av världens befolkning består av barn, enligt UNICEF. FN beräknar att 70 procent av världens befolkning kommer att bo i städer år 2050, och majoriteten av dessa invånare kommer att vara barn under 18 år.

Mustafa Sherif Future Cities Barns plats

- Det här är fakta som förpliktigar - alla vi som jobbar med samhällsplanering måste ta ansvar för att vi planerar, utvecklar och gestaltar våra städer också utifrån barnens perspektiv, säger Mustafa Sherif, stadsplanerare på AFRY.

AFRY arbetar strategiskt och fokuserat med att främja barnrättsperspektivet och barnens delaktighet i tidiga skeden inom planering och gestaltningsuppdrag. Detta görs exempelvis genom barnkonsekvensanalyser och analysstudier av planeringsdokument, översiktsplaner, fördjupningsplaner, strukturplaner, gestaltningsprogram eller -förslag, och genom olika samskapande metoder och verktyg. Det innebär att barn och unga är delaktiga och aktiva under hela processen i planeringen och gestaltningen av våra framtida städer.

- Ofta bjuds barnen in till projektstart när vi vuxna samlat in data och underlag. Eller i slutet när vi vill ha synpunkter på färdiga förslag. För oss på AFRY handlar det om att nå ut till barnen och inkludera dem i hela processen, från början till slut. Och inte minst att återkoppla tillbaka till dem, fortsätter Mustafa.

Forskning och barns rättigheter grundpelare i arbetet

Forskning visar att den fysiska aktiviteten i stadens utemiljöer har stor betydelse för barns kroppsupp­fattning, psykosociala och motoriska utveckling samt kognitiva förmåga. I leken utvecklas barnens fantasi men också förmågan att förstå, tolka och lära sig om sin omvärld. Det är också i sam­spelet med andra barn de lär de sig de sociala koderna. I många av AFRYs gestaltningsuppdrag av exempelvis skolgårdar, allmänna platser och utemiljöer inkluderas barnen.

- Vi bjuder in barn och unga att tillsammans med våra experter skissa fram förslag. Barnen är aktiva under hela processen och bidrar med sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter och påverkar på så sätt hur deras vardag och livsmiljöer ska se ut. Baserat på forskning och vikten av att inkludera barnens perspektiv är AFRYs ambition att barnrättsperspektivet alltid ska vara en del av uppdraget, enligt Mustafa.

Att inkludera barnen kan också handla om att höja deras kunskaper inom stadsutveckling och arkitekturpedagogik. AFRY når ut till barnen i skolorna och tillsammans genomförs kreativa workshopserier för att utbyta kunskap om planering och gestaltning av våra framtida städer. Det ger barn och ungdomar en bättre förståelse för stadsutvecklingsprocesserna och ökad kunskap om hur de kan vara delaktiga och påverka sin närmiljö.

Läs mer om barnkonventionen

Följande artiklar använder AFRY som riktlinjer i sina stadsplanerings- och gestaltningsuppdrag:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället.

Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Läs mer om barnkonventionen och samtliga artiklar här: https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#kort-version

City, children playing
webbinarium mustafa sherif barns plats i staden future cities studio

Future Cities Studio

"Barns plats i staden" Mustafas webbinarium 12 November 2021

Mustafa Sherif - Urban Planner

Mustafa Sherif

Stadsplanerare

Kontakta Mustafa Sherif

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.