Sewage farm. Static aerial photo looking down onto the clarifying tanks and green grass.

Nytt sätt att utnyttja slam från skogsindustrin

Enligt EU:s långsiktiga mål bör återanvändning eller återvinning av avfall prioriteras före energiåtervinning. Miljömål och politiska mål syftar till återanvändning eller återvinning av industrins sidoströmmar. Skärpta miljögränser tvingar industrin att vidta åtgärder för att hitta nya lösningar.

Massa- och pappersfabriker behandlar vanligtvis sitt flytande avfall i ett avloppsreningsverk, med primära och sekundära behandlingsprocesser. Vid den primära behandlingen bearbetas flytande avfall mekaniskt, så att fibrer och suspenderade fasta partiklar avlägsnas. Fasta partiklar sedimenteras i ett klarningssteg, varvid primärslam bildas. Reningsprocessen fortsätter med sekundär behandling, där organiskt material avlägsnas med biologiska metoder. Den biologiska metod som vanligtvis används är en process med aktivt slam, där mikrober oxiderar det organiska materialet till biomassa, koldioxid och vatten. Resultatet blir bioslam, även kallat sekundärslam.

Numera avfallshanteras skogsindustrins slam främst genom förbränning i barkpanna och bioslam genom förbränning i sodapanna. I vissa fall kan slam fortfarande hamna i deponi, även om deponering av avfall som innehåller mer än 10 % totalt organiskt kol är förbjudet i Finland, enligt Finlands nationella avfallslag, liksom i vissa andra länder. Dessutom beskattas avfall som skickas till deponi i många länder. Dessa frågor visar tydligt att deponering bör vara det sista alternativet.

Värdefulla komponenter kan utnyttjas

Skogsindustrins slam innehåller värdefulla komponenter, som kväve och organiskt material, som går förlorade vid förbränning. Dessa värdefulla komponenter bör återvinnas och användas på ekonomiskt och ekologiskt sätt.

Förbättrad materialeffektivitet bidrar till att skapa hållbara produkter och nya affärsmöjligheter av avfall. Vi tycker att vi ska sluta tala om avfallshantering av slam och i stället börja tala om slammets utnyttjandepotential.

Problem med nuvarande avfallshanteringsmetoder

Förbränning i barkpanna och deponering är fortfarande de vanligaste metoderna för avfallshantering. Förbränning av det fuktiga materialet ökar rökgasvolymen i pannan. Dessutom minskar den totala ånggenereringen när det använda bränslets värmevärde är lägre.

Förbränning av bioslam i sodapanna ökar också ackumuleringen av element som inte är processelement i massafabrikens kemikalieåtervinningscykel och kan orsaka ökade driftkostnader till följd av korrosion och utfällning på utrustningens ytor. Dessutom bidrar förbränning av bioslam till luftföroreningen.

Deponering av organiskt material ger metanutsläpp och kan öka näringsbelastningen i avrinningsvatten och lakvatten samt orsaka giftiga svavelutsläpp. Andra nackdelar är lukt, attraktion av insekter och behov av stora ytor.

5 steg för att utvärdera alternativ för slamutnyttjande

Varje fabrik och det slam som produceras är unikt. För att förstå slammets möjligheter måste möjligheterna till slamutnyttjande analyseras. En god utvärdering av möjliga sätt att hantera och använda slam består av fem steg:

  1. Slammets sammansättning och torrhalt har betydelse för valet av lämpliga metoder eller användningsområden, och därför måste slammet analyseras.
  2. Lagstiftning fastställer gränserna för lämpliga metoder. Det är viktigt att tydliggöra lagstiftningen rörande avfallshantering och eventuell slutanvändning som gödselmedel eller för förnybar energi. Dessutom ska IFC:s miljönormer följas.
  3. Utvärdering av lokala aktörer nära fabriken, för att klarlägga om det går att hitta synergieffekter i den gemensamma cirkulära ekonomin. Nästa steg är att välja den lämpligaste metoden för att öka slammets värde. Möjliga metoder kan vara exempelvis termisk torkning, anaerob digestion eller hydrotermisk karbonisering.
  4. Genomförbarhetsberäkningar utförs för de mest lovande metoderna och tillämpningarna. Dessutom kan en ekologisk bedömning inkluderas (koldioxidavtryck, LCA) i studien.
  5. Marknadsanalysen består av följande punkter: utvärdering av marknadsstorlek, möjlig marknadsandel, prisuppskattning, eventuella marknadshinder samt konsumenternas beredskap.

Vårt värde

Våra experter kan bistå kunderna på flera sätt genom att tillhandahålla oberoende åsikter och analyser för slamanvändning. Omfattande och objektiva granskningar av slamkomponenterna öppnar nya användningsalternativ, som ger bättre körbarhet och lägre driftkostnader. När slam förvandlas från avfall till återvinningsbar råvara blir resultatet ökad lönsamhet och minskat miljöavtryck.