Holding hands walking

Barnkonsekvensanalys och digitalisering som verktyg i lekplatsutformning

Skriven av Erika Bjerner

Sätuna Parken - Lekplatsen som mötesplats för alla generationer

2019 antog kommunstyrelsen i Sigtuna en plan som byggde på en nulägesbeskrivning, analys samt strategi för kommunens lekplatser. Planen omfattar både de lekplatser som redan fanns i kommunen, och dess utveckling alternativt avveckling, samt nybyggnationer. Lekplatsplanen är kopplad till Agenda 2030, Barnkonventionen, Sigtuna kommuns Översiktsplan samt Mål och Budget.

Sätunapark lekplats

När Sätunaparkens lekplats stod inför att renoveras, kom det med ett uppdrag från politiken i Sigtuna. Uppdraget var att integrera barnkonsekvensanalys i arbetet. Då anlitades AFRYs Mustafa Sherif som tog sig an att intervjua barn och ungdomar. Även närboende utan barn fick möjligheten att ge sin syn på platsen, liksom representanter för flera generationer. Materialet analyserades och togs in i det fortsatta arbetet.

Det kan var svårt att få gehör för de ”mjuka” faktorerna i samhällsutvecklingen, men vi upplevde att när vi integrerade barnkonsekvensanalysen redan i planeringsstadiet fick de en annan tyngd. Det blev självklart att ta med dem genom hela arbetet, en grund att stå på, säger Katarina Leijonklo, Parkingenjör, Sigtuna Kommun.

Konkreta effekter i lekplatsutformningen

Arbetet med att integrera resultatet av barnkonsekvensanalysen fick konkreta i effekter i utformningen av Sätunaparken lekpark. Bland annat i att trafikproblem som inte identifierats tidigare lyftes fram. Ett annat område där intervjuerna med barnen gav viktiga insikter var belysning, att det kan upplevas som otryggt att ta sig till och från lekplatsen. Det visade sig också att barnen i de närliggande skolorna använde lekparken under idrottslektionerna och som en förlängd del av skolans område.

interviewd persons
Katarina Leijonklo, Julio Cesar De Barros Cruz och Mustafa Sherif

Digital visualisering av barnkonsekvensanalysen

Sigtuna kommun har valt ett nytt sätt att visualisera resultatet intervjuerna. Historiskt har synpunkter publicerats på hemsidan som ett dokument. Den här gången valde Sigtuna kommun en annan metod för att öka tillgängligheten. De insamlade datamängderna överfördes till ett kartsystem kommunen har, SIGGIS (Sigtuna karta). Som både möjliggjorde för Sigtunas invånare att lättare ta till sig materialet och gjorde projektarbetet effektivare. Projektet kunde samla in feed-back från invånarna och ökade räckvidden för datainsamling. Genom att visualisera data på en karta över Sätunaparken lekplats, kan man få en överblick över samtliga synpunkter som lämnats, men också se i detalj var på kartan exempelvis bättre belysning önskas.

Tekniken finns, utmaningen ligger i att våga ta steget och göra något på ett nytt sätt. Och det kan vara svårt första gången. Jag tror att vi kommer att använda datavisualisering mer och mer, säger Julio Cesar De Barros Cruz, Projektledare Infrastruktur

Framtidens sätt att samhällsutveckla

Kommuner behöver se över sitt sätt att inkludera de alltmer digitala medborgare som vill vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett sätt att öka inkluderingen är att tillgängliggöra och förenkla för alla medborgare att se och förstå vilka parametrar som beaktas i ett sådant här projekt. Det gör också att det blir intressantare för våra medborgare att vara delaktiga i utvecklingen. En annan fördel är att man lättare kommer att kunna dra slutsatser från genomförda projekt och ta dem med sig in i nästa projekt.

Det har varit mycket roligt och stimulerande att få se hur arbetet med barnkonsekvensanalysen i Sätunaparken tagit sig uttryck i den digitaliserade modellen. Och jag är stolt både över att få vara med och ta tillvara barnens perspektiv och att få vara en del i att tillgängliggöra resultatet på ett digitalt sätt, säger Mustafa Sherif, Stadsplanerare med fokus på social hållbarhet, AFRY