AFRY samordnare för högsta möjliga hållbarhetsbetyg

AFRY samordnare för högsta möjliga hållbarhetsbetyg

12/04/2021

Akademiska Hus bygger toppmodern forskningsbyggnad till Göteborgs Universitet, ett byggprojekt i vilket AFRY ansvarar för energi- och miljösamordningen, och som nu miljöcertifierats med högsta betyg.

Natrium är en toppmodern ca 32 000 m² stor forskningsbyggnad i sju våningsplan som byggs på Medicinareberget i Göteborg. Redan nu har byggnaden preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnad version 2.2 och får då högsta möjliga betyg Guld.

Höga energikrav

För att uppnå krav och mål i projektet har ett omfattande arbete med energi- och inneklimatsindikatorer gjorts tidigt i projekteringen där bland annat formfaktor, klimatskalseffektivitet och fasadutformning har varit grundpelare för att säkerställa energimålen.

Hybridfasad för dagsljusbehov

Den hybridfasad som arbetats fram under systemskedet ger goda förutsättningar för att tillgodose dagsljusbehovet för människor som vistas i byggnaden samtidigt som värmelaster från solen minimeras för att spara energi och hålla ett bra termiskt klimat.

”En nyckel till att vi klarade Guld är att både en energi- och miljösamordnare har funnits med i projektet sedan tidig programhandling och, tillsammans med byggherre upprättat en miljöplan, som sedan har följts upp med projektörer och entreprenör under hela projektets gång”, säger Lisa Nordström, miljösamordnare och uppdragsledare för projektet på AFRY.

Material och klimatberäkning

Projektet har även stort fokus på materialet. Utvärdering av produkter i ett loggbokssystem har skett löpande för att säkerställa krav på innehåll och emissioner. Att återanvända material och utföra klimatberäkning har varit projektspecifikt krav från byggherren. Klimatpåverkan från byggnadens material och transporter har utförts i projektet, vilket numera är ett krav vid certifiering enligt Miljöbyggnad version 3.1.

Kontakt

Har du frågor om energisamordning och miljöcertifiering eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Lisa Nordström - Hållbart byggande, Göteborg

Lisa Nordström

Hållbart byggande, Göteborg

Kontakta Lisa Nordström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.