afry

En ambitiös klimatpolitik för ett ambitiöst näringsliv

Vid det kommande nationella klimatmötet samlas ledande beslutsfattare och experter för att diskutera och forma Sveriges klimatpolitik. Bland deltagarna finns Jonas Gustavsson, VD för AFRY. Nedan delar Jonas sitt perspektiv och understryker betydelsen av en ambitiös klimatpolitik. En politik som är i harmoni med näringslivets ambition om att Sverige ska vara ledande inom klimatomställningen för att säkerställa svenska bolags konkurrenskraft även internationellt.

Regeringen kommer i slutet av året lägga fram sin klimatpolitiska handlingsplan som ska beskriva hur de vill uppnå de klimatpolitiska målen undermandatperioden. Mot bakgrund av slutsatserna i de senaste rapporterna från IPCC är det nödvändigt att alla samhällsaktörer gör det som går för att minska sina utsläpp av växthusgaser. Många företag, bland annat AFRY, har tagit på sig en ledande roll för att accelerera omställningen. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan bör skapa förutsättningar och stötta näringslivet i omställningen.

Rätt förutsättningar inkluderar både långsiktighet och tydlighet. Vi behöver accelerera omställningen nu, inte släppa klimatmålen. I tider av oro och osäkerhet kan det vara lockande att släppa på klimatmålen för att fokusera på omedelbara problem. Men detta vore ett misstag. I stället bör vi accelerera våra ansträngningar, ta rygg på näringslivet och ta vara på det momentum som redan byggts upp. Klimatförändringarna väntar inte på oss, och vi bör inte heller vänta med att agera, säger Jonas Gustavsson.

Det inkluderar även tillgång till ren el. För att eliminera utsläppen från svensk industri kommer det att krävas en signifikant ökning av tillgången till fossilfri el, vi behöver investera i våra elnät, nyttja energilagring och bli smartare med hur vi använder den el som finns. Allt detta kräver politiskt ledarskap och investeringar. Även arbetskraft kommer vara avgörande för omställningen, inte minst ingenjörer som är viktiga för de teknologiska landvinningarna som krävs för att nå netto noll till 2050, samt tillgång till ren el.

Sverige är inte en ensam ö i havet. Som ett globalt företag ser vi tydligt hur allting är sammanlänkat i globala värdekedjor. Vi vet att ett framgångskoncept har varit samarbeten och partnerskap där man fokuserat på hela värdekedjor, där utveckling av fossilfritt stål är ett exempel. Klimatförändringarna påverkar inte bara en region eller ett land, utan hela världen. Genom att ta vår del av ansvaret och agera som föregångare kan Sverige bidra till att skapa en global rörelse mot en hållbar framtid och vi kan stärka svenska bolags konkurrenskraft på en internationell marknad. Vi måste tänka bortom våra egna gränser och samarbeta med andra nationer och näringsliv för att uppnå verklig förändring, menar Jonas Gustavsson.

Att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är inte en valfri ambition, det är en fråga om överlevnad. Forskningen är tydlig – om vi inte lyckas bromsa uppvärmningen till denna nivå kommer vi att möta katastrofala konsekvenser för ekosystem, människor och ekonomi. Vi har redan sett de förödande effekterna av extremväder, havsnivåhöjningar och förlusten av biologisk mångfald. Det är vår plikt att agera nu för att skydda vår planet för kommande generationer.

Den goda nyheten är att en 1,5 graders ambitionen är möjlig, vi har många av de tekniska lösningarna redan idag. För att lyckas krävs mer samarbeten, ledarskap och exponentiella utsläppsminskningar under de kommande tio åren - med början nu.

Du kanske också är intresserad av