Byggarbetsplats Fixfabriken Göteborg

Stadsomvandling kring Fixfabriken i Göteborg.

AFRY leder arbetet med detaljplan för stadsomvandling kring Fixfabriken i Göteborg

Uppdraget var komplext med parallella processer för fastighetsbildning och bygglov. För att leverera i tid använde vi ett väl beprövat arbetssätt med tydlig struktur, gemensam målbild och delat ansvar, och det fungerade utmärkt.

Byggkran, fixfabriken Göteborg

Detaljplanen genomfördes inom bostadssatsningen BoStad2021, vilket innebar krav på snabb planprocess med parallella processer för fastighetsbildning och bygglov. Planen innehåller stadsbebyggelse med nybyggnation för drygt 1000 bostäder och verksamheter, samt bevarade av delar av den äldre industribebyggelsen.

Planen har hanterat en mängd komplicerade förutsättningar: arkeologi, markföroreningar, buller från trafik och industri, risker vid transport med farligt gods, luftmiljö, riksintresse för kulturmiljö och transporter.

AFRY har i uppdraget som ansvarig planarkitekt styrt projektet genom olika utmaningar och målkonflikter med en tydligt struktur för process och hantering, som togs emot väl av projektgruppen. En projektkultur med delat ansvar och gemensam målbild har lett till en effektiv planprocess och en genomarbetad detaljplan.

FAKTA:

Uppdragets formella namn: detaljplan för bostäder mm vid Fixfabriken

Kund: Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret

Tid: 2016-2018

AFRYs roll i uppdraget: ansvarig handläggare för detaljplanen

 

Vill du veta mera, kontakta:

Hanna C Kaplan
Sektionschef Samhällsplanering
M: +46 70 228 09 48 | T: +46 10 505 52 58
hanna.kaplan@afry.com