Klimatriskanalys – steg för steg

Klimatriskanalys

Analys och workshop ger värdefullt underlag

AFRYs tjänst Klimatriskanalys är det första naturliga steget i ditt arbete med att möta klimatrelaterade risker i din verksamhet. Den ger underlag för att du lättare ska kunna prioritera och hitta fram till rätt åtgärder. Vår metod med en gemensam workshop ger dig dessutom möjlighet att höja din organisations kunskapsnivå i klimatrelaterade frågor.

Förväntade förändringar av klimatrisker kan komma att påverka alla delar av världen, både ekosystem och de ekonomiska sektorerna. I norra Europa kommer – enligt den Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport Europe’s changing climate hazards – den årliga nederbörden och antalet kraftiga skyfall troligen att öka. Den förväntade utvecklingen pekar på ett brådskande behov av klimatanpassning inom alla delar av samhället.

Klimatriskanalys - Samhäller - Ett första steg mot rätt åtgärder

Målet: Trygga konkurrenskraftiga städer

När såväl akuta som långsiktiga risker kopplade till klimatförändringarna ökar ställs samhället – inte minst städerna – inför många utmaningar. Det gäller bebyggelse och all annan infrastruktur: vägar, broar, tunnlar, tågstationer, energisystem, vatten- och avloppssystem med mera. Riskerna rör också mark och vattendrag, till exempel inför projektering av nybyggen.

För att kunna skapa trygga och konkurrenskraftiga städer behöver vi förbereda byggnader och infrastruktur inför förändringarna. Inom den offentliga sektorn handlar arbetet bland annat om att jobba mot klimatmål, skapa beredskapsplaner och upprätta risk- och sårbarhetsanalyser.

Som ägare eller förvaltare av fastigheter behöver du göra underhållsplaner som tar höjd för förändringarna. Underhållsplanen ska ta hänsyn till verksamheten som byggnaden rymmer – varje typ av verksamhet har sina egna utmaningar.

Klimatriskanalys – ett första steg mot rätt åtgärder

En klimatriskanalys är ett naturligt första steg i detta arbete. Med en rätt genomförd riskanalys får du en grund för det fortsatta klimatarbetet och kan lättare prioritera dina olika utmaningar.

Riskanalys med mervärde

AFRYs filosofi kring arbetet med riskanalys är enkel: Vi gör det tillsammans! Metoden ger dig ett tydligt mervärde – du höjer din organisations kunskapsnivå i klimatrelaterade frågor.

Klimatriskanalys med mervärde - AFRY

Två steg: Analys och workshop

Först gör våra kunniga riskexperter en analys och kartlägger riskerna utifrån aktuell data. Det ger en riskprofil för ditt ansvarsområde, till exempel fastigheter eller infrastruktur. Därefter genomför vi en workshop med dig och dina medarbetare.

Workshoppen ger dig ökad insikt

Workshoppen utgår från de fokusområden som fastställts i EU-taxonomin. Under den går vi tillsammans igenom resultatet av kartläggningen del för del. Vi genomför också en riskbedömning med utgångspunkt i din verksamhet. Du kan i lugn och ro ställa frågor och sätta dig in i resultatet av analysen.

Mötet med AFRYs experter ger dig en möjlighet att höja din organisations interna kunskapsnivå i klimatrelaterade frågor. Samtalen ger fördjupade insikter om klimatriskerna som hotar dina specifika ansvarsområden.

Rapport som pekar mot nästa steg - Klimatriskanalys - AFRY

Rapport som pekar mot nästa steg

Resultatet av analysen sammanställer vi i en rapport. Den är ett värdefullt underlag inför det fortsatta arbetet – till exempel detaljerade översvämningsberäkningar, anpassningsåtgärder eller projekteringsunderlag. AFRY kan hjälpa till med allt detta.

Analysen och den slutliga rapporten är utformade för att möta kraven i miljöcertifieringar som till exempel BREEAM, Miljöbyggnad eller GRESB-rapportering.

Klimatriskinventering – en ännu tydligare riskbild

Vill du få en tydligare riskbild för en specifik fastighet, konstruktion eller plats kan AFRY som ett nästa steg genomföra en klimatriskinventering på plats. Den ger ett lätthanterligt underlag inför arbetet med att hitta rätt tekniska åtgärder eller klimatanpassa ditt fastighetsunderhåll.

Tillgång till AFRYs breda kompetens

Vi som arbetar med riskanalys inom AFRY har teknisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund. I workshopen adderar vi experter från andra delar vår organisation. Vi har kunskap inom alla tänkbara teknikområden: byggnad, infrastruktur, vatten och miljö. Vår breda kunskap finns också tillgänglig när du behöver hjälp med proaktiva klimatåtgärder.

Klimatriskanalys – steg för steg

  1. Analysarbete – utförs av AFRYs riskexperter
  2. Workshop – leds av våra riskexperter med stöd av utvalda specialister från AFRYs stora organisation
  3. Vi sammanställer arbetet i en rapport. Ett underlag som ger riktning för ditt fortsatta arbete.

Klimatriskanalys: 3 vinster

  1. Tydligare riskprofil
  2. Underlag för fortsatt arbete: detaljerade beräkningar, anpassningsåtgärder eller projekteringsunderlag
  3. Workshopen höjer kunskapsnivån kring klimatrelaterade frågor i din organisation

Klimatriskanalys - dokumentation

AFRYs experter hjälper dig ta fram en riskprofil och gör en riskbedömning utifrån din verksamhet. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig prioritera och fatta rätt beslut.

Kontakt

Har du frågor om klimartriskanalys? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller på sidan lediga jobb.

Kontakta Anders Norén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.