Klimatriskinventering – vi hjälper dig klimatanpassa fastighetsbeståndet

Klimatriskinventering - vi hjälper dig klimatanpassa fastighetsbeståndet

Rätt underlag och smarta åtgärder

För att underlätta ditt och alla andra fastighetsägares arbete med att klimatanpassa fastighetsbeståndet har AFRY tagit fram tjänsten Klimatriskinventering. Den ger dig möjlighet att arbeta proaktivt med de klimatrelaterade risker som hotar dina fastigheter och därmed säkra fastighetens värde framåt.

Förändrat klimat

Förväntade förändringar av klimatet kan komma att påverka alla delar av Europa, både ekosystem och de ekonomiska sektorerna. I norra Europa kommer – enligt den Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport Europe’s changing climate hazards – t ex den årliga nederbörden och antalet kraftiga skyfall och översvämningar troligen att öka. Även värmeböljor blir mer vanliga samtidigt som de också blir kraftigare och längre. Utvecklingen pekar på ett brådskande behov av klimatanpassning inom alla delar av samhället för att minimera riskerna.

Kom igång med klimatanpassningen

Som fastighetsägare – med ansvar för stora investeringar och sårbara hyresgäster – kan det vara svårt att ta ett helhetsgrepp om klimatanpassningen av sitt bestånd.

Du behöver skapa en bild av vilka klimatrelaterade risker som gäller för de olika fastigheterna. Du behöver också hitta smarta, kostnadseffektiva åtgärder som går att koppla till underhållsplanen.

För att hjälpa dig möta dessa utmaningar har vi tagit fram Klimatriskinventering. En tjänst som – i kombination med AFRYs verktyg för klimatriskanalys – ger dig det underlag du behöver för att kunna klimatsäkra ditt fastighetsbestånd.

Klimatrisker - Kom igång med klimatanpassningen

Vi hjälper dig i tre steg

Steg 1: Klimatriskanalys

Som ett första steg genomför vi en klimatriskanalys. Analysarbetet ger en bild av vilka tänkbara klimatrelaterade risker som hotar de aktuella fastigheterna. Utifrån de identifierade riskerna skapar vi sedan riskprofiler.

Denna övergripande riskbedömning utgår från de fokusområden som fastställts i EU-taxonomin. Resultatet av riskbedömningen kan enkelt uppgraderas för att möta kraven i miljöcertifieringar som till exempel BREEAM In Use eller GRESB-rapportering.

Steg 2: Klimatriskinventering

Baserat på resultatet av klimatriskanalysen genomför vi sedan en Klimatriskinventering. En inventering - som sker på plats i respektive fastighet - av de faktiska förhållandena som förtydligar riskbilden ytterligare.

För att kvalitetssäkra och få en likartad bedömning av klimatriskerna i den aktuella byggnaden använder vi oss av klimatriskkoder kopplade till tekniska installationer och byggnadsskal.

Resultatet av klimatriskinventeringen ger ett underlag som tydligt pekar ut vad du behöver fokusera på i den aktuella byggnaden för att hitta rätt tekniska åtgärder.

Steg 3: Klimatriskåtgärder och underhållsplan

Klimatriskanalysen och inventeringen ger dig underlaget du behöver för att kunna klimatanpassa dina fastigheter.

För att säkerställa att klimatriskåtgärderna blir en del av det löpande förvaltningsarbetet, gör du klokt i att koppla ihop dem med din underhållsplan. Helhetsbilden som du då får ger dig en större möjlighet att över tid säkra din byggnad mot de nya förutsättningar som ett förändrat klimat innebär.

Om du inte redan har en underhållsplan hjälper vi dig gärna att upprätta en i samband med vår inventering.

Klimatriskinventering - Digitala plattformar gör allt enklare

Affärsmässiga fördelar

Klimatriskinventeringen ger dig också andra affärsmässiga fördelar. Framöver kommer krav ställas av bl a finansiärer och försäkringsbolag på att fastighetsägarna arbetar med att klimatanpassa sina fastigheter. Genom att arbeta proaktiv och skapa en bild av de klimatrelaterade riskerna kan du förbereda dig även på denna förändring.

Vi ser också att åtgärder för klimatanpassning ofta leder till synergieffekter vad gäller underhåll och energieffektivisering. Effekter som många gånger bidrar till konkreta och direkta besparingar och förbättringar.

Digitala plattformar gör allt enklare

AFRYs digitala plattformar gör det enkelt att följa med i processen. Här samlar och visualiserar vi all data kopplad till arbetet – information om hur klimatriskerna påverkar dina byggnader och tekniska installationer. Dokumentation som underlättar din administration och framtida service och förbättringar.

Tillgång till AFRYs breda kompetens

Under en klimatriskinventering arbetar du tillsammans med någon av AFRYs experter med inriktning på byggnadsinventering. Om du sedan behöver hjälp med åtgärder rymmer vår organisation kompetens inom alla nödvändiga teknikområden.

Klimatriskinventering - dokumentation

Under en klimatriskinventering arbetar du tillsammans med någon av AFRYs experter med inriktning på byggnadsinventering. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig ta fram det underlag du behöver för att kunna klimatsäkra ditt fastighetsbestånd.

Kontakt

Har du frågor om klimatanpassning eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området.

För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller sidan lediga jobb.

Henrik Fjellgren - Market Area Manager, Energy Efficiency

Henrik Fjellgren

Marknadsområdeschef, Energieffektivisering

Kontakta Henrik Fjellgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.